Hur många tomater klarar du på raken? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 mars

Hur många tomater klarar du på raken?


Datum: 2023-03-08 10:00
Äggklocka i plast i form av en tomat på en svart, blank bänkyta.

Idag vän­der jag mig till dig som skjuter upp svåra uppgifter till sista sekun­den. Jag vän­der mig ock­så till dig som glöm­mer att ta paus och job­bar hårt och kon­cen­tr­erat, tills du stu­par eller åtmin­stone lyfter blick­en från skär­men efter ett par tim­mar och kän­ner dig smått vimmelkantig.

Efter­som jag själv gjort de all­ra fles­ta struk­tur­mis­stag jag skriv­er och talar om, till­hör jag ock­så båda dessa kategorier.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Flyg istäl­let för att fly

Ibland när jag ska skri­va, lockar allt annat än skri­van­det och jag har svårt att kom­ma igång. Då och då får jag sådan jobb­fart att tim­mar­na rusar iväg och jag glöm­mer att vila, dric­ka och sträc­ka på mig.

Francesco Cir­il­lo erfor i slutet av 80-talet något lik­nande och exper­i­menter­ade med vad som skulle vara en lagom arbet­srytm för hon­om. Det han kom fram till har kom­mit att kallas Pomodoro-meto­den. Den är oer­hört enkel:

🍅 Arbe­ta i 25 minut­er, vila i 5 minut­er. Repetera. Sätt ett alarm på 25 minut­er respek­tive 5 minut­er, så slip­per du hål­la koll på klockan.

Vit­sen med det­ta är dels att du tvin­gar” dig att job­ba fokuser­at i alla fall 25 minut­er med det du skju­tit upp, dels att du blir påmind om att ta regel­bun­den paus om du har lätt att glöm­ma det.

Gör så här

Vill du tes­ta, gör så här:

  1. Välj ett sätt att hål­la tiden. Några förslag är:
  2. Tes­ta. Sätt klock­an på 25 minut­er. Ta paus i 5 minut­er när den ringer.
  3. Gör åtmin­stone en Pomodoro” till (det vill säga 25 minut­ers arbete) och ytterli­gare en paus.
  4. Hur gick det? Gav det mers­mak, fort­sätt så här. Om det­ta inte var något för dig, gör då som du vill — som förut eller på ett juster­at sätt. Allt pas­sar som bekant inte alla.

Följ ryt­men!

Om du arbe­tar i Pomodoro-ryt­men kom­mer du att kom­ma ihåg att ta paus så du inte blir fullt så utmat­tad som annars. Har du lätt för att segla iväg på allt annat än det som du egentli­gen vill få gjort just nu, hjälper Pomodoro-meto­den dig att hål­la fokus på en uppgift i taget — åtmin­stone i 25 minut­er (om du stängt om dig och stängt av allt som skulle kun­na dis­tra­hera dig, allt­så). Vad det mer ger för effek­ter får du erfara själv, för det här är det fak­tiskt helt gratis att testa.

Hur är det för dig?

Använ­der du Pomodoro-meto­den? Vad gör den för skill­nad för dig? Berät­ta!

Ett brevinkast i plåt i en gul, elegant port. I inkastet sitter en hoprullat magasin.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.