Fyra sätt att arbeta snabbare | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 mars

Fyra sätt att arbeta snabbare


Datum: 2013-03-27 11:00

När vi har allde­les för myck­et att göra i rela­tion till den arbet­stid vi har till för­fo­gande, är naturligtvis en strate­gi att helt enkelt göra färre sak­er, det vill säga pri­or­it­era bort en del av våra uppgifter (till exem­pel delegera dem till någon annan).

Men, vad gör vi om vi inte har några kol­le­gor att delegera till? Tänk om de kol­le­gor vi har själ­va har mer att göra än de mäk­tar med? Om allt vi har att göra är vik­tigt och vi inte vill pri­or­it­era bort något (med bibehåll­na mål)?

Min­dre jobb, sam­ma resultat

Vi gör det vi gör snabbare.

Utför vi uppgifter­na med högre hastighet, hin­ner vi fler på sam­ma tid. Blir du stres­sad av det här resone­manget och ser inre bilder av dig själv som Char­lie Chap­lin vid det löpande ban­det i Mod­er­na tider, tänk istäl­let att allt det här hand­lar om att behö­va job­ba min­dre och ändå få sam­ma resul­tat som tidigare.

Gör så här

Här är fyra sätt att göra uppgifter snabbare.

  1. Automa­tis­era — Ska­pa makron och enkla pro­gram som utför arbetsmo­ment du gör ofta, så du bara behöver tryc­ka på en knapp”. Använd till exem­pel Visu­al Basic for Appli­ca­tions och inbyg­g­da makron om du arbe­tar i Win­dows-miljö och Apple Script respek­tive Automa­tor om du är Mac-baserad.

  2. Semi­au­toma­tis­era — Skriv check­lis­tor på uppgifter som är återkom­mande. Du får vis­serli­gen göra job­bet själv, men du vin­ner tid genom att slip­pa dra dig till minnes hur du brukar göra. Öpp­na check­lis­tan och gör vad där står. Du kan vara säk­er på att du gör på sam­ma sätt var­je gång (det beprö­vade sät­tet; se punkt fyra nedan) och du kan vila i arbetet istäl­let för att ansträn­ga dig på egentli­gen gan­s­ka triv­iala uppgifter.

  3. Trä­na på utföran­det och tävla mot dig själv — Om du lik­som jag motiveras av att fören­kla hela tiden, bestäm dig för att bli snab­bare på en speci­fik uppgift. Ta tiden på hur fort du kan göra den och log­ga dina tider i ett kalkyl­blad. Gör ett dia­gram som tydligt vis­ar hur du blir snab­bare och snab­bare. Ta hem segern och fira ordentligt när du kom­mer ner under din drömgräns!

  4. Finsli­pa processer­na — Ha ett vak­samt förhåll­ningssätt till hur du arbe­tar. Leta efter onödi­ga moment, vän­tan och krång­li­ga steg. För­fi­na dina process­er genom att ta bort steg, fly­t­ta om ord­nin­gen på moment och gör mal­lar så du slip­per uppfinna hjulet om och om igen. Rita processen som ett flödess­chema (så du har något konkret att arbe­ta med) eller som en enkel checklista.

Fler sak­er eller mer ledig

Om vi arbe­tar idogt med att snab­ba upp utföran­det av en hand­full av våra van­li­ga uppgifter, får vi mer tid till vårt för­fo­gande. Den tiden kan vi använ­da till att göra fler sak­er eller till att vara mer ledi­ga (eller arbe­ta i lägre tem­po med andra uppgifter).

Att läg­ga onödigt lång tid på de uppgifter vi har är slöseri, såvi­da vi inte njuter av att job­ba långsam­mare (och vi blir hän­visade till att göra färre sak­er för att ha en rim­lig arbetsbelastning).

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att arbe­ta fort­are? Skriv en kom­men­tar och dela med dig av dina erfarenheter.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.