Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 jan.

Tio talare talar om mod och rädslor


Datum: 2014-01-21 09:50

Under vec­ka 5 är du varmt välkom­men att lyssna när jag inter­vjuas av Ola Wall­ström från Mera mål AB om framgång och genom­brott. Hela veck­an, den 27 – 31 jan­u­ari, är fylld av inspirerande inter­vjuer med Sveriges bäs­ta talare som berät­tar om mod, räd­slor, mål­sät­tningar, per­son­lig utveck­ling och framgång.

Du kan ta del av hela veck­ans inspirerande pod­casts genom att anmäla dig här.

Föru­tom mig kom­mer du kost­nads­fritt att ta del av kun­skaper från:

Anmäl dig direkt så du säk­er­ställer din plats och får ta del av när Sveriges bäs­ta talare delar med sig av sina egna knep när det gäller framgång och genombrott.

Trevlig lyssning!