Hur du får verksamheten att klinga | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 okt.

Hur du får verksamheten att klinga


Datum: 2009-10-07 10:48

Vi kan vara väldigt effek­ti­va som indi­vider, men för att lyckas ta före­taget dit vi vill, behöver vårt goda, struk­tur­erade arbetssätt hän­ga ihop med verk­samhetens över­gri­pande struk­tur. Den kan uttryckas i led­ning­sprocessens nuläge­sanalys, affär­sidé, vision, strate­gi, mål, han­dlings­plan­er, process­er och resultat.

I en verk­samhet är det lätt att man job­bar med var­je av dessa delar för sig. I själ­va ver­ket behöver de verk­li­gen hän­ga sam­man. Rätt använ­da, är dessa verk­tyg kraft­ful­la medel för att ta din verk­samhet dit du vill, på ett smidigt och metodiskt sätt. 

Sedan några år till­ba­ka job­bar jag med en mod­ell som jag låtit kalla Eufo­nia”. Eufo­nia” är grekiska och bety­der välljud. Pré­cis som att orkester­musik­er behöver spela i sam­ma tonart, tem­po och anpas­sa sig till varan­dra, behöver vi i en verk­samhet job­ba så att det vi bestämt oss för i det lån­ga per­spek­tivet (som vision & strate­gi) stäm­mer ihop med det kortare per­spek­tivet (som mål och han­dlings­plan­er) och dessu­tom med hur vi job­bar i varda­gens oper­a­ti­va processer. 
När stort och smått, kort och långt, över­gri­pande och detalj klaf­far, när allt stäm­mer, då upp­står ljuv musik; ock­så i verksamheten. 

Här föl­jer exem­pel på fem rela­tion­er som behöver stäm­ma sinsemellan.

Nuläge­sanalys kon­tra handlingsplaner

I nuläge­sanaly­sen iden­ti­fier­ar vi verk­samhetens star­ka och sva­ga sidor, lik­som hot och möj­ligheter på mark­naden. Har vi han­dlings­plan­er för att stär­ka de sva­ga sidor vi hit­tar? För vil­ka hot har vi ska­p­at han­dlings­plan­er för att avvär­ja dem?

Nuläge­sanalys kon­tra affärsidé

Nuläge­sanaly­sen kan ock­så sägas beskri­va den miljö, den mark­nad före­taget ager­ar på. Är vår affär­sidé fort­farande konkur­ren­skraftig i miljön vi rör oss i? Har det hänt sak­er bland våra kun­der som ogiltigförk­larar våra anta­gan­den om vad vi ska säl­ja till vem och hur?

Vision kon­tra mål

Målen ska rep­re­sen­tera en ned­bry­t­ning av visio­nen i detalj och i tidsper­spek­tiv. Om vi upp­fyller våra mål det­ta året, har vi tag­it oss ett steg när­mare visio­nen då? Om vi extrapol­er­ar och tänker oss att vi upp­fyller målen åren fram till visio­nen, når vi då dit eller når vi någon helt annanstans? Är det någon del i visio­nen som inte har något mål eller nyck­eltal som rep­re­sen­ter­ar den?

Strate­gi kon­tra handlingsplaner


Strate­gier­na anger i sto­ra drag hur vi ska agera för att ta oss till visio­nen. Han­dlings­plan­er­na består av detal­jer­ade aktiviteter som syf­tar till att förän­dra verk­samheten så att vi på lång sikt når visio­nen. Håller sig han­dlings­plan­er­na inom strate­gier­nas ramar? T ex, om ett pro­jekt hand­lar om att etablera en butik i en ny stad, har­monier­ar det med vår strate­gi om expansion?

Affär­sidé kon­tra processer


I processer­na för­sig­går allt dagligt, detal­jer­at arbete. I våra säljprocess­er, bear­be­tar vi de kund­grup­per vi bestämt oss för i affär­sidén? Utför vi våra tjän­ster på det sätt vi beskriv­it i affär­sidén om hur vi ska säl­ja vad till vem?

Gå igenom då och då


Pré­cis som du med jäm­na mel­lan­rum går igenom och rev­ider­ar din att-göra-lista och ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al, gå igenom och rev­idera över­gri­pande er nuläge­sanalys, affär­sidé, vision, strate­gi, mål, han­dlings­plan­er, process­er och resul­tat. Gör det var­je halvår, kanske oftare, kanske mer säl­lan. Se till att allt stäm­mer sinsemel­lan, att det klaf­far, att det blir ljuv musik.

Hur gör du? 

Hur säk­er­ställer du att ni tar er verk­samhet steg för steg åt det håll ni vill? Maila mig ditt bäs­ta tips till {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”} eller kom­mentera nedan. Frå­gan om hur god struk­tur kan ta oss till visio­nen intresser­ar mig myck­et och jag delar gär­na med mig av egna och andras erfarenheter.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.