Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 apr.

Hur du vet när du behöver mer struktur på jobbet


Datum: 2013-04-03 16:22

Struk­tur i all ära, men är det egentli­gen för alla? Är det ett måste att för­bät­tra vårt sätt att arbe­ta? Är
god struk­tur verk­li­gen ett självän­damål? Nej, det är klart att det inte är.

Den goda struk­turen är bara ett medel där målet är att ta oss och verk­samheten dit vi vill på ett så enkelt och behagligt sätt som möjligt.Det är inte så att alla prompt måste bli super­struk­tur­erade, men i mitt arbete med att hjäl­pa andra dithän, ser jag återkom­mande symp­tom som indik­er­ar att mer struk­tur skulle göra susen.

Symp­tomen…

Kän­ner du igen dig i något av föl­jande exem­pel, kan struk­tur vara svaret.

Så, har något av det här hänt dig?

 • Du kän­ner dig så överväldigad av allt du har att göra att du inte kom­mer igång med någonting alls.
 • Du bokar ett kon­fer­en­srum för att job­ba med en uppgift på egen hand, efter­som det är så myck­et bröte där du van­li­gen sitter.
 • Du job­bar över mer än du skulle vilja.
 • Du mis­sar ett möte.
 • Du är inbokad på flera möten på sam­ma klock­slag. Och, det är inte förs­ta gången.
 • Du sit­ter på ett avstämn­ingsmöte och bävar för den kom­mande frå­gan om hur det gått med det du åtog dig senast, efter­som du inte job­bat någonting med det.
 • När du är ledig tänker du på job­bet, till exem­pel att du inte får glöm­ma att ringa den där per­so­n­en på måndag.
 • Din kund frå­gar dig Hur gick det med det där du skulle skic­ka?” och det slår dig att du totalt mis­sat det.
 • Du blandar ihop två av dina upp­drag, ringer en av kun­der­na för att diskutera en aspekt av samar­betet och kun­den vet inte alls vad du talar om.
 • Du stresskör till ett möte och anlän­der med andan i halsen några minut­er sen, då du kom på allde­les för sent att du om en stund bor­de vara någon­stans som är flera stun­der bort.
 • Du åker dit du tror du ska träf­fa en per­son, men det vis­ar sig att per­so­n­en ifrå­ga numera har sitt kon­tor någon annanstans (jag erkän­ner, det­ta hände mig nyli­gen och jag har för­fi­nat min mötes­bokn­ing­sprocess sedan dess).

Gör så här

 • Oavsett om något av ovanstående skulle kun­na vara ett exem­pel ur din vardag, vänd dig bort från datorn ett slag och ta en funderare.
 • Tänk efter vad som är den främ­s­ta orsak­en till att du vill bli bät­tre på struk­tur och gör den rik­tigt tydlig för dig. Det kan vara en sit­u­a­tion som inträf­fat eller ett återkom­mande symp­tom du vill rät­ta till. Det kan vara hur det känns för dig att kom­ma till job­bet på mor­gonen eller återkop­pling ni får från era kunder.
 • Om du vill, for­mulera det rent av i ter­mer av Jag vill ska­pa en bät­tre struk­tur i mitt arbete för att råda bot på att …”.

…och boten

Ju mer pre­cist du vet vad du sök­er (… lös­ning på), desto troli­gare är det att du finner (… ett tips som pas­sar dig). Läs vad du kan finna, frå­ga de du möter, lyssna till dem som arbe­tar med ämnet och du ska se att du snart får idéer på hur du kan göra din vardag smidigare.

Hur gör du?

Vad behöver du för­bät­tra när det gäller din och/​eller din verk­samhets struk­tur? Kom­mentera mer än gär­na och berätta.