Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 okt.

Hur du får verksamheten att klinga


Datum: 2009-10-07 10:48

Vi kan vara väldigt effek­ti­va som indi­vider, men för att lyckas ta före­taget dit vi vill, behöver vårt goda, struk­tur­erade arbetssätt hän­ga ihop med verk­samhetens över­gri­pande struk­tur. Den kan uttryckas i led­ning­sprocessens nuläge­sanalys, affär­sidé, vision, strate­gi, mål, han­dlings­plan­er, process­er och resultat.

I en verk­samhet är det lätt att man job­bar med var­je av dessa delar för sig. I själ­va ver­ket behöver de verk­li­gen hän­ga sam­man. Rätt använ­da, är dessa verk­tyg kraft­ful­la medel för att ta din verk­samhet dit du vill, på ett smidigt och metodiskt sätt. 

Sedan några år till­ba­ka job­bar jag med en mod­ell som jag låtit kalla Eufo­nia”. Eufo­nia” är grekiska och bety­der välljud. Pré­cis som att orkester­musik­er behöver spela i sam­ma tonart, tem­po och anpas­sa sig till varan­dra, behöver vi i en verk­samhet job­ba så att det vi bestämt oss för i det lån­ga per­spek­tivet (som vision & strate­gi) stäm­mer ihop med det kortare per­spek­tivet (som mål och han­dlings­plan­er) och dessu­tom med hur vi job­bar i varda­gens oper­a­ti­va processer. 
När stort och smått, kort och långt, över­gri­pande och detalj klaf­far, när allt stäm­mer, då upp­står ljuv musik; ock­så i verksamheten. 

Här föl­jer exem­pel på fem rela­tion­er som behöver stäm­ma sinsemellan.

Nuläge­sanalys kon­tra handlingsplaner

I nuläge­sanaly­sen iden­ti­fier­ar vi verk­samhetens star­ka och sva­ga sidor, lik­som hot och möj­ligheter på mark­naden. Har vi han­dlings­plan­er för att stär­ka de sva­ga sidor vi hit­tar? För vil­ka hot har vi ska­p­at han­dlings­plan­er för att avvär­ja dem?

Nuläge­sanalys kon­tra affärsidé

Nuläge­sanaly­sen kan ock­så sägas beskri­va den miljö, den mark­nad före­taget ager­ar på. Är vår affär­sidé fort­farande konkur­ren­skraftig i miljön vi rör oss i? Har det hänt sak­er bland våra kun­der som ogiltigförk­larar våra anta­gan­den om vad vi ska säl­ja till vem och hur?

Vision kon­tra mål

Målen ska rep­re­sen­tera en ned­bry­t­ning av visio­nen i detalj och i tidsper­spek­tiv. Om vi upp­fyller våra mål det­ta året, har vi tag­it oss ett steg när­mare visio­nen då? Om vi extrapol­er­ar och tänker oss att vi upp­fyller målen åren fram till visio­nen, når vi då dit eller når vi någon helt annanstans? Är det någon del i visio­nen som inte har något mål eller nyck­eltal som rep­re­sen­ter­ar den?

Strate­gi kon­tra handlingsplaner


Strate­gier­na anger i sto­ra drag hur vi ska agera för att ta oss till visio­nen. Han­dlings­plan­er­na består av detal­jer­ade aktiviteter som syf­tar till att förän­dra verk­samheten så att vi på lång sikt når visio­nen. Håller sig han­dlings­plan­er­na inom strate­gier­nas ramar? T ex, om ett pro­jekt hand­lar om att etablera en butik i en ny stad, har­monier­ar det med vår strate­gi om expansion?

Affär­sidé kon­tra processer


I processer­na för­sig­går allt dagligt, detal­jer­at arbete. I våra säljprocess­er, bear­be­tar vi de kund­grup­per vi bestämt oss för i affär­sidén? Utför vi våra tjän­ster på det sätt vi beskriv­it i affär­sidén om hur vi ska säl­ja vad till vem?

Gå igenom då och då


Pré­cis som du med jäm­na mel­lan­rum går igenom och rev­ider­ar din att-göra-lista och ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al, gå igenom och rev­idera över­gri­pande er nuläge­sanalys, affär­sidé, vision, strate­gi, mål, han­dlings­plan­er, process­er och resul­tat. Gör det var­je halvår, kanske oftare, kanske mer säl­lan. Se till att allt stäm­mer sinsemel­lan, att det klaf­far, att det blir ljuv musik.

Hur gör du? 

Hur säk­er­ställer du att ni tar er verk­samhet steg för steg åt det håll ni vill? Maila mig ditt bäs­ta tips till {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”} eller kom­mentera nedan. Frå­gan om hur god struk­tur kan ta oss till visio­nen intresser­ar mig myck­et och jag delar gär­na med mig av egna och andras erfarenheter.