Hitta något där det inte är | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Hitta något där det inte är


Datum: 2019-02-19 08:15

När allt klaf­far i vårt arbete har vi till­gång till det vi behöver för att arbe­ta med våra uppgifter pré­cis när vi behöver det. Vi tit­tar där vi tror att det finns och där lig­ger det. Allt går som smort och snart är uppgiften klar. När det är så, kän­ner jag mig rapp, snabb i vänd­ningar­na och i det när­maste oövervinnerlig.

Det är inte här

Så är det emeller­tid inte alltid. Ibland finns något inte där vi letar, fast vi trodde det. Eller, då och då behöver vi något som vi vet finns på allde­les rätt plats, men det är långt bort ifrån där vi är just nu (dig­i­talt eller fysiskt) och det kräver ansträngn­ing att få fatt på det. I bägge fall­en hin­dras vi i vår skö­na framfart.

Bara en liten bit bort

Tänk om vi i var­je stund kunde ha det vi behöver för det vi ska göra just nu på lättgrep­pat avstånd? Vi skulle då snabbt och i bara ett moment nå det som hjälper oss att slut­föra det vi har för handen.

Även om vi inte har pré­cis allt omkring oss hela tiden, kan hän­vis­ningar, hyper­länkar och gen­vä­gar snabbt ta oss till rätt plats — även om vi först är någon annanstans. Lika myck­et som de fak­tiska verk­ty­gen för det­ta, till exem­pel länken på webb­si­dan och gen­vä­gen i Utforskaren, är det själ­va principen jag menar: att vi plac­er­ar något någon­stans som hjälper oss till ett annat ställe så lätt som möjligt.

En välkom­men tillrättavisning

Jag vet inte hur du gör, men jag skulle defin­i­tivt kun­na använ­da den sortens knep mer än vad jag gör idag. Vi skulle till exem­pel kunna:

  • sät­ta en liten skylt där vi letat på fel plats efter något mer än en gång som uppl­yser oss om vad sak­en lig­ger istället
  • läg­ga en gen­väg i Utforskaren eller ett alias i Find­er i den mapp där vi förgäves letar efter något vi vid när­mare efter­tanke vet lig­ger någon annanstans
  • skri­va URL:erna till de webb­si­dor vi har nyt­ta av när vi ska göra något vi gör då och då i den återkom­mande uppgiftens noter­ingsru­ta i vårt dig­i­ta­la listverktyg
  • … eller något helt annat

Gör så här

Den här veck­an, om du vill, bär med dig en tanke om och håll utkik efter ställen där det skulle under­lät­ta att ha en hyper­länk, en gen­väg eller en hän­vis­ning. Det kan vara för dig själv eller för andra som frå­gar dig om var något finns oftare än du önskar.

Kom­mer du på ett ställe, ska­pa hän­vis­nin­gen direkt eller skriv en att göra-uppgift om att du ska göra det, så du läg­ger till det­ta på sam­ma ställe där du ser allt annat du ock­så har att göra.

Fort­are funnet

Använ­der du gen­vä­gar, hyper­länkar och hän­vis­ningar har du i det när­maste till­gång till sak­er ock­så där de inte är. Du behöver inte dub­blera infor­ma­tion bara för att ha den till­gäng­lig på två eller flera ställen och du får snab­bare tag i det du sök­er utan att läg­ga onödig tid på att leta. Blir du av en skylt upplyst om var något egentli­gen finns då och då, kom­mer du tids nog ock­så lära dig var det är och du letar då på rätt plats från början.

Hur gör du?

Var skulle du ha nyt­ta av en hän­vis­ning, en gen­väg eller en hyper­länk som du inte tänkt på tidi­gare? Skriv gär­na en kom­men­tar och berät­ta, och kanske inspir­era mig eller andra läsare. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.