Hur du kommer ikapp när du halkat efter | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 nov.

Hur du kommer ikapp när du halkat efter


Datum: 2013-11-08 09:44

Ibland går vårt nya, super­struk­tur­erade arbetssätt som ett vältrim­mat urverk. Men, det hän­der att allt rasar och de ohanter­ade inkom­na mailen, pap­pren och noteringar­na väx­er till och vi är till­ba­ka i gam­la upp­kör­da hjul­spår igen.

Ofta inträf­far det här när något extra­ordinärt hänt (som vi behövt fokusera max­i­malt på), när vi reser flera dagar i rad och när vi har en särskilt inten­siv mötesspäck­ad period.

Föru­tom att tän­ka till och hit­ta ett moment vi kan göra annor­lun­da näs­ta gång så vi inte halkar dit igen, gäller det att snabbt kom­ma upp i vagnen igen. Vi behöver så fort som möjligt till­ba­ka till vår lju­vligt väl­struk­tur­erade vardag.

Struk­tur-haver­i­ets första-hjälpen

Men, hur gör man? Var ska vi bör­ja? Det är lätt att bäva inför den till­synes över­mäk­ti­ga mäng­den sak­er vi har att få ord­ning bland. Det är just där­för vi behöver någon som med fast hand guidar oss genom arbetet med att kom­ma ikapp.

Häromveck­an träf­fade jag en av mina enmans-ses­sion-adepter som på grund av ett extra inten­sivt schema hade tap­pat all den struk­tur hon lärt sig. Under den dry­ga timme det tog att kom­ma till­ba­ka igen, arbe­tade vi efter en kom­ma ikapp-check­lista” jag tog fram.

Efter­som den funger­ade så väl vill jag gär­na dela med mig av den ock­så till dig som läs­er Klart!.

Gör så här

När du halkat till­ba­ka i gam­la hjul­spår och behöver åter­vin­na struk­turen, stäng om dig och stäng av allt som kan ringa och plinga.

Då,

 1. Sam­la ihop att göra-uppgifter
  • Gör att göra-uppgifter av allt du tänker att du har att göra som inte idag lig­ger i listan.
  • Lägg alla lösa lap­par i den fysiska inkorgen.
  • Töm den portabla inko­r­gen i den fysiska d:o.
  • Proces­sa den fysiska inkorgen.
  • Proces­sa mailboxen.

 2. Upp­dat­era pro­jek­töver­sik­ten
  • Skum­ma igenom pro­jek­töver­sik­ten och lägg till exis­terande pro­jekt som sak­nas där.
  • Ta bort pro­jekt som nu är avslutade.
  • För var­je pro­jekt, se om du har ett näs­ta steg (som du ska göra eller som du vän­tar på från någon annan). Om näs­ta steg sak­nas, definiera det och lägg till din att göra-lista.

 3. Upp­dat­era att göra-lis­tan
  • Öpp­na dagens vy i att-göra-listan
  • För var­je uppgift, omvärdera dess för­fal­lodag. Fly­t­ta fram eller behåll. Är det prompt så att uppgiften måste vara klar en viss dag, eller vill du bara göra uppgiften så fort som möjligt? Ta då bort för­fal­loda­gen (du kom­mer ändå att se och bli påmind om uppgiften i din veckogenomgång).

 4. Klart! Nu vet du att allt som du har på ditt bord finns i lis­tan och i över­sik­ten. Du vet vad som måste göras idag och inga uppgifter lyser röda i onödan.

Få koll på nolltid

Sparar du undan den här check­lis­tan (eller din vari­ant av den) och tar fram den så fort du halkat efter, kom­mer du snabbt till­ba­ka till den goda struk­tur du bestämt dig för. Du kom­mer inte efter allt­mer som ett resul­tat av att du kän­ner dig sänkt och matt vid åsy­nen av din arbetsplats.Du får snabbt koll på läget och kan genom att pri­or­it­era med­vetet igen fokusera på det som är vik­tigt för dig.

Lugn istäl­let för stress. Till­fredsstäl­lelse istäl­let för bävan.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt kom­ma ikapp då du kom­mit efter? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.