Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 juni

Här är årets sommarbloggare 2012


Datum: 2012-06-21 12:57

Ja, så blev det alltså. 

För en dryg vec­ka sedan frå­gade jag mina läsare av Struk­tur­bloggen och av veck­o­brevet Klart! om det var någon som ville skri­va ett blog­gin­lägg här under som­maren, när jag själv är på semester.

Det var det flera som ville. Här är allt­så årets som­mar­blog­gare, vilkas tex­ter med struk­turtema du kom­mer att få nju­ta av de när­maste veckorna:

  • 27 jun — Mar­tin Sch­ab­bauer — Mar­tin är pro­jek­tledare och arbe­tar i Linköping.

  • 4 jul — Mar­tin Lin­deskog — Mar­tin hjälper före­tag och organ­i­sa­tion­er att nav­ig­era på webben på ett enkelt, ekonomiskt och effek­tivt sätt genom att använ­da sig av sociala medi­er. Mar­tin har blog­gat sedan 2002.

  • 11 jul — Szofia Jakob­s­son — Szofia är merit­er­ad kon­sult och föreläsare inom sociala medier.

  • 18 jul — Rikard Hjort — Rikard är blog­gredak­tör på 365sak​er​.se och navid​modiri​.com, nybliv­en frilansskribent och nyut­giv­en musik­er. Sedan ett par månad­er arbe­tar han pap­pers­fritt och han kom­mer dela med sig av tips på hur du kan fören­kla din vardag genom att göra det­sam­ma. Han är 21 år och bor i Göteborg.

  • 25 jul — Cecil­ia Dolk

  • 1 aug — Maria Gustafs­son — Maria är beteen­de­vetare fokuser­ad på mel­lan­män­sklig kom­mu­nika­tion och utveckling.

  • 8 aug — Mar­tin Lindeskog

Några av dem kän­ner jag väl, andra inte så myck­et (än) och jag ser verk­li­gen fram emot att läsa deras per­spek­tiv på mitt favoritämne.

Välkom­na blog­gar­na med öpp­na armar och ta väl hand om dem medan jag är borta!