Gör det tråkiga njutbart | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 nov.

Gör det tråkiga njutbart


Datum: 2013-11-15 10:00

Det finns uppgifter och det finns uppgifter. En del ser vi fram emot att få hug­ga tag i och när vi gör dem, kän­ner vi att vi verk­li­gen är i vårt esse. Vi är på rätt plats och vi har rätt jobb.

Ett gott liv.

Och, så finns det de där som är dödligt tråki­ga. Vi vet att vi måste” sät­ta igång med dem, men vi skjuter dem fram­för oss ända till fem i tolv, då vi gör dem sent en kväll istäl­let för att ägna oss åt vad vi helst skulle göra då.

Sänk tröskeln

Att arbe­ta struk­tur­erat innebär för mig att ständigt för­fi­na hur vi arbe­tar, så det vi gör blir enklare att göra. När det gäller dessa oin­spirerande uppgifter, hand­lar det om att sän­ka tröskeln för att kom­ma igång med dem och att rent av göra dem mer lockande att arbe­ta med.

Hur vi har det rent fysiskt när och där vi arbe­tar påverkar hur lätt eller trögt det känns. Ska­pa en gynnsam miljö för ditt arbete och du kom­mer inte dra dig för en tråkig uppgift igen.

Gör så här

 1. Ta ett blankt blad och en pen­na du njuter av att skri­va med

 2. Tänk efter vad som inspir­erar dig här i livet och vad som kän­neteck­nar den miljö eller sit­u­a­tion i vilken du arbe­tar opti­malt och med störst njutning.

 3. Skriv ner förslagsvis tre av dessa egen­skaper, så de blir tydli­ga och konkre­ta för dig.

  För mig skulle det vara:
  • Tyst omgivn­ing, så att jag kan kon­cen­tr­era mig
  • Vack­ra sak­er eller vack­er for­m­givn­ing att se på; till exem­pel inspirerande, snyg­ga bilder
  • Något skönt att sit­ta på eller i

  För någon annan kan det vara:
  • Bra musik att lyssna på
  • Myck­et aktivitet runt omkring (som i ett öppet kontorslandskap)
  • Något gott och uppfriskande att inmundiga
    
 4. Tänk efter om det finns några helt andra miljöe­gen­skaper som inspir­erar dig när du ska göra uppgifter av en annan karak­tär? Kom­mer du på några, skriv ock­så ner dem.
 5. Tit­ta igenom dina van­li­ga kon­tex­ter du arbe­tar i, det vill säga de platser du arbe­tar på och i de sit­u­a­tion­er. Frå­ga dig:

  • Med tanke på de yttre miljöe­gen­skaper som du tydlig­gjort inspir­erar dig, har du alla kon­tex­ter du behöver?
  • Behöver du ska­pa ett ställe till, som kan tjä­na som en till­fly­k­t­sort dit du beger dig då du verk­li­gen behöver få något ansträn­gande gjort?
  • De kon­tex­ter du har, har de opti­mala förut­sät­tningar för att under­lät­ta ditt arbete?
   • Behöver du justera eller kom­plet­tera med någonting när det gäller ditt kon­tor? Till exempel:
    • ta bort en mas­sa bråte från väg­gar­na, som bara dis­tra­her­ar dig när du behöver kon­cen­tr­era dig.
    • sät­ta upp några bilder som gör dig lätt tillmods när du sneglar åt det hållet.
   • Behöver du justera eller kom­plet­tera med någonting när det gäller ditt arbete vid dator? Till exempel:

    • skaf­fa trådlöst nätverk, så du slip­per irrit­eras på att slad­den är i vägen.
    • köp en lap­top­kud­dbric­ka att ha i knät, så datorn lig­ger stadi­gare och så du slip­per bli så varm om benen.
    • fixa ett extra­bat­teri, så du kan arbe­ta utan väggut­tag fler tim­mar i sträck.
    • ren­sa ditt datorskrivbord, så du inte blir stres­sad och split­trad var­je gång du ser hur myck­et som där ligger.
 6. Kom­mer du på något du kan för­fi­na, definiera en att göra-uppgift som innebär det förs­ta steget på den förfiningen.

  • Du behöver köpa något.
  • Du vill fly­t­ta på något.
  • Du ska frå­ga någon något.

En smidi­gare och skönare vardag

Om du aktivt utfor­mar mer gynnsam­ma miljöer för ditt arbete, kom­mer ditt arbete att fly­ta smidi­gare. Du blir min­dre frus­tr­erad och upplever att färre sak­er hänger över dig, efter­som du lättare kom­mer igång med det du tidi­gare sköt på framti­den. Du ska­par dig en smidi­gare och skönare vardag.

Hur gör du?

Hur ser din opti­mala arbetsmiljö ut? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.