En lugn stund om morgonen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 juni

En lugn stund om morgonen


Datum: 2012-06-27 12:00

Att star­ta dagen med att kas­ta sig över all e‑post funkar inte för mig!Jag behöver en lugn och genomtänkt förs­ta halv­timme för att plan­era upp arbets­da­gen och få kon­troll över vad som ska göras under dagen samt vad som ska prioriteras. 

Ibland får jag höra “- Jaha, nu ska Mar­tin göra sin mor­gonrutin…”. Det känns bra även om det ibland kom­mer fram lite under­ton­er från mina kära kol­le­gor — men mina all­ra när­maste medar­betare och kol­le­gor vet vad som gäller den förs­ta halv­tim­men på min arbets­dag — men de vet ock­så att jag har koll.Genom min hob­by har skaf­fat lik­nande ruti­n­er. Min fru Anna och jag sysslar med avancer­ad grottdykn­ing — och då gäller det att ha rutiner. 

Bland annat har vi en speciell rutin för ihop­sät­tning av vår utrust­ning samt en rutin för att kon­trollera att allt är som det ska och att alla vet hur vi ska genom­föra dyknin­gen ifrå­ga. Även om jag ofta har nerver­na på hel­spänn inför ett dyk så brukar dessa ständigt återkom­mande ruti­n­er få mig att kon­cen­tr­era mig och fokusera på det som är vik­tigt — näm­li­gen dyket och inget annat!Sam­ma sak upplever jag på job­bet — min mor­gonrutin får mig att fokusera, struk­tur­era så att jag sedan kan vara effek­tiv men på ett avs­lapp­nat sätt.

Det funger­ar inte alltid — ibland blir dagar­na fyll­da av brand­släck­n­ingsar­bete och snab­ba puckar”. Men med en bra plan (läs att-göra-lista) så vet jag i alla fall vad jag inte har hun­nit med och kan ta tag i det dagen därpå.Så här ser min mor­gonrutin ut;

Jag star­tar datorn, häm­tar en kopp te och star­tar Out­look där jag har min att-göra-lista. 

Överst på att-göra-lis­tan finns var­je dag Mor­gonruti­nen”. Jag dubbelk­lickar på uppgiften Mor­gonrutin och vips har jag min struk­tur fram­för mig på skärmen:

  1. Ta en titt på kalen­dern och se vad jag har för möten inplan­er­ade under dagen. På freda­gar­na kol­lar jag även näs­ta vec­ka — jag tit­tar ock­så på hur månaden ser ut för att kän­na att jag har full koll på läget.
  2. Sedan kol­lar jag e‑posten. Enkla mail tar jag tag i direkt (det får ta max två minut­er per mail) och lite mer kom­plexa mail kopier­ar jag över till att-göra-listan.
  3. Efter mailen är det dags att ta fram mobil­tele­fo­nen där jag under dagen (eller kvällen) läg­ger in kom-ihåg-noteringar. Dessa tar jag alltid fram mor­gonen där­på — för att se om de ska bli till nya uppgifter på min att-göra-lista.
  4. Sedan går jag över till att-göra-lis­tan och tar fram en vy som vis­ar vil­ka uppgifter som ska göras under dagen. Jag går igenom lis­tan och ser om jag kan mark­era någon uppgift som redan bliv­it slut­förd. Vis­sa uppgifter kan delegeras — de tyck­er jag om. Några kan skju­tas i tiden — de får ett nytt datum. De aktion­er som blir kvar försök­er jag verk­li­gen att hin­na med under dagen.
  5. Den sista punk­ten är en flex­i­bel punkt. Det är näm­li­gen nu jag bör­jar ta tag i mina uppgifter — att verk­li­gen utföra dem. Om jag har ett möte inplan­er­at direkt efter min mor­gonrutin så får jag vän­ta med att job­ba med uppgifter­na — men om jag inte har något möte så tar jag tag i de mest pri­or­it­er­ade uppgifter­na direkt. Jag funkar bäst på mor­gonen var­för jag vill se till att vara pigg och glad när jag gör de vik­ti­gaste uppgifterna.

Ja, så ser min mor­gon ut — jag hop­pas att ni har haft en trevlig läs­ning och att ni ock­så har så trevli­ga mor­gonruti­n­er som jag har. MEN jag ska erkän­na att det inte alltid har var­it så här har­moniskt vid mitt skrivbord — det är fak­tiskt David som har lärt mig att få en stress­fri morgon.

Mar­tin Sch­ab­bauer, pro­jek­tledare, Linköping

Mar­tin är en av våra som­mar­blog­gare den­na som­mar. Se hela lis­tan här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.