Habit List - en vanebildande app | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 feb.

Habit List - en vanebildande app


Datum: 2014-02-07 11:25

Den som inte använ­der tandtråd var­je dag tap­par tän­der­na när den blir äldre”, säger min tan­dläkare. Fak­tum är att det är vad alla tan­dläkare jag någon­sin haft har sagt till mig vid de årli­ga under­sökningar­na. Ändå har det för mig var­it lite si och så med tandtrå­dan­det. I peri­oder har jag var­it flit­ig och idogt fat­tat Plack­ers-bygeln var­je kväll och ändå om och om igen tap­pat vanan.

Ett år lyck­ades jag kom­ma ihåg tandtrå­dan­det 364 dagar av de 365 och när det var dags för kon­troll och jag var beredd på ett å, det ser jät­tefint ut” sade min tan­dläkare istäl­let att det vore bra om du använ­der tandtråd regel­bun­det”. Nu har jag en annan tandläkare.

Den lät­tje­fulles räddare

Och, det där med Plack­ers vill jag verk­li­gen etablera som en vana (igen). Efter­som jag inte är så förtjust i att bara skär­pa mig”, tar jag gär­na hjälp och sedan några veck­or till­ba­ka har appen Habit List var­it min räd­dare i vaneetableringsnöden.

Habit List finns till iOS. Om du har Android eller sök­er en webtjänst kan jag rek­om­mendera Lift (där du i skri­vande stund kan göra säll­skap med 55 548 andra använ­dare som ock­så vill bli flit­i­gare med tandtrå­den). I Habit List läg­ger du lätt upp vil­ka vanor du vill etablera och hur ofta du vill utföra vanan. Var­je dag visas bara de vanor du har att utföra idag och bred­vid var­je vana ser du hur mån­ga tillfällen på rad som du utfört vanan i tid”. Skulle du vara uppe i en obruten ked­ja av sju kla­rade tillfällen, bär det emot att inte utföra vanan den här gån­gen, efter­som du då tap­par alla sju poän­gen och får bör­ja från noll igen. Du får sta­tis­tik på hur du lyckas med var­je vana per vec­ka och per månad och i en kalen­dervy kan du hit­ta mön­ster som ger dig en ledtråd till vad du kan göra för att under­lät­ta vaneetableran­det. Kanske miss­ly­ckas du att göra det rät­ta var­je ons­dag och säk­ert finns det en naturlig förk­lar­ing till det, som lätt avhjälps nu när du ser mön­stret. Gränss­nit­tet är avskalat och ljust och det finns mån­ga fler funk­tion­er än de jag beskriv­it här.

Skri­va, trå­da, sova

Det är i dagsläget tre vanor jag arbe­tar på att etablera med appens hjälp:

  • Skri­va minst 750 ord var­je dag: För tre år sedan snub­blade jag på Buster Ben­sons tjänst 750​words​.com, tes­tade hans hem­snick­rade teori om att om man skriv­er minst 750 ord var­je dag kom­mer man in i ett lät­tflö­dande skrivtill­stånd och fann att den pas­sade mig. Nu vill jag göra det igen.
  • Lig­ga i min säng för att sova senast kl 23:00: Jag tyck­er om att vara uppe sent och i en mor­gon­tidig familj där upp­stign­ing kl 6:30 betrak­tas som sov­mor­gon får jag lätt för lite sömn, vilket gör mig trött, otålig och miss­modig. Fler tim­mar sömn ger således skönare dagar.
  • Använ­da tandtråd var­je dag (men det har vi ju redan talat om)

Hur går det för mig, då?

Efter de förs­ta veck­o­r­na med Habit List måste jag säga att jag är väldigt förtjust i den. Det där mätande- och avbockande-trick­et sväl­jer jag med hull och hår. Flera kväl­lar har jag rusat genom huset vid 22:57 för hin­na i säng innan klock­an slår 23:00 så jag får sät­ta en Jag kla­rade det!”-bock i appen. Må så vara. Jag sover fler tim­mar nu än tidi­gare och är pig­gare och gladare på dagar­na. Jag skriv­er mer nu än tidi­gare och jag njuter av det. Låt oss inte gå in på fler detal­jer när det gäller min tand­hy­gien, utan låt mig bara kon­stat­era att ock­så det funkar fint.

Vill ock­så du etablera någon ny vana (kanske har du rent av avlagt ett nyårslöfte), kan jag varmt rek­om­mendera Habit List.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.