Inte ända fram är ändå en bit på väg | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 feb.

Inte ända fram är ändå en bit på väg


Datum: 2012-02-15 11:00

Ur vår att-göra-lista plockar vi uppgifter som vi tror att vi ska hin­na klart på den stund vi har till för­fo­gande just nu. 

Ofta gis­sar vi rätt och vi lyckas slut­föra uppgiften innan det är dags för något annat. Men, ibland kom­mer vi bara halvvägs igenom innan vi blir avbrut­na av något mer akut och ibland tog uppgiften myck­et län­gre tid än vi trodde.

Vi bör­jar på något och vi blir inte klara, så vi får inte gläd­jen att boc­ka av uppgiften som slutförd.

Alla har vi dagar, då …

Hade det under en dag bara var­it en enda uppgift vi inte hann klart, hade det inte var­it något att diskutera, men de dagar då vi inte rik­tigt blir klara med något alls, är det lätt att bli frustrerad.

Vid tre-fikat utbris­ter vi: Idag känns det som att jag inte får någonting gjort!” Pust.

Egentli­gen är vi då något orättvisa mot oss själva.

Uppgiften är inte vad den varit

Det kan kän­nas som att du tram­par vat­ten. Men, så länge du job­bar kom­mer du framåt, även om du inte råkar hin­na pré­cis det som du en gång definier­at som en att-göra-uppgift.

Du kan göra det tydligt för dig själv att du ändå får något gjort, om du for­muler­ar om uppgiften innan du avbry­ter arbetet med den.

Men, om du låter uppgiften stå kvar som den ursprung­li­gen var for­muler­ad, känns det lätt som att du inte får något gjort, utan bör­jar på nytt hela tiden. Du skum­mar igenom att-göra-lis­tan och tänker Mam­ma mia, har jag inte skriv­it ihop den där sam­manställ­nin­gen än?”, fast du gjort hal­va job­bet redan.

Gör så här

  1. Låt säga att du arbe­tar med en uppgift och du bara hin­ner halvvägs innan du måste bryta.
  2. Innan du hop­par över till den mer aku­ta uppgiften som du behöver pri­or­it­era nu, stan­na upp några sekun­der (kanske det inte behövs mer än 10) och ändra att-göra-uppgiften till vad det nu är kvar att göra, istäl­let för vad det ursprung­li­gen var.
  3. Bra, nu kan du gå vidare.

Bara en enkel putt kvar

När det är dags att hug­ga tag i uppgiften igen några dagar senare, är det lättare för dig att kom­ma igång med att slut­föra andra hal­van, efter­som du inte i sam­ma utsträck­n­ing behöver tän­ka efter hur långt du hade kom­mit. Du behöver bara läsa vad där står att du ska göra och göra det.

Efter­som det ock­så blir mer påtagligt för dig att du kom­mer framåt, även om du inte får boc­ka av, kän­ner du dig min­dre frus­tr­erad över de där dis­trak­tions­fyll­da dagar­na och troli­gen är du mer nöjd med dig själv och ditt arbete jäm­fört med tidigare.

Hur gör du?

Hur gör du för att kän­na att du får myck­et gjort även då du egentli­gen har för myck­et att göra? Läm­na gär­na en kom­men­tar för att dela med dig av dina erfarenheter. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.