Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 jan.

Hur gick starten?


Datum: 2014-01-23 08:56

Jag gis­sar att du så här dags var­it till­ba­ka i arbete någon eller några veck­or efter jul- och nyårshelgledigheten.

Hur var det att kom­ma tillbaka?

Rul­lade det igång i ett mak­ligt och behagligt tem­po eller gick det från stilt­je till storm från en dag till en annan? Hop­pade du vips i din yrkesroll och kände dig som fisken i vat­tnet, eller skavde kosty­men i för­stone en smula?

Snart är du åter ledig

Det är så fint beskaf­fat att det­ta inte var sista gån­gen du var ledig. Om ett inte allt­för långt tag kom­mer du att var­va ner igen, ta några dagars eller veck­o­rs paus och sedan om igen kom­ma till­ba­ka till arbetet. Kän­ner du att näs­ta start helst skulle gå smidi­gare, finns det alla möj­ligheter att få det så.

Där­för, idag, utvärdera hur återkom­sten till arbetet gick och för­fi­na inför näs­ta gång.

Gör så här

 1. Stäng av tele­fo­nen, luta dig till­ba­ka och ta en funderare.
  • Har du var­it lagom full­teck­nad i kalen­dern veck­an eller veck­o­r­na efter att du kom tillbaka?

  • Hur har det gått att ta hand om de mail som kom­mit under ledigheten? Gick det som en dans eller har du inte ännu kom­mit igenom alla? Hade du vikt nog med tid för att ta hand om inkom­na mail? Skulle det ha var­it skönare att ha kol­lat då och då under ledigheten för att bli av med en mas­sa låg­pri­or­it­er­ade mail som du nu skulle velat ha slup­pit hantera när det drag­it igång igen?

  • Var det lätt att snabbt kom­ma in i det som du har att göra nu, eller skulle du ha kun­nat för­bere­da mer innan du gick på ledighet, så du hade fått en fly­gande start utan att spilla tid du nu ångrar?

  • Hade du flera res­da­gar inbokade förs­ta veck­an du kom till­ba­ka? Skulle du ha velat hin­na job­ba undan mer på kon­toret innan? Hade du ingen resa inbokad och tyck­te du där­för att det kän­des trögt att kom­ma upp i tempo?

  • Hur ser veck­o­r­na ut framöver? Är de så fullt bokade som innan ledigheten och som du lovat dig själv att inte ha det igen? Eller, ger de en tydlig bild av din ide­ala veckorytm?

  • Blev du tagen på sän­gen om hur segt det var att kom­ma igång? Behöver du kanske näs­ta gång boka in några inspirerande lunch­er, min­gel eller sem­i­nar­i­er att gå på så du får fart snabbare?

 2. Gör tydligt för dig själv vad du vill göra annor­lun­da i sam­band med näs­ta ledighet.

 3. Lägg nu in det du konkret bör justera som att-göra-uppgifter med ett för­fal­lo­da­tum före, efter eller under din ledighet.

 4. Om du mer behöver hål­la de förs­ta dagar­na mötes­fria, lägg in spär­rande fri tid”-bokningar i kalen­dern med en gång.

 5. Vill du näs­ta förs­ta vec­ka till­ba­ka på job­bet få en rik­tig moti­va­tions­boost — ring din mest inspirerande affärsvän idag och be om att få bju­da på lunch i förs­ta veck­an efter din näs­ta ledighet.

… och njut av din fram­förhåll­ning efter näs­ta ledighet

Om du idag, när du har starten i färskt minne, gör konkre­ta förän­dringar inför näs­ta start, kom­mer den att vara mer angenäm för dig. Du kom­mer att kom­ma igång snab­bare och med min­dre ansträngn­ing kom­mer du att beta av allt det som lagts på hög under din från­varo. Kanske utfor­mar du näs­ta återkomst så ele­gant att det känns som en fröjd att kom­ma till­ba­ka till arbetet igen.

Hur gör du?

Hur gör du för att få en opti­mal start när du är till­ba­ka efter ledigheten? Skriv en kom­men­tar och berätta!