Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 juni

Hur två äggklockor får dig att fokusera på rätt sak


Datum: 2010-06-23 09:39

Du vet hur det kan vara. Du har en uppgift du verk­li­gen behöver få gjord nu, men du seglar iväg på annat hela tiden. 

Du kanske har skrivkramp eller tyck­er uppgiften är så tråkig att du har svårt att job­ba fokuser­at med den. Du kol­lar mail, är inne på Face­book, ringer någon för sko­js skull, går och häm­tar en kopp kaffe till och råkar hän­ga kvar vid auto­mat­en och småpratar en stund, läs­er tid­nin­gen på nätet, googlar något du kom­mer att tän­ka på och så vidare. 

Du gör allt annat än det du egentli­gen vet är rätt sak att göra just nu. 

Nu ska du få lära dig ett knep som har funkat var­je gång för mig, när jag befun­nit mig i dyli­ka situationer. 

Det kallas ”(10+2)*5”.

Det här behöver du

Skaf­fa två van­li­ga äggk­lock­or. Om det är lätt att ändra nedräkn­ingsti­den på klock­o­r­na räck­er det med en, men du kom­mer att lyckas bät­tre om du har två klockor.

Ett alter­na­tiv till en fysisk äggk­loc­ka är ett litet timer­pro­gram på datorn, t ex wid­geten Tea timer”, som du finner här (http://​wid​gets​.yahoo​.com/​w​i​d​g​e​t​s​/​t​e​a​-​timer).

Gör så här

  1. Näs­ta gång du ska göra något som känns job­bigt, arbetssamt, själs­dö­dande, presta­tion­sångest­framkallande och som du drar dig för, ställ den ena klock­an på tio minut­er och den andra klock­an på två minuter. 
  2. Sätt igång tio-minut­er­sklock­an och bör­ja jobba. 
  3. När den ringer, slu­ta omedel­bart att job­ba och sätt igång två-minutersklockan. 
  4. Gör nu i två minut­er det du helst vill göra, bara för nöjes skull. Sur­fa runt, luta dig till­ba­ka och sov två minut­er, kol­la YouTube eller vad du vill, utom att job­ba med det du drar dig för. Det­ta är vik­tigt. Om det är någon gång du ska vara din egen strän­ga chef, är det nu. De två minut­er­na ska vara njut­nings­ful­la och ‘‘onyt­ti­ga’‘.
  5. När klock­an ringer och två minut­er har gått, slå på tio-minut­er­sklock­an igen och job­ba i tio minuter. 
  6. Ta två minut­ers rast och fort­sätt så här. 

Efter fem 10+2”-vändor har du job­bat fokuser­at i fem­tio minut­er och vilat i tio. För­mod­li­gen har du fått mer gjort på den tim­men än annars.

En ovän­tad men välkom­men effekt

Som jag näm­nde tidi­gare, använ­der jag ofta den här tekniken för att kom­ma igång när jag är trögstar­tad. Lustigt nog har jag ännu inte gjort fem 10+2”-vändor i rad. Unge­fär när jag ska ta rast den tred­je gån­gen, märk­er jag att jag blir smått besviken över att tio minut­er redan gått och att jag hellre vill job­ba vidare med det jag bliv­it varm i kläder­na med. 

Må så vara, mitt syfte är upp­nått — jag har kom­mit igång med att göra det som är pré­cis rätt sak att göra just nu.

Hur funkade det för dig?

Om du tes­tar “(10+2)*5”-tekniken, kom­mentera nedan och berät­ta hur det funger­ade för dig. 

Blev det lättare? Var det inte din grej? Hur gör du istället?