Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 mars

Är det dags för ditt företag att växa?


Datum: 2011-03-04 14:40

I hös­tas hade jag gläd­jen att vara en av föreläsar­na i Sveriges förs­ta utbild­ning för entre­prenör­er och före­tagsledare som vill växa med sina före­tag — Acad­e­my of Excellence. 

Nu i mars star­tar andra ter­mi­nen och ock­så den­na omgång är jag i gott säll­skap med föreläsare som bland andra Teo Härén, Per H Bör­jes­son, Anni­ka R Malm­berg och Daniel Kaplan. Grun­dare av Acad­e­my of Excel­lence är entre­prenör­erna Therese Albrecht­son och Gustaf Oscar­son.

Som delt­a­gare får du nyck­lar­na till expan­sion av lan­dets främ­s­ta expert­er, och dessu­tom en men­tor som byg­gt minst ett 50-miljon­ers­före­tag. ??50 exk­lu­si­va platser finns till utbild­nin­gen i Stock­holm. Utbild­nin­gen rek­om­menderas för dig som dri­ver före­tag med 2 – 15 miljon­er i omsät­tning. Du anmäler dig idag på www​.acad​e​my​ofex​cel​lence​.se.