Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 dec.

Hur du skapar att göra-uppgifter automatiskt när ett nytt möte läggs till kalendern


Datum: 2018-12-08 22:19

Visst vore det top­pen om du kan bli påmind dels någon dag i förväg om att du ska för­bere­da dig till ett möte, dels senast dagen efter att du ska ta hand om anteck­ningar­na från sam­ma möte och fån­ga upp om det var något du ska göra till näs­ta möte?

Men, sam­tidigt är det så myck­et som ska göras i varda­gen, så vem har ork att behö­va kom­ma ihåg att läg­ga till en att göra-uppgift om för­bere­delse och en om efter­ar­bete för alla möten som behöver det?

Vem? Din dator. Du kan näm­li­gen låta göra det automatiskt.

Vill du slip­pa läg­ga till för­bere­delse- och efter­ar­betes-att-göra-uppgifter i anknyt­ning till var­je möte, men ändå få dem automa­tiskt tillag­da, gör följande:

Om du har Office 365

Arbe­tar du i Office 365, ska­pa ett flöde i Microsoft Flow som, när en hän­delse i kalen­dern läg­gs till, ska­par dels en för­bere­delse-att-göra-uppgift i Out­look Uppgifter eller Microsoft To-Do med slut­da­tum en dag före mötet, dels en efter­ar­betes-att-göra-uppgift med slut­da­tum en dag efter mötet — under förut­sät­tnin­gen att hän­delsen innehåller ordet möte” (eller liknande).

Här vis­ar jag hur du gör:

Om du inte har Office 365

Har du inte Office 365, utan istäl­let har din kalen­der i G Suite, i macOS eller i Out­look utan Office 365, ska­pa en zap i automa­tis­er­ingstjän­sten Zapi­er som låter kalen­der­hop­kop­plingstjän­sten Crono­fy hål­la koll på om du läg­ger till något nytt möte och som ska­par de bägge att göra-uppgifter­na i din att göra-lista i Todoist, Wun­derlist, Asana, Trel­lo eller vad du före­drar (utom Out­look Uppgifter, dessvärre).

Hur du gör det, ser du här:

Hur gör du?

Har du gjort någon lik­nande lös­ning med de bägge automa­tis­er­ingstjän­ster­na? Berät­ta för mig!