Gjør mer av det du tror på - Tro mer på det du gjør | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 juli

Gjør mer av det du tror på - Tro mer på det du gjør


Datum: 2013-07-31 12:00

Ny høst på vei. Blanke ark. Store tanker. Små ord. Over­skriften her er mitt mantra, mitt jun­gelord. Det er en jun­gel – å forholde seg til andre men­nesker, store og små hverdagsvalg og veivalg, tid­spri­or­i­teringer, mennesker.

For meg er over­gan­gen fra som­mer­ferie til hverdag og høst litt som nyt­tår­saften: Det er en ny sjanse til å jus­tere dagene våre, velge nye veier, lage nye vaner.

Jeg nav­iger­er etter tit­te­len på dette inn­legget, når jeg prioriterer:

Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør.

Det høres så lett ut. Og det er det. Om du tar i bruk et par verk­tøy. Disse fun­ger­er for meg, for å klare å holde ord, leve etter hva jeg har tro på:

1. Ver­di­ene mine

Hva er det som styr­er kom­mu­nikasjo­nen vår, tids­bruken vår?

Det er ver­di­ene våre. Hvem vi er, hva vi har tro på er det som er styrende når vi tar valg. De gan­gene vi går på akko­rd med det, kjen­ner vi det: Vi blir triste, ampre, stressede, irri­ta­ble. Eller utbrente.

Jeg møter stadig per­son­er som ikke en gang har innsett at de har val­gt en jobb, en part­ner, en livsstil som strid­er mot deres egne grunn­leggende verdier.

Mitt råd: Vær trygg på hva dine vik­tig­ste verdier er

Vi vil så mye, og ja, det vil jeg også. Men vi klar­er ikke gjøre alt vi har lyst til. Ran­gere ver­di­ene dine: Hva er aller, aller vik­tigst? Klare pri­or­i­teringer gir klar kom­mu­nikasjon. Både til deg selv og til omverden.

2. Enkle, tydelige prioriteringer

Ver­di­en av det jeg vel­ger – basert på fak­ta, omgivelser og egne verdier er utløsende. Skal du bli god til å pri­or­itere, må enkle teknikker til, men­er jeg.

To nøkkel­spørsmål sit­ter som automa­tiske tanker i ryg­graden min. Jeg kan ikke engang gjen­gi at jeg har tenkt dem, de lig­ger der som refleks. Slike reflekser kan vi alle trene inn. Og jeg bruk­er dem 247, både på jobb og privat.

Mine to nøkkel­spørsmål for tydelig prioritering:

a. Hva får størst kon­sekvens om jeg lar være å gjøre det?

Her gjelder det å tenke både kort og lang sikt.

b. Hva har størst verdi?

Som regel gjelder 8020 rege­len også her: 20% av gjøremålene/​valgene dine står for 80% av ver­di­en av alle val­gene tilsammen.

Om du er i tvil, undres på om du skal følge egne eller andres verdier:

Har du for eksem­pel en jobb et sted hvor verdier som er helt på tvers av dine egne praktiseres…feil sted? Og om du lever med at dine nærmeste omgivelser, som part­ner og ven­ner, har grunn­leggende ulike pri­or­i­teringer og for­vent­ninger? Jeg sier ikke mer…

For begge spørsmålene:
Selvsagt. Ingen tar seg tid til å sette seg ned og gru­ble på dette, når det kok­er som verst. Og net­topp der­for: Trene på å stille deg de to spørsmå­lene, i alt du gjør, i noen få uker. De etablerer seg som vane, og dermed ager­er og kom­mu­nis­er­er vi tryg­gere når vi må gjøre raske pri­or­i­teringer. Det blir like stor del av ruti­nen som å som å vite hvor­dan pusse ten­ner, sette en fot foran en annen, vite hvor lys­bry­teren er i egen stue.

3. Velge bort
Alt som ikke havn­er på topp, på punkt 1 og 2: Det er bonus vi kan ta oss tid til, eller de blir val­gt helt bort.

Vi kom­mer ikke til å klare alt denne høsten heller. Men det hadde vært fint om det vi klar­er å gjen­nom­føre, er det som betyr mest for oss. Og som sam­tidig gled­er omgivelsene våre.

Selvsagt går det galt. Selvsagt trår vi feil. For det har jeg ingen opp­skrift. Vi er men­nesker. Ikke maskiner.

Selv har jeg bare fått til det vik­tig­ste, de siste par årene. Å være en god mor. Å være nok tilst­ede. Maks to net­ter borte. Timevis uten dig­i­tale dingser med bar­na. Hver ikke-reisende dag. Etter flere år med småbarns-liv, var min pri­or­i­ter­ing nr. 2 for høsten 2012 og våren 2013 soleklar: Å gi gass på jobb, ta tid til å dyrke faget, jobben.

Som nr. 3 stod mer tid til å gjøre ting med mine andre nære og kjære fam­i­liere­lasjon­er. Og på plass nr. 4 kom gode ven­ner. Jeg klarte ikke nr. 3 så bra som jeg øns­ket. Og nr. 4? Jeg har vært en lite tilst­ede­værende venn. Strykkarakter.

Om jeg angr­er? Nei, jeg val­gte helt rett. For det ene året. Det var min tur nå. Og det er ikke slutt på det høsten 2013. Men å, nå håper jeg inderlig at jeg klar­er å vise større plass til flere av mine nære. En god venn døde i fjor, helt brått. Han tenker jeg på, også når jeg går inn i en ny høst. Han hadde alltid tid til sine nærmeste.

Så, denne høsten må nok min liste eltes litt, selv om plass nr. 1 aldri kom­mer til å endre seg.

Mitt siste tips?
Vær veldig trygg på den rekke­føl­gen du set­ter opp. Og vær tro mot den. Så står vi fjell­støtt, selv om vi endr­er litt på pri­or­i­terin­gene våre.

Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør.

Ha en herlig høst med gode hverdager.

Cecilie Thunem-Saanum – fore­dragsh­old­er, tren­er og rådgiver

Cecil­ia dri­ver fir­man CecileTS as med hela Norge som arbet­splats. Hon trä­nar män­niskor i att hantera sin tid och i kom­mu­nika­tion­sre­lat­er­ade ämnen. Hon job­bar även som men­tor or spar­rings-part­ner för chefer och entre­prenör­er. Cecil­ia är utbil­dad inom kom­mu­nika­tion, med språk, mark­nads­föring och ledarskap som hivudinriktningar.

Vill du läsa fler av Cecil­ias tips? Besök hennes blogg. Det­ta inlägg har tidi­gare pub­licer­ats där, men pub­liceras nu igen här på Struk­tur­bloggen, dock med vis­sa ändringar från orig­i­nalin­lägget. Du kan ock­så läsa små vardagstips om kom­mu­nika­tion och tid­shanter­ing på Cecilies Face­book

Cecilie på Twit­ter: @CecilieTS

Cecilie är en av 2013 års som­mar­blog­gare på Struk­tur­bloggen. I år har vi valt ut en hand­full per­son­er vi tyck­er har särskilt intres­san­ta tankar när det gäller struk­tur. Du hit­tar alla som­mar­blog­gares inlägg här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.