Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 mars

Hur många tomater klarar du på raken?


Datum: 2023-03-08 10:00
Äggklocka i plast i form av en tomat på en svart, blank bänkyta.

Idag vän­der jag mig till dig som skjuter upp svåra uppgifter till sista sekun­den. Jag vän­der mig ock­så till dig som glöm­mer att ta paus och job­bar hårt och kon­cen­tr­erat, tills du stu­par eller åtmin­stone lyfter blick­en från skär­men efter ett par tim­mar och kän­ner dig smått vimmelkantig.

Efter­som jag själv gjort de all­ra fles­ta struk­tur­mis­stag jag skriv­er och talar om, till­hör jag ock­så båda dessa kategorier.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Flyg istäl­let för att fly

Ibland när jag ska skri­va, lockar allt annat än skri­van­det och jag har svårt att kom­ma igång. Då och då får jag sådan jobb­fart att tim­mar­na rusar iväg och jag glöm­mer att vila, dric­ka och sträc­ka på mig.

Francesco Cir­il­lo erfor i slutet av 80-talet något lik­nande och exper­i­menter­ade med vad som skulle vara en lagom arbet­srytm för hon­om. Det han kom fram till har kom­mit att kallas Pomodoro-meto­den. Den är oer­hört enkel:

🍅 Arbe­ta i 25 minut­er, vila i 5 minut­er. Repetera. Sätt ett alarm på 25 minut­er respek­tive 5 minut­er, så slip­per du hål­la koll på klockan.

Vit­sen med det­ta är dels att du tvin­gar” dig att job­ba fokuser­at i alla fall 25 minut­er med det du skju­tit upp, dels att du blir påmind om att ta regel­bun­den paus om du har lätt att glöm­ma det.

Gör så här

Vill du tes­ta, gör så här:

  1. Välj ett sätt att hål­la tiden. Några förslag är:
  2. Tes­ta. Sätt klock­an på 25 minut­er. Ta paus i 5 minut­er när den ringer.
  3. Gör åtmin­stone en Pomodoro” till (det vill säga 25 minut­ers arbete) och ytterli­gare en paus.
  4. Hur gick det? Gav det mers­mak, fort­sätt så här. Om det­ta inte var något för dig, gör då som du vill — som förut eller på ett juster­at sätt. Allt pas­sar som bekant inte alla.

Följ ryt­men!

Om du arbe­tar i Pomodoro-ryt­men kom­mer du att kom­ma ihåg att ta paus så du inte blir fullt så utmat­tad som annars. Har du lätt för att segla iväg på allt annat än det som du egentli­gen vill få gjort just nu, hjälper Pomodoro-meto­den dig att hål­la fokus på en uppgift i taget — åtmin­stone i 25 minut­er (om du stängt om dig och stängt av allt som skulle kun­na dis­tra­hera dig, allt­så). Vad det mer ger för effek­ter får du erfara själv, för det här är det fak­tiskt helt gratis att testa.

Hur är det för dig?

Använ­der du Pomodoro-meto­den? Vad gör den för skill­nad för dig? Berät­ta!

Ett brevinkast i plåt i en gul, elegant port. I inkastet sitter en hoprullat magasin.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!