Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 juli

Hur struktur förändrat min framtid


Datum: 2013-07-10 12:00

Jag tror att jag var en typisk entre­prenör. Mån­ga bol­lar i luften, ständigt på väg någon­stans och hun­dratals osorter­ade tankar i huvudet. Mina före­tag gick helt okej, men jag kände att det måste finnas ett bät­tre sätt att dri­va bolag.

Där­för star­tade jag och Therese Albrecht­son Acad­e­my of Excel­lence 2010. Acad­e­my of Excel­lence är numera lan­dets kanske främ­s­ta tillväxtpro­gram för före­tag som vill växa, och vi insåg tidigt att struk­tur & effek­tivitet” hade en giv­en plats bland de tillväxtny­ck­lar som är avgörande för bolags framgång. Vi till­frå­gade till och med 75 myck­et framgångsri­ka sven­s­ka entre­prenör­er om vad som krävs för att växa, och det visade sig att ord­ning och reda stod högt på listan.

Där­för anl­i­tade vi David Stiern­holm som föreläsare på Acad­e­my of Excel­lence. Och det har förän­drat myck­et för mig – och för väldigt mån­ga andra entre­prenör­er med sam­ma mån­ga bol­lar i luften-prob­lematik” som jag hade tidigare.

Idag är jag – minst – fem tim­mar mer effek­tiv var­je vec­ka än jag var då. Jag fokuser­ar bät­tre, försök­er göra en sak i taget, automa­tis­er­ar och delegerar på ett nytt sätt och inte minst, jag har ska­p­at struk­tur­er för en effek­tiv vardag. Bonusen: jag mår bät­tre och är myck­et min­dre stressad.

För dig som fort­farande är osorter­ad och bol­lar med allt för mån­ga bol­lar. Gör något av följande:

  1. Lär dig av David Stiern­holm, han är bäst i lan­det på det han gör.
  2. Läs David Allen och Tim­o­thy Fer­riss böcker.
  3. Läs struk­tur­bloggen på mittföretag.com eller gå Acad­e­my of Excel­lence (om du är företagsledare).

Dessa tre punk­ter kan göra ditt liv myck­et mer njut­nings­fullt. Det förän­drade i alla fall mitt.

- Gustaf Oscarson


Gustaf Oscar­son är entre­prenör och för­fattare. Han dri­ver fyra bolag i tillväxt, bland annat Mitt Före­tag-kon­ceptet” med sajten mittföretag.com (som årli­gen besöks av 100 000-tals före­ta­gare) och Acad­e­my of Excel­lence, som är Sveriges kanske främ­s­ta tillväxtpro­gram. han är för­fattare till flera böck­er, bland annat storsäl­jaren Mind Your Own Business.

Gustaf är en av 2013 års som­mar­blog­gare på Struk­tur­bloggen. I år har vi valt ut en hand­full per­son­er vi tyck­er har särskilt intres­san­ta tankar när det gäller struk­tur. Du hit­tar alla som­mar­blog­gares inlägg här.