Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 sep.

Horisontella högar, med ordning i


Datum: 2012-09-18 08:59

Visst, man kan tyc­ka att i dessa dig­i­ta­la tide­varv bor­de pap­pers­doku­ment vara ett minne blott. Men, så ser det inte ut på kon­toren runt om i lan­det. I alla fall inte de jag besöker.

För min del fyller pap­persme­di­et ändå en funk­tion, tak­tilt och estetiskt. Så, var ska vi göra av de pap­per vi ändå vill ha kvar?

Svarar du i högar” är vi inte ense. Lutar du däre­mot åt map­par, bör­jar vi när­ma oss varan­dra, för map­par är just mitt favorit­la­gringssätt. Jag tyck­er om map­par fram­för pär­mar, efter­som de är mer flex­i­bla, ger bät­tre överblick och är snab­bare att hantera. Och så kläm­mer jag mig inte lika lätt i dem.

Häromda­gen blev jag tip­sad om ett för Sverige nytt sorts mapp­sys­tem. Jan Hem­mings­son lanser­ar nu det tys­ka Clas­sei-sys­temet för den sven­s­ka mark­naden. Clas­sei-map­par­na är i papp och lätt sorter­bara, men sak­nar de något otympli­ga krokar­na som hängmap­par har.

Du läs­er mer om Clas­sei-sys­temet här.

Myck­et intres­sant, tyck­er jag. Vad tyck­er du?