Fäller du krokben på dig själv? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 nov.

Fäller du krokben på dig själv?


Datum: 2011-11-09 11:00

Har du på känn att du egentli­gen anstränger dig mer än nöd­vändigt? Har du mer att göra än du trivs med? Har du sak­er du verk­li­gen skulle vil­ja hin­na, men aldrig lyckas få tid till?

OK. Då låter det som att det skulle vara värde­fullt för dig att kali­br­era din ambi­tion­snivå efter vad som verk­li­gen förvän­tas av dig.

Jag gis­sar att de som du lev­er­erar något till brukar vara väldigt nöj­da och att du där­för har mån­ga som vill att du ska göra något för dem. 

Det är ju strå­lande, men det kan ock­så vara så att det kostar på en smu­la mer än nöd­vändigt. Om du sliter mer än du behöver, går du miste om att njuta.

Är det ock­så möjli­gen så, att du snabbt antar vad det är du ska lev­er­era, när du får en uppgift av någon?

Om du inte redan gör det, stäm av om du verk­li­gen behöver lev­er­era den höga nivå du gör spon­tant. Då skulle du läg­ga rätt tid och ener­gi på rätt sak. Jag bekla­gar den något brys­ka metaforen, men du skulle inte slän­ga pär­lor åt svi­nen. Att över­ar­be­ta är att kas­ta tid i sjön (och därmed pen­gar­na, efter­som tid sägs vara pengar).

Gör så här

Närhelst du ska göra något för någon, ge hon­om eller henne två alter­na­tiv. Säg t ex: 
Gär­na. Den bollen tar jag! Behöver du x, y och en snyg­gt for­mat­er­ad z, eller räck­er det med att du får x i god tid till när du behöver den?”

Låt det andra alter­na­tivet vara rejält min­dre än det du spon­tant skulle gis­sa att mot­ta­garen vill ha. Låt det vara lägre än vad som först känns naturligt för dig. Du kom­mer att förvå­nas över hur du tidi­gare över­skat­tat förväntningarna.

Angenämt ofta väl­jer mot­ta­garen det enklare alter­na­tivet. Acceptera den låga” nivån. Det är ändå mot­ta­garen i frå­ga som är den som avgör vad som räck­er och inte.

Slår det­ta undan benen för din konkurrensförmåga?

Men, kan man frå­ga sig, var­för skulle du vil­ja sän­ka ambi­tion­er­na? Att över­prestera upplever du kanske som en av dina konkur­rens­förde­lar, gen­te­mot andra före­ta­gare, gen­te­mot andra nyck­elper­son­er i verk­samheten, gen­te­mot andra pro­jek­t­delt­a­gare (med vil­ka du konkur­rerar om näs­ta nivå i karriärstegen).

Frå­gan är om det verk­li­gen stäm­mer. Om du är en av dem som har för vana att ha högre ambi­tion­er än du behöver, gis­sar jag att dina ambi­tion­er ock­så höjs hela tiden. Det som var otroligt bra igår är bara vad du tror du måste räk­na med idag och egentli­gen under accept­abel nivå imor­gon. Det är inte säk­ert att de som du gör sak­er för hänger med i din ambitionsacceleration.

Job­ba lagom hårt

Om du ser till att stäm­ma av vilken nivå du behöver lev­er­era på, kan du läg­ga lagom med kraft och tid på var­je uppgift. Då får du mer tid över till de uppgifter där du verk­li­gen vill ha höga ambi­tion­er, näm­li­gen de som är vik­ti­ga för dig och din utveck­ling, vartåt du än strävar.

Skulle det vara så att mot­ta­garen väl­jer det högre”, förs­ta, alter­na­tivet, då vet du att det är den nivån som förvän­tas och du kan med gläd­je och ener­gi kas­ta dig in i uppgiften i trygg förviss­ning om att du anstränger dig för någon som verk­li­gen kom­mer att upp­skat­ta den nivå du prester­at på.

Hur gör du?

Hur gör du för att läg­ga lagom tid på var­je uppgift? Skriv en kom­men­tar och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.