Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 okt.

Fem saker eller fem minuter


Datum: 2011-10-26 12:00

Det finns otal­i­ga knep för att hantera de stun­der då vi har så myck­et att göra att vi kän­ner oss allde­les överväldigade. 

Prob­lemet kan yttra sig i att vi bläd­drar upp och ner i lis­tan över mail i mail­box­en, klickan­des litet här och litet där, utan att rik­tigt bestäm­ma oss för vad vi ska hug­ga tag i. 

Skrivbor­det är allt­för fullt av högar och lösa pap­per och vart vi än tit­tar, tänker vi Just det ja, det där måste jag fixa.” och Aj då, lig­ger det där kvar där ännu? Jag måste få iväg det idag.”.

Att knepen för att kom­ma till­rät­ta med det­ta är så mån­ga, beror för­mod­li­gen på att fenomenet är så van­ligt. Så, om det hän­der dig, behöver du inte kän­na dig ensam.

Här kom­mer ett knep till, som kanske till­ta­lar just dig.

Välj en av två vägar

När du har så myck­et att göra att du inte vet var du ska bör­ja, utan du ham­nar i beslut­lim­bo — bestäm dig för endera av dessa två:
Antingen

  • Job­ba i fem minut­er med en sak

eller

  • Välj fem sak­er att göra klart

När du job­bat i fem minut­er eller när du gjort de fem sak­er­na, ta en paus. Belö­na dig själv på det sätt du före­drar och njut av att du kom­mit framåt.

… och igen

Upprepa till dess du återfinner din han­dlingskraft, så job­bet går av sig självt igen. På så vis delar du upp den sto­ra mäng­den papper/​mail/​uppgifter i hanter­bara steg, så det blir lättare att kom­ma igång.

Hur gör du?

När det bara är för myck­et” och du inte vet var du ska bör­ja, vad gör du då? Läm­na en kom­men­tar och berätta.