Den sjuka jobbstressen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 sep.

Den sjuka jobbstressen


Datum: 2016-09-19 16:00

Den 31 mars bör­jade Arbetsmiljöver­kets (AV) nya föreskrifter om organ­isatorisk och social arbetsmiljö för ett håll­bart arbet­sliv gäl­la. Som ett led i att informera om de nya regler­na beskriv­er de i en film en vardag som jag kän­ner igen från mån­ga av de organ­i­sa­tion­er jag möter i mitt struktörs-arbete.

I sam­band med det­ta pub­licer­ar AV en vägled­ning för arbets­gi­vare och chefer vad vi kan göra för att und­vi­ka fak­tor­er som gör oss alla stres­sade, pres­sade och sjuka.

Bland annat rek­om­mender­ar AV:

  • att du ska veta vil­ka arbet­suppgifter som ska pri­or­it­eras högst
  • att du behöver åter­häm­ta dig och kop­pla bort job­bet när du inte jobbar
  • att du ska veta vil­ka arbet­suppgifter du har att utföra

Hur du går tillvä­ga rent konkret är vad du bland annat får lära dig i min struk­turkurs, som du kan anmäla dig till eller som du kan ta till din organisation.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.