Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Hitta något där det inte är


Datum: 2019-02-19 08:15

När allt klaf­far i vårt arbete har vi till­gång till det vi behöver för att arbe­ta med våra uppgifter pré­cis när vi behöver det. Vi tit­tar där vi tror att det finns och där lig­ger det. Allt går som smort och snart är uppgiften klar. När det är så, kän­ner jag mig rapp, snabb i vänd­ningar­na och i det när­maste oövervinnerlig.

Det är inte här

Så är det emeller­tid inte alltid. Ibland finns något inte där vi letar, fast vi trodde det. Eller, då och då behöver vi något som vi vet finns på allde­les rätt plats, men det är långt bort ifrån där vi är just nu (dig­i­talt eller fysiskt) och det kräver ansträngn­ing att få fatt på det. I bägge fall­en hin­dras vi i vår skö­na framfart.

Bara en liten bit bort

Tänk om vi i var­je stund kunde ha det vi behöver för det vi ska göra just nu på lättgrep­pat avstånd? Vi skulle då snabbt och i bara ett moment nå det som hjälper oss att slut­föra det vi har för handen.

Även om vi inte har pré­cis allt omkring oss hela tiden, kan hän­vis­ningar, hyper­länkar och gen­vä­gar snabbt ta oss till rätt plats — även om vi först är någon annanstans. Lika myck­et som de fak­tiska verk­ty­gen för det­ta, till exem­pel länken på webb­si­dan och gen­vä­gen i Utforskaren, är det själ­va principen jag menar: att vi plac­er­ar något någon­stans som hjälper oss till ett annat ställe så lätt som möjligt.

En välkom­men tillrättavisning

Jag vet inte hur du gör, men jag skulle defin­i­tivt kun­na använ­da den sortens knep mer än vad jag gör idag. Vi skulle till exem­pel kunna:

  • sät­ta en liten skylt där vi letat på fel plats efter något mer än en gång som uppl­yser oss om vad sak­en lig­ger istället
  • läg­ga en gen­väg i Utforskaren eller ett alias i Find­er i den mapp där vi förgäves letar efter något vi vid när­mare efter­tanke vet lig­ger någon annanstans
  • skri­va URL:erna till de webb­si­dor vi har nyt­ta av när vi ska göra något vi gör då och då i den återkom­mande uppgiftens noter­ingsru­ta i vårt dig­i­ta­la listverktyg
  • … eller något helt annat

Gör så här

Den här veck­an, om du vill, bär med dig en tanke om och håll utkik efter ställen där det skulle under­lät­ta att ha en hyper­länk, en gen­väg eller en hän­vis­ning. Det kan vara för dig själv eller för andra som frå­gar dig om var något finns oftare än du önskar.

Kom­mer du på ett ställe, ska­pa hän­vis­nin­gen direkt eller skriv en att göra-uppgift om att du ska göra det, så du läg­ger till det­ta på sam­ma ställe där du ser allt annat du ock­så har att göra.

Fort­are funnet

Använ­der du gen­vä­gar, hyper­länkar och hän­vis­ningar har du i det när­maste till­gång till sak­er ock­så där de inte är. Du behöver inte dub­blera infor­ma­tion bara för att ha den till­gäng­lig på två eller flera ställen och du får snab­bare tag i det du sök­er utan att läg­ga onödig tid på att leta. Blir du av en skylt upplyst om var något egentli­gen finns då och då, kom­mer du tids nog ock­så lära dig var det är och du letar då på rätt plats från början.

Hur gör du?

Var skulle du ha nyt­ta av en hän­vis­ning, en gen­väg eller en hyper­länk som du inte tänkt på tidi­gare? Skriv gär­na en kom­men­tar och berät­ta, och kanske inspir­era mig eller andra läsare.