Hur du håller inbokad tid för dig själv fri | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 nov.

Hur du håller inbokad tid för dig själv fri


Datum: 2013-11-13 09:57

När vi har arbete att göra som kräver vår ful­la kon­cen­tra­tion, är det värde­fullt att då och då boka in tid för oss själ­va (med stängd dörr och avstängd telefon).

Men, mån­ga av oss har allt­för lätt att boka av den inbokade egen­ti­den så fort vi får frå­gan om vi kan ta ett möte just den för­mid­da­gen. Så, vi tar bort noterin­gen Egen­tid” i kalen­dern och går på möte. Det vi hade tänkt att göra gör vi under några sena kväl­lar istäl­let och det är inte särskilt angenämt och inte blir kvaliteten av högs­ta klass heller.

Tänk om vi värder­ade vår tid för oss själ­va högre och mer än idag stod fast vid vad vi plan­er­at? Visst skulle det ge oss mer arbetsro?

Kanske är en sådan vane­förän­dring inte gjord i en hand­vänd­ning. Är det inte skönt att få hjälp på vägen?

Gör så här

Här är fyra knep att ta till för att lättare hål­la fast vid din plan­er­ade tid för dig själv (och dina arbetsuppgifter).

 1. Boka något som är svårt att boka av.

  Boka någon expert för att hjäl­pa dig den dedik­er­ade tiden eller boka in dig på ett kon­fer­en­srum på ett hotell. Det kvit­tar vilket, men om det kostar en slant att boka av ett externt åta­gande med kort fram­förhåll­ning, lär du lättare hål­la din ursprung­li­ga plan.

 2. Konkre­tis­era för dig själv vad kon­sekvenser­na av att skip­pa den egna tiden blir i för­längnin­gen, om du ofta låter den inbokade egen­ti­den stry­ka på foten.

  Troli­gen blir en kon­sekvens att du får gjort det som andra vill ha av dig före det som du själv dri­ver och ans­varar för. Du ten­der­ar att lösa de kort­sik­ti­ga prob­le­men fram­för de långsik­ti­ga utmaningarna.

  För att tydlig­göra nyt­tan nu och framöver, ta till exem­pel ett blankt blad och skriv på det Ostörd tid för mig själv är värde­fullt, efter­som …” och så vidare. Fort­sätt med så mån­ga orsak­er (efter­som …”) som du kom­mer på. Spara bladet där du har det lät­till­gäng­ligt närhelst du behöver bli stärkt i att det är OK och till och med önskvärt att arbe­ta mol allena då och då.

 3. Ska­pa en tröskel för att boka av den egna tiden som är högre än din ten­dens att räk­na bort din egen viktighet.

  Ge dig själv ett bötesstraff om du bokar av inbokad tid i avskild­het. Bestäm med dig själv att du ska skän­ka X kr till en väl­gören­het­sor­gan­i­sa­tion var­je gång du bokar av egen­tid. Eller, låt en avbokn­ing resul­tera i 50 armhävningar på plats och ställe. Det är helt OK att boka av, men det kostar dig — i pen­gar eller i svett.

 4. Berät­ta för kol­le­gor­na att du är med­veten om att du ibland lätt kör över din egen planer­ing när de frå­gar dig om något.

  Be dem hjäl­pa dig i din strä­van att pri­or­it­era mer kor­rekt genom att vara vak­sam­ma på om du allt­för fort kom­mer till und­sät­tning. Frå­ga mig om det verk­li­gen är säk­ert att jag har tid och inte har något annat, något vik­ti­gare, att göra nu.”

Göra plats för dig själv möjlig­gör mer

Fullföl­jer du din strä­van att arbe­ta ostörd med jäm­na mel­lan­rum, kom­mer du att få fler av dina vik­ti­ga, långsik­ti­ga uppgifter gjor­da med bät­tre fram­förhåll­ning än idag. Du kän­ner dig min­dre stres­sad och mer förnöjd, vilket är en syn­nerli­gen angenäm känsla.

Verk­samheten gyn­nas av att du pri­or­it­er­ar mer med­vetet och sys­tem­a­tiskt istäl­let för att bli upp­slukad av alla på upp­studs-uppgifter att slutföra.

Hur gör du?

Hur gör du för att behål­la dina egen­tid-tim­mar, även när din kalen­der är späck­ad och mötes­för­frågningar­na mån­ga? Skriv gär­na en kommentar!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.