Hur du vet när du behöver mer struktur på jobbet | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 apr.

Hur du vet när du behöver mer struktur på jobbet


Datum: 2013-04-03 16:22

Struk­tur i all ära, men är det egentli­gen för alla? Är det ett måste att för­bät­tra vårt sätt att arbe­ta? Är
god struk­tur verk­li­gen ett självän­damål? Nej, det är klart att det inte är.

Den goda struk­turen är bara ett medel där målet är att ta oss och verk­samheten dit vi vill på ett så enkelt och behagligt sätt som möjligt.Det är inte så att alla prompt måste bli super­struk­tur­erade, men i mitt arbete med att hjäl­pa andra dithän, ser jag återkom­mande symp­tom som indik­er­ar att mer struk­tur skulle göra susen.

Symp­tomen…

Kän­ner du igen dig i något av föl­jande exem­pel, kan struk­tur vara svaret.

Så, har något av det här hänt dig?

 • Du kän­ner dig så överväldigad av allt du har att göra att du inte kom­mer igång med någonting alls.
 • Du bokar ett kon­fer­en­srum för att job­ba med en uppgift på egen hand, efter­som det är så myck­et bröte där du van­li­gen sitter.
 • Du job­bar över mer än du skulle vilja.
 • Du mis­sar ett möte.
 • Du är inbokad på flera möten på sam­ma klock­slag. Och, det är inte förs­ta gången.
 • Du sit­ter på ett avstämn­ingsmöte och bävar för den kom­mande frå­gan om hur det gått med det du åtog dig senast, efter­som du inte job­bat någonting med det.
 • När du är ledig tänker du på job­bet, till exem­pel att du inte får glöm­ma att ringa den där per­so­n­en på måndag.
 • Din kund frå­gar dig Hur gick det med det där du skulle skic­ka?” och det slår dig att du totalt mis­sat det.
 • Du blandar ihop två av dina upp­drag, ringer en av kun­der­na för att diskutera en aspekt av samar­betet och kun­den vet inte alls vad du talar om.
 • Du stresskör till ett möte och anlän­der med andan i halsen några minut­er sen, då du kom på allde­les för sent att du om en stund bor­de vara någon­stans som är flera stun­der bort.
 • Du åker dit du tror du ska träf­fa en per­son, men det vis­ar sig att per­so­n­en ifrå­ga numera har sitt kon­tor någon annanstans (jag erkän­ner, det­ta hände mig nyli­gen och jag har för­fi­nat min mötes­bokn­ing­sprocess sedan dess).

Gör så här

 • Oavsett om något av ovanstående skulle kun­na vara ett exem­pel ur din vardag, vänd dig bort från datorn ett slag och ta en funderare.
 • Tänk efter vad som är den främ­s­ta orsak­en till att du vill bli bät­tre på struk­tur och gör den rik­tigt tydlig för dig. Det kan vara en sit­u­a­tion som inträf­fat eller ett återkom­mande symp­tom du vill rät­ta till. Det kan vara hur det känns för dig att kom­ma till job­bet på mor­gonen eller återkop­pling ni får från era kunder.
 • Om du vill, for­mulera det rent av i ter­mer av Jag vill ska­pa en bät­tre struk­tur i mitt arbete för att råda bot på att …”.

…och boten

Ju mer pre­cist du vet vad du sök­er (… lös­ning på), desto troli­gare är det att du finner (… ett tips som pas­sar dig). Läs vad du kan finna, frå­ga de du möter, lyssna till dem som arbe­tar med ämnet och du ska se att du snart får idéer på hur du kan göra din vardag smidigare.

Hur gör du?

Vad behöver du för­bät­tra när det gäller din och/​eller din verk­samhets struk­tur? Kom­mentera mer än gär­na och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.