Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 nov.

Gör det tråkiga njutbart


Datum: 2013-11-15 10:00

Det finns uppgifter och det finns uppgifter. En del ser vi fram emot att få hug­ga tag i och när vi gör dem, kän­ner vi att vi verk­li­gen är i vårt esse. Vi är på rätt plats och vi har rätt jobb.

Ett gott liv.

Och, så finns det de där som är dödligt tråki­ga. Vi vet att vi måste” sät­ta igång med dem, men vi skjuter dem fram­för oss ända till fem i tolv, då vi gör dem sent en kväll istäl­let för att ägna oss åt vad vi helst skulle göra då.

Sänk tröskeln

Att arbe­ta struk­tur­erat innebär för mig att ständigt för­fi­na hur vi arbe­tar, så det vi gör blir enklare att göra. När det gäller dessa oin­spirerande uppgifter, hand­lar det om att sän­ka tröskeln för att kom­ma igång med dem och att rent av göra dem mer lockande att arbe­ta med.

Hur vi har det rent fysiskt när och där vi arbe­tar påverkar hur lätt eller trögt det känns. Ska­pa en gynnsam miljö för ditt arbete och du kom­mer inte dra dig för en tråkig uppgift igen.

Gör så här

 1. Ta ett blankt blad och en pen­na du njuter av att skri­va med

 2. Tänk efter vad som inspir­erar dig här i livet och vad som kän­neteck­nar den miljö eller sit­u­a­tion i vilken du arbe­tar opti­malt och med störst njutning.

 3. Skriv ner förslagsvis tre av dessa egen­skaper, så de blir tydli­ga och konkre­ta för dig.

  För mig skulle det vara:
  • Tyst omgivn­ing, så att jag kan kon­cen­tr­era mig
  • Vack­ra sak­er eller vack­er for­m­givn­ing att se på; till exem­pel inspirerande, snyg­ga bilder
  • Något skönt att sit­ta på eller i

  För någon annan kan det vara:
  • Bra musik att lyssna på
  • Myck­et aktivitet runt omkring (som i ett öppet kontorslandskap)
  • Något gott och uppfriskande att inmundiga
    
 4. Tänk efter om det finns några helt andra miljöe­gen­skaper som inspir­erar dig när du ska göra uppgifter av en annan karak­tär? Kom­mer du på några, skriv ock­så ner dem.
 5. Tit­ta igenom dina van­li­ga kon­tex­ter du arbe­tar i, det vill säga de platser du arbe­tar på och i de sit­u­a­tion­er. Frå­ga dig:

  • Med tanke på de yttre miljöe­gen­skaper som du tydlig­gjort inspir­erar dig, har du alla kon­tex­ter du behöver?
  • Behöver du ska­pa ett ställe till, som kan tjä­na som en till­fly­k­t­sort dit du beger dig då du verk­li­gen behöver få något ansträn­gande gjort?
  • De kon­tex­ter du har, har de opti­mala förut­sät­tningar för att under­lät­ta ditt arbete?
   • Behöver du justera eller kom­plet­tera med någonting när det gäller ditt kon­tor? Till exempel:
    • ta bort en mas­sa bråte från väg­gar­na, som bara dis­tra­her­ar dig när du behöver kon­cen­tr­era dig.
    • sät­ta upp några bilder som gör dig lätt tillmods när du sneglar åt det hållet.
   • Behöver du justera eller kom­plet­tera med någonting när det gäller ditt arbete vid dator? Till exempel:

    • skaf­fa trådlöst nätverk, så du slip­per irrit­eras på att slad­den är i vägen.
    • köp en lap­top­kud­dbric­ka att ha i knät, så datorn lig­ger stadi­gare och så du slip­per bli så varm om benen.
    • fixa ett extra­bat­teri, så du kan arbe­ta utan väggut­tag fler tim­mar i sträck.
    • ren­sa ditt datorskrivbord, så du inte blir stres­sad och split­trad var­je gång du ser hur myck­et som där ligger.
 6. Kom­mer du på något du kan för­fi­na, definiera en att göra-uppgift som innebär det förs­ta steget på den förfiningen.

  • Du behöver köpa något.
  • Du vill fly­t­ta på något.
  • Du ska frå­ga någon något.

En smidi­gare och skönare vardag

Om du aktivt utfor­mar mer gynnsam­ma miljöer för ditt arbete, kom­mer ditt arbete att fly­ta smidi­gare. Du blir min­dre frus­tr­erad och upplever att färre sak­er hänger över dig, efter­som du lättare kom­mer igång med det du tidi­gare sköt på framti­den. Du ska­par dig en smidi­gare och skönare vardag.

Hur gör du?

Hur ser din opti­mala arbetsmiljö ut? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.