Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 sep.

Den sjuka jobbstressen


Datum: 2016-09-19 16:00

Den 31 mars bör­jade Arbetsmiljöver­kets (AV) nya föreskrifter om organ­isatorisk och social arbetsmiljö för ett håll­bart arbet­sliv gäl­la. Som ett led i att informera om de nya regler­na beskriv­er de i en film en vardag som jag kän­ner igen från mån­ga av de organ­i­sa­tion­er jag möter i mitt struktörs-arbete.

I sam­band med det­ta pub­licer­ar AV en vägled­ning för arbets­gi­vare och chefer vad vi kan göra för att und­vi­ka fak­tor­er som gör oss alla stres­sade, pres­sade och sjuka.

Bland annat rek­om­mender­ar AV:

  • att du ska veta vil­ka arbet­suppgifter som ska pri­or­it­eras högst
  • att du behöver åter­häm­ta dig och kop­pla bort job­bet när du inte jobbar
  • att du ska veta vil­ka arbet­suppgifter du har att utföra

Hur du går tillvä­ga rent konkret är vad du bland annat får lära dig i min struk­turkurs, som du kan anmäla dig till eller som du kan ta till din organisation.