Hur distraherar du dig? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 sep.

Hur distraherar du dig?


Datum: 2021-09-29 15:46

Ett lätt sätt att bli inef­fek­tiv på job­bet är som bekant att göra mån­ga sak­er sam­tidigt eller byta arbet­suppgift väldigt ofta. Fenomenet kallas i dagligt tal mul­ti­task­ing”. De ideli­ga omställ­ningar­na och fokus­för­fly­t­tningar­na tar tid och vi får totalt sett min­dre gjort även om vi upplever att vi får gjort” mån­ga sak­er samtidigt.

Till skill­nad från när vi annars blir avbrut­na av andra, är det i dessa sit­u­a­tion­er vi själ­va som ideli­gen avbry­ter oss med andra uppgifter än den vi arbe­tar med för ögonblicket.

Vill du få mul­ti­task­ing-prob­lematiken illus­tr­erad utförli­gare, har för­resten Har­vard Busi­ness Review gjort en snit­sig visu­alis­er­ing där de jäm­för en fokuser­ad per­son med en mul­ti­taskande under en typisk dag. Du ser visu­alis­erin­gen här.

En vari­ant på mul­ti­task­ing är alla de tillfällen under dagen då en del av oss seglar iväg” på annat istäl­let för att arbe­ta kvar med den uppgift vi egentli­gen helst vill få gjord så fort som möjligt. Vi kol­lar mail, vi läs­er nyheter, vi kol­lar Face­book, vi letar efter den abso­lut bäs­ta musiken att ha i lurar­na just nu, vi googlar något, vi hit­tar något vi inte letade efter men som är intres­sant ändå och vips har det gått en stund. Igen.

Ta reda på just dina fällor
Om vi från och med nu inte vill syssla med mul­ti­task­ing lika myck­et som tidi­gare, hur lyckas vi förän­dra vårt arbetssätt? En bör­jan är att göra tydligt för oss själ­va med vad vi dis­tra­her­ar oss. Då kan vi lättare fat­ta med­vet­na beslut om vad vi fak­tiskt låter dis­tra­hera oss och vad vi slu­tar segla iväg på.

När du vill trä­na på att arbe­ta fokuser­at på en enda uppgift under län­gre tid än tidi­gare, log­ga vad du bör­jar göra eller frestas att göra istället.

Gör så här

 1. Om du vill, bestäm dig för att log­ga dina självdis­trak­tion­er den när­maste timmen.

 2. Sätt upp själ­va loggen du ska använ­da. Det kan till exem­pel vara:
  • En pap­per­slapp bred­vid tangentbordet
  • Ett öppet textdoku­ment i Anteck­ningar (Win­dows) eller Tex­tredi­g­er­aren (OS X)
  • Ett kalkyl­blad
 3. Bör­ja arbe­ta med den högst pri­or­it­er­ade uppgiften just nu.

 4. Så fort du kom­mer på dig själv med att segla iväg på något annat, notera i loggen vad du gjorde istäl­let och skriv klock­slaget om du vill. Återgå så fort som möjligt till den hög­pri­or­it­er­ade uppgiften.

 5. Så fort du märk­er att du frestas att bör­ja göra något annat, notera i loggen vad det är och vad klock­an är. Återgå direkt till högpriouppgiften.

 6. När du kom­mer på något du inte får glöm­ma senare, notera det i loggen så du kan släp­pa det. Även om du på det­ta sätt kom­mer att få skri­va upp det du kom på två gånger (nu i loggen och sedan i att göra-lis­tan), är det värt besväret, efter­som du annars risker­ar råka se något i att göra-lis­tan som fån­gar din upp­märk­samhet och — vips! — är du dis­tra­her­ad om igen.

 7. När tim­men är till ända, tit­ta igenom loggen.
  • Är det några egendis­trak­tion­er som förekom­mer särskilt ofta? Kan du i så fall göra vägen till dem län­gre? Kan du stän­ga av det pro­gram­met? Kan du fly­t­ta det som frestar till där du inte ser det när du lyfter blick­en? Kan du tys­ta plinget?
  • Är det några som i själ­va ver­ket var vik­ti­ga för att lösa uppgiften? Låt dem i så fall vara.
  • Är det några du nu är glad att du inte lade tid på? Vad skönt!
  • Är det några som var rik­tigt goda idéer om nya verk­tyg eller för­fi­nade sätt att arbe­ta som skulle fören­kla till­varon i framti­den? Ta vara på dem. Om det är något du gör inom lop­pet av en arbets­dag — gör en att göra-uppgift. Om det tar län­gre tid att förverk­li­ga — sätt upp det på din projektöversikt.

 8. Trä­na på det­ta sätt igen och igen. För till exem­pel sta­tis­tik i ett kalkyl­blad över hur länge du kan fokusera på den pri­or­it­er­ade uppgiften innan du dis­tra­her­ar dig förs­ta gån­gen under arbetspas­set. Gör en graf som vis­ar hur du blir bät­tre och bät­tre på att hål­la kon­cen­tra­tio­nen uppe (d v s antal minut­er till dis­trak­tion stiger).

Kun­skap är makt(en att förändra)
Om du log­gar med vad du dis­tra­her­ar dig och drar slut­satser av vad du ser att det är, tar du ett konkret grepp om din effek­tivitet. Fler uppgifter blir helt klara och du får nju­ta av att hel­hjär­tat boc­ka av oftare. Du trä­nar upp en för­må­ga att kon­cen­tr­era dig närhelst du behöver, även om det inte är hela tiden, var­je dag.

Hur gör du?
Hur gör du för att fokusera på en enda uppgift under län­gre tid? Kanske har du tes­tat Pomodoro-meto­den? Skriv gär­na till mig berät­ta hur du gör. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.