Hörbart bakgrundsprat distraherar oss mest | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 apr.

Hörbart bakgrundsprat distraherar oss mest


Datum: 2014-04-15 08:38

SVT sände igår ett myck­et intres­sant kortre­portage om vad forsknin­gen säger om hur vi mår och prester­ar i oli­ka sorters kon­torsmiljöer, i syn­ner­het i kontorslandskap.

Hele­na Jah­ncke, dok­tor i psykolo­gi vid Högskolan i Gävle, berät­tar om sin forskn­ing som vis­ar att det är sam­tal som vi inte är involver­ade i, men ändå hör i bak­grun­den som dis­tra­her­ar oss mest.

Fas­ta platser eller ej?

Ock­så KTH:s Christi­na Bod­in Daniels­son (vars forskn­ing jag skriv­er om i struk­tur­bo­ken) inter­vjuas och delar då med sig av vil­ka sorters kon­torsmiljö som vi mår bäst respek­tive sämst i, samt vad som är vik­tigt att beak­ta när man ska­par en aktivitets­baser­ad kontorsmiljö.

Du ser reportaget här nedan.

I inslaget som hand­lar om kon­tors­land­skapets his­to­ria lanser­ar reportern ock­så det sor­glusti­ga begrep­pet träl­hav”, vilket för mig gav reportaget extra glans.

Fal­nande flyttande

Ett särskilt intres­sant fenomen som jag stött på hos mina kun­der som inför aktivitets­baser­at kon­tors­land­skap är de som säger unge­fär ja, i bör­jan valde man platser aktivt, men nu har vi ändå hit­tat våra favorit­platser, så då sit­ter man där man sitter”.

Kän­ner du igen det? Om så, hur gör ni hos er för att ändå nyt­t­ja den aktivitets­baser­ade miljöns möjligheter?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.