Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 okt.

Hur folk arbetar med två datorskärmar


Datum: 2018-10-25 06:08

För några veck­or sedan frå­gade jag i mitt veck­o­brev hur mina läsare läg­ger upp arbetet när de har två skär­mar till sin dator.

Jag fick mängder av svar, så det­ta är uppen­barli­gen något som mån­ga tänkt igenom.

Det visade sig att genomgående betrak­tar de all­ra fles­ta en av skär­mar­na som den ordi­nar­ie arbet­sy­tan där de främst har de fön­ster de arbe­tar aktivt med, skriv­er i et c.

Den andra skär­men låter de vara ett stöt­tande kom­ple­ment, där de har sådant de vill ha lät­till­gäng­ligt när de gör det de gör på den förs­ta skär­men. Det kan vara ett sys­tem de plockar infor­ma­tion ur, en gemen­sam mailinko­rg de behöver beva­ka, ett doku­ment de vill kun­na snegla på, en mapp­struk­tur de ofta behöver kom­ma åt eller något liknande.

Hur gör du?