Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 nov.

Hur du håller inbokad tid för dig själv fri


Datum: 2013-11-13 09:57

När vi har arbete att göra som kräver vår ful­la kon­cen­tra­tion, är det värde­fullt att då och då boka in tid för oss själ­va (med stängd dörr och avstängd telefon).

Men, mån­ga av oss har allt­för lätt att boka av den inbokade egen­ti­den så fort vi får frå­gan om vi kan ta ett möte just den för­mid­da­gen. Så, vi tar bort noterin­gen Egen­tid” i kalen­dern och går på möte. Det vi hade tänkt att göra gör vi under några sena kväl­lar istäl­let och det är inte särskilt angenämt och inte blir kvaliteten av högs­ta klass heller.

Tänk om vi värder­ade vår tid för oss själ­va högre och mer än idag stod fast vid vad vi plan­er­at? Visst skulle det ge oss mer arbetsro?

Kanske är en sådan vane­förän­dring inte gjord i en hand­vänd­ning. Är det inte skönt att få hjälp på vägen?

Gör så här

Här är fyra knep att ta till för att lättare hål­la fast vid din plan­er­ade tid för dig själv (och dina arbetsuppgifter).

 1. Boka något som är svårt att boka av.

  Boka någon expert för att hjäl­pa dig den dedik­er­ade tiden eller boka in dig på ett kon­fer­en­srum på ett hotell. Det kvit­tar vilket, men om det kostar en slant att boka av ett externt åta­gande med kort fram­förhåll­ning, lär du lättare hål­la din ursprung­li­ga plan.

 2. Konkre­tis­era för dig själv vad kon­sekvenser­na av att skip­pa den egna tiden blir i för­längnin­gen, om du ofta låter den inbokade egen­ti­den stry­ka på foten.

  Troli­gen blir en kon­sekvens att du får gjort det som andra vill ha av dig före det som du själv dri­ver och ans­varar för. Du ten­der­ar att lösa de kort­sik­ti­ga prob­le­men fram­för de långsik­ti­ga utmaningarna.

  För att tydlig­göra nyt­tan nu och framöver, ta till exem­pel ett blankt blad och skriv på det Ostörd tid för mig själv är värde­fullt, efter­som …” och så vidare. Fort­sätt med så mån­ga orsak­er (efter­som …”) som du kom­mer på. Spara bladet där du har det lät­till­gäng­ligt närhelst du behöver bli stärkt i att det är OK och till och med önskvärt att arbe­ta mol allena då och då.

 3. Ska­pa en tröskel för att boka av den egna tiden som är högre än din ten­dens att räk­na bort din egen viktighet.

  Ge dig själv ett bötesstraff om du bokar av inbokad tid i avskild­het. Bestäm med dig själv att du ska skän­ka X kr till en väl­gören­het­sor­gan­i­sa­tion var­je gång du bokar av egen­tid. Eller, låt en avbokn­ing resul­tera i 50 armhävningar på plats och ställe. Det är helt OK att boka av, men det kostar dig — i pen­gar eller i svett.

 4. Berät­ta för kol­le­gor­na att du är med­veten om att du ibland lätt kör över din egen planer­ing när de frå­gar dig om något.

  Be dem hjäl­pa dig i din strä­van att pri­or­it­era mer kor­rekt genom att vara vak­sam­ma på om du allt­för fort kom­mer till und­sät­tning. Frå­ga mig om det verk­li­gen är säk­ert att jag har tid och inte har något annat, något vik­ti­gare, att göra nu.”

Göra plats för dig själv möjlig­gör mer

Fullföl­jer du din strä­van att arbe­ta ostörd med jäm­na mel­lan­rum, kom­mer du att få fler av dina vik­ti­ga, långsik­ti­ga uppgifter gjor­da med bät­tre fram­förhåll­ning än idag. Du kän­ner dig min­dre stres­sad och mer förnöjd, vilket är en syn­nerli­gen angenäm känsla.

Verk­samheten gyn­nas av att du pri­or­it­er­ar mer med­vetet och sys­tem­a­tiskt istäl­let för att bli upp­slukad av alla på upp­studs-uppgifter att slutföra.

Hur gör du?

Hur gör du för att behål­la dina egen­tid-tim­mar, även när din kalen­der är späck­ad och mötes­för­frågningar­na mån­ga? Skriv gär­na en kommentar!