Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 feb.

Inte ända fram är ändå en bit på väg


Datum: 2012-02-15 11:00

Ur vår att-göra-lista plockar vi uppgifter som vi tror att vi ska hin­na klart på den stund vi har till för­fo­gande just nu. 

Ofta gis­sar vi rätt och vi lyckas slut­föra uppgiften innan det är dags för något annat. Men, ibland kom­mer vi bara halvvägs igenom innan vi blir avbrut­na av något mer akut och ibland tog uppgiften myck­et län­gre tid än vi trodde.

Vi bör­jar på något och vi blir inte klara, så vi får inte gläd­jen att boc­ka av uppgiften som slutförd.

Alla har vi dagar, då …

Hade det under en dag bara var­it en enda uppgift vi inte hann klart, hade det inte var­it något att diskutera, men de dagar då vi inte rik­tigt blir klara med något alls, är det lätt att bli frustrerad.

Vid tre-fikat utbris­ter vi: Idag känns det som att jag inte får någonting gjort!” Pust.

Egentli­gen är vi då något orättvisa mot oss själva.

Uppgiften är inte vad den varit

Det kan kän­nas som att du tram­par vat­ten. Men, så länge du job­bar kom­mer du framåt, även om du inte råkar hin­na pré­cis det som du en gång definier­at som en att-göra-uppgift.

Du kan göra det tydligt för dig själv att du ändå får något gjort, om du for­muler­ar om uppgiften innan du avbry­ter arbetet med den.

Men, om du låter uppgiften stå kvar som den ursprung­li­gen var for­muler­ad, känns det lätt som att du inte får något gjort, utan bör­jar på nytt hela tiden. Du skum­mar igenom att-göra-lis­tan och tänker Mam­ma mia, har jag inte skriv­it ihop den där sam­manställ­nin­gen än?”, fast du gjort hal­va job­bet redan.

Gör så här

  1. Låt säga att du arbe­tar med en uppgift och du bara hin­ner halvvägs innan du måste bryta.
  2. Innan du hop­par över till den mer aku­ta uppgiften som du behöver pri­or­it­era nu, stan­na upp några sekun­der (kanske det inte behövs mer än 10) och ändra att-göra-uppgiften till vad det nu är kvar att göra, istäl­let för vad det ursprung­li­gen var.
  3. Bra, nu kan du gå vidare.

Bara en enkel putt kvar

När det är dags att hug­ga tag i uppgiften igen några dagar senare, är det lättare för dig att kom­ma igång med att slut­föra andra hal­van, efter­som du inte i sam­ma utsträck­n­ing behöver tän­ka efter hur långt du hade kom­mit. Du behöver bara läsa vad där står att du ska göra och göra det.

Efter­som det ock­så blir mer påtagligt för dig att du kom­mer framåt, även om du inte får boc­ka av, kän­ner du dig min­dre frus­tr­erad över de där dis­trak­tions­fyll­da dagar­na och troli­gen är du mer nöjd med dig själv och ditt arbete jäm­fört med tidigare.

Hur gör du?

Hur gör du för att kän­na att du får myck­et gjort även då du egentli­gen har för myck­et att göra? Läm­na gär­na en kom­men­tar för att dela med dig av dina erfarenheter.