Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 mars

Video: Hur jag noterar med papper och penna och ändå sparar det digitalt


Datum: 2019-03-21 18:50

När jag talar i tele­fon eller sit­ter i möte, före­drar jag att göra noteringar på pap­per. Använ­der jag pap­per och pen­na, vet jag att jag inte kom­mer att bli dis­tra­her­ad av notis­er, epost och annat upp-pop­pande under mötet och samtalet.

Jag skriv­er sedan in det väsentli­ga från sam­talet på det Ever­note-kort som rör just det upp­draget vi diskuter­at, så att jag har all info om mina upp­drag på ett enda ställe.

Men, jag vill ändå inte slän­ga den ursprung­li­ga, hand-klud­dade lap­pen, efter­som mina lösa noteringar från mötet innehåller infor­ma­tion som inte kan uttryckas med ord. Själ­va bilden av hur jag skrev noteringar­na har ett värde i sig.

I den här videon förk­larar jag hur jag kan få ha min metaforiska, hand­skriv­na kaka och äta den samtidigt.