Hur du får med allt från början | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 nov.

Hur du får med allt från början


Datum: 2011-11-02 23:00

Har du var­it med om att du fått i upp­drag att göra något och att du och bestäl­laren senare haft oli­ka bild av vad det var ni kom överens om?

Har du någon gång lagt mer tid än du önskar på att ringa och maila efter kom­plet­terande infor­ma­tion när du ska lev­er­era en tjänst, fast ni haft ett möte för att bestäm­ma hur det hela ska gå till?

Tar du emot beställ­ningar av oli­ka slag och du behöver få myck­et infor­ma­tion från bestäl­laren för att allt ska bli rätt, under­lät­tar det om du inte behöver hål­la i huvudet det ni måste avhandla.

En han­del­sre­sandes smör och bröd

Resande säl­jare har vetat det­ta i åratal, men ock­så vi andra kan dra nyt­ta av deras bis­tra erfaren­heter. Säl­jaren har sitt orderblock med kolum­n­er för artikel­num­mer, kvan­titet och pris, och jag upp­ma­nar dig härmed:

Gör din egen blankett!

Med gör” menar jag inte att du ska köpa en stan­dard­blan­kett i pap­per­shan­deln, utan utfor­ma en som till ful­lo fyller just dina, uni­ka behov.

Du må vara pro­jek­tledare, infor­matör, grafik­er, sko­makare, blom­ster­han­delsin­nehavare, kon­sult, jurist, VD eller något annat som innebär att du gör sak­er för någon annan. Använ­der du en blan­kett när du diskuter­ar med kunden/​beställaren/​klienten, kan du vara säk­er på att ni får pratat om allt det som behöver pratas om, efter­som det finns tom­ma rutor för det. En tom ruta lockar till ifyll­nad och två ja”- och nej”- rutor man­ar till att ta ställning.

Gör så här

  1. Bestäm dig för en sit­u­a­tion i din vardag då du skulle ha nyt­ta av en blankett.
  2. Ta fram ett tomt pap­per och en pen­na (och en lin­jal om du vill att streck­en ska vara helt raka).
  3. Gör en skiss för hand över vil­ka rutor som behöver vara med. Det behöver inte bli snyg­gt. Det vik­ti­ga är att du får med det du behöver.
  4. Se till att det finns någon ruta för att skri­va näs­ta steg, så ni lätt minns att ni ska kom­ma överens om hur ni går vidare med det ni diskuterat.
  5. Är det vik­tigt för dig att utvärdera vad bestäl­laren tyck­te, lägg med en kort kund­nöjd­hetun­der­sökn­ing på två frå­gor längst ned till höger. T ex Hur upplevde du …” och Vad skulle jag kun­na bät­tre till näs­ta gång?”.
  6. Är det vik­tigt för dig att pri­or­it­era rätt, lägg in en ruta där du kan fyl­la i vilket mål det här syf­tar till att uppfylla.
  7. Anti­n­gen, rita själv upp blan­ket­ten i en lämplig mjuk­vara, eller ta hjälp av någon som gör det bät­tre och snab­bare, t ex din reklambyrå.
  8. Innan du tryck­er upp den i en mängd exem­plar, tes­ta blan­ket­ten vid tre tillfällen och för­fi­na den därefter.
  9. När du tyck­er att den funger­ar bra, tryck upp den i så stor uppla­ga att du har så du klarar dig några månader.
  10. Be din chef om att få pre­sen­tera ditt nya verk­tyg på näs­ta avdel­ningskon­fer­ens. Kanske vill ock­så dina kol­le­gor få en lika smidig vardag som du.

Mer rätt från början

Ska­pa en blan­kett och det går fort­are för dig att ta emot beställ­nin­gen av det du ska göra, efter­som ni snab­bare kan kom­ma till konkret diskus­sion jäm­fört med om du utg­ick från ett blankt blad (och ett förhopp­n­ingsvis ej så blankt sinne).

Du gör då mer rätt från bör­jan, efter­som du i processens start fån­gar upp den infor­ma­tion du behöver, klart och tydligt. Du lev­er­erar med högre kvalitet. Du kan lugnt slapp­na av i sam­talet på mötet, i trygg förviss­ning om att ni får med allt. Du råkar dessu­tom ut för färre miss­förstånd, efter­som du lättare kan stäm­ma av med bestäl­laren att ni har sam­ma bild av vad som ska göras, innan du bör­jar göra det.

Hur gör du?

Hur gör du för att se till att du får med dig allt från bör­jan? Läm­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.