Hur man får 100% koll på sina projekt på 15 minuter | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 juli

Hur man får 100% koll på sina projekt på 15 minuter


Datum: 2013-07-17 12:00

Det finns en upp­sjö av oli­ka nyck­eltal och processverk­tyg som kan visa hur dina pro­jekt prester­ar för tillfäl­let, men inget förmed­lar en så snabb och rättvis bild som team-medlem­mar­nas egna ord — face to face.

Att regel­bund­na pro­jek­t­möten är helt avgörande för pro­jek­tets framgång är det nog få som förnekar, men prob­lemet med möten är att så fort man sät­ter sig ner så har mötet en ten­dens att alltid ta 1 timme.
Och 1 timme är myck­et tid om det involver­ar ett helt team av dyra konsulter.

Sedan ett år till­ba­ka pro­jek­tled­er jag ett fler­tal team med hjälp av agi­la arbetsme­toder, i syn­ner­het Scrum. Det finns väldigt mån­ga delar inom Scrum-mod­ellen som jag påstår går att applicera på bety­dligt fler verk­samheter än web­byråer, och Dai­ly Scrum Standup” är en sån del.

Vad är Dai­ly Scrum Standup?

Ett Standup-möte är ett pro­jek­t­möte man har med hela teamet var­je dag (med fördel direkt på mor­gonen) där alla pre­sen­ter­ar en sta­tusup­p­da­ter­ing. Den­na semi-realtid­sup­p­da­ter­ing är en enkel kon­troll som hjälper teamet att kom­mu­nicera, självor­gan­is­era, göra rätt pri­or­i­teringar, iden­ti­fiera och undan­rö­ja hin­der, samt ger en bild av hur pro­jek­tet prester­ar totalt och om allt går enligt plan.

Hur du lyckas med super­ef­fek­ti­va Standup-möten

 • Möte­na bör vara sam­ma tid och på sam­ma plats var­je dag, helst vid en Task board” så teamet kan upp­dat­era och visa aktuell sta­tus för sina sysslor
 • Möte­na måste bör­ja i tid
 • Standups bör ha en varak­tighet på 15 minut­er eller mindre
 • Låt en pro­jek­tledare (eller Scrum Mas­ter) hål­la i taktpinnen
 • Möte­na ska hål­las stående (med fördel i en ring), för att upp­muntra till ett kort möte. Därav nam­net Standup”
 • Tillåt inga avvikelser från den fast­ställ­da agen­dan (se nedan). Behövs andra punk­ter tas upp? Boka ett sep­a­rat möte
 • Låt en per­son i taget ge sin sta­tus­rap­port, medan alla andra lyssnar
 • Tillåt intressen­ter utan­för teamet när­vara vid mötet, men inte delta

Team-medlem­mar­na bör for­mulera sin sta­tusup­p­da­ter­ing genom att svara på föl­jande 3 frå­gor (varken mer eller mindre):

 • Vad gjorde du igår?
 • Vad ska du göra idag?
 • Ser du några hin­der i ditt arbete?

Genom den här mötes­for­men får pro­jek­tledaren en bra koll på läget i pro­jek­tet, och får en möj­lighet att agera på de hin­der som team-medlem­mar­na lyfter upp.
Givetvis kan man (och bör) justera mötes­for­men med tiden för att försö­ka matcha pro­jek­tens varierande behov och förut­sät­tningar. Men för att förstå for­matet rek­om­mender­ar jag att bör­ja med strik­ta Standup-möten under några veckor.

Vad har du för erfaren­heter av Standup-möten och lik­nande mötes­former? Berät­ta gär­na i kommentarsfältet.

- Fredrik Lyreskog, Pro­duc­tion Manager

Fredrik blog­gar van­ligtvis om dig­i­tal mark­nads­föring på Wol​ber​.se, och har en förkär­lek till con­tent mar­ket­ing, pro­duk­tivitet och dig­i­ta­la affär­er. Han job­bar idag som Pro­duc­tion Man­ag­er på Cre­una, Nor­dens ledande web­byrå. Det innebär en vardag med agil pro­jek­tled­ning åt några av Nor­dens störs­ta aktör­er inom sina branscher.
Fredrik trivs med böki­ga Mul­ti Site-plat­tfor­mar med hun­dratals webb­platser, kom­plexa kam­pan­jlös­ningar i flera län­der, och höga krav på mät­bara, affärsmäs­si­ga resul­tat. Du når hon­om enklast på Twit­ter och LinkedIn.

Fredrik är en av 2013 års som­mar­blog­gare på Struk­tur­bloggen. I år har vi valt ut en hand­full per­son­er vi tyck­er har särskilt intres­san­ta tankar när det gäller struk­tur. Du hit­tar alla som­mar­blog­gares inlägg här.

Foto: Drew Stephens/Flickr.com (CC)

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.