Hur du skapar att göra-uppgifter automatiskt när… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 dec.

Hur du skapar att göra-uppgifter automatiskt när ett nytt möte läggs till kalendern


Datum: 2018-12-08 22:19

Visst vore det top­pen om du kan bli påmind dels någon dag i förväg om att du ska för­bere­da dig till ett möte, dels senast dagen efter att du ska ta hand om anteck­ningar­na från sam­ma möte och fån­ga upp om det var något du ska göra till näs­ta möte?

Men, sam­tidigt är det så myck­et som ska göras i varda­gen, så vem har ork att behö­va kom­ma ihåg att läg­ga till en att göra-uppgift om för­bere­delse och en om efter­ar­bete för alla möten som behöver det?

Vem? Din dator. Du kan näm­li­gen låta göra det automatiskt.

Vill du slip­pa läg­ga till för­bere­delse- och efter­ar­betes-att-göra-uppgifter i anknyt­ning till var­je möte, men ändå få dem automa­tiskt tillag­da, gör följande:

Om du har Office 365

Arbe­tar du i Office 365, ska­pa ett flöde i Microsoft Flow som, när en hän­delse i kalen­dern läg­gs till, ska­par dels en för­bere­delse-att-göra-uppgift i Out­look Uppgifter eller Microsoft To-Do med slut­da­tum en dag före mötet, dels en efter­ar­betes-att-göra-uppgift med slut­da­tum en dag efter mötet — under förut­sät­tnin­gen att hän­delsen innehåller ordet möte” (eller liknande).

Här vis­ar jag hur du gör:

Om du inte har Office 365

Har du inte Office 365, utan istäl­let har din kalen­der i G Suite, i macOS eller i Out­look utan Office 365, ska­pa en zap i automa­tis­er­ingstjän­sten Zapi­er som låter kalen­der­hop­kop­plingstjän­sten Crono­fy hål­la koll på om du läg­ger till något nytt möte och som ska­par de bägge att göra-uppgifter­na i din att göra-lista i Todoist, Wun­derlist, Asana, Trel­lo eller vad du före­drar (utom Out­look Uppgifter, dessvärre).

Hur du gör det, ser du här:

Hur gör du?

Har du gjort någon lik­nande lös­ning med de bägge automa­tis­er­ingstjän­ster­na? Berät­ta för mig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.