Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 sep.

Intervju i 0303-podden


Datum: 2016-09-15 13:10

I veck­an med­verkade jag i 0303-pod­den — en västkust­podd där kän­da och min­dre kän­da Kungälvs-pro­fil­er” inter­vjuas av Ham­pus Thorstens­son (som själv är en syn­nerli­gen intres­sant och imponerande driftig per­son som jag gär­na skulle höra berät­ta om de fyra verk­samheter han driver).

Ham­pus och jag talade såk­lart om struk­tur, men ock­så om levande porträtt, hund­mat­ningsap­pa­rater, mjuk chok­ladät­ningsavvän­jn­ing och de bäs­ta kust­sträck­o­r­na där man kan gli­da fram på long­board i den ljum­ma sensommarvinden.

Vårt sam­tal lyssnar du på här: