Hur två äggklockor får dig att fokusera på rätt sak | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 juni

Hur två äggklockor får dig att fokusera på rätt sak


Datum: 2010-06-23 09:39

Du vet hur det kan vara. Du har en uppgift du verk­li­gen behöver få gjord nu, men du seglar iväg på annat hela tiden. 

Du kanske har skrivkramp eller tyck­er uppgiften är så tråkig att du har svårt att job­ba fokuser­at med den. Du kol­lar mail, är inne på Face­book, ringer någon för sko­js skull, går och häm­tar en kopp kaffe till och råkar hän­ga kvar vid auto­mat­en och småpratar en stund, läs­er tid­nin­gen på nätet, googlar något du kom­mer att tän­ka på och så vidare. 

Du gör allt annat än det du egentli­gen vet är rätt sak att göra just nu. 

Nu ska du få lära dig ett knep som har funkat var­je gång för mig, när jag befun­nit mig i dyli­ka situationer. 

Det kallas ”(10+2)*5”.

Det här behöver du

Skaf­fa två van­li­ga äggk­lock­or. Om det är lätt att ändra nedräkn­ingsti­den på klock­o­r­na räck­er det med en, men du kom­mer att lyckas bät­tre om du har två klockor.

Ett alter­na­tiv till en fysisk äggk­loc­ka är ett litet timer­pro­gram på datorn, t ex wid­geten Tea timer”, som du finner här (http://​wid​gets​.yahoo​.com/​w​i​d​g​e​t​s​/​t​e​a​-​timer).

Gör så här

  1. Näs­ta gång du ska göra något som känns job­bigt, arbetssamt, själs­dö­dande, presta­tion­sångest­framkallande och som du drar dig för, ställ den ena klock­an på tio minut­er och den andra klock­an på två minuter. 
  2. Sätt igång tio-minut­er­sklock­an och bör­ja jobba. 
  3. När den ringer, slu­ta omedel­bart att job­ba och sätt igång två-minutersklockan. 
  4. Gör nu i två minut­er det du helst vill göra, bara för nöjes skull. Sur­fa runt, luta dig till­ba­ka och sov två minut­er, kol­la YouTube eller vad du vill, utom att job­ba med det du drar dig för. Det­ta är vik­tigt. Om det är någon gång du ska vara din egen strän­ga chef, är det nu. De två minut­er­na ska vara njut­nings­ful­la och ‘‘onyt­ti­ga’‘.
  5. När klock­an ringer och två minut­er har gått, slå på tio-minut­er­sklock­an igen och job­ba i tio minuter. 
  6. Ta två minut­ers rast och fort­sätt så här. 

Efter fem 10+2”-vändor har du job­bat fokuser­at i fem­tio minut­er och vilat i tio. För­mod­li­gen har du fått mer gjort på den tim­men än annars.

En ovän­tad men välkom­men effekt

Som jag näm­nde tidi­gare, använ­der jag ofta den här tekniken för att kom­ma igång när jag är trögstar­tad. Lustigt nog har jag ännu inte gjort fem 10+2”-vändor i rad. Unge­fär när jag ska ta rast den tred­je gån­gen, märk­er jag att jag blir smått besviken över att tio minut­er redan gått och att jag hellre vill job­ba vidare med det jag bliv­it varm i kläder­na med. 

Må så vara, mitt syfte är upp­nått — jag har kom­mit igång med att göra det som är pré­cis rätt sak att göra just nu.

Hur funkade det för dig?

Om du tes­tar “(10+2)*5”-tekniken, kom­mentera nedan och berät­ta hur det funger­ade för dig. 

Blev det lättare? Var det inte din grej? Hur gör du istället?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.