Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 feb.

Habit List - en vanebildande app


Datum: 2014-02-07 11:25

Den som inte använ­der tandtråd var­je dag tap­par tän­der­na när den blir äldre”, säger min tan­dläkare. Fak­tum är att det är vad alla tan­dläkare jag någon­sin haft har sagt till mig vid de årli­ga under­sökningar­na. Ändå har det för mig var­it lite si och så med tandtrå­dan­det. I peri­oder har jag var­it flit­ig och idogt fat­tat Plack­ers-bygeln var­je kväll och ändå om och om igen tap­pat vanan.

Ett år lyck­ades jag kom­ma ihåg tandtrå­dan­det 364 dagar av de 365 och när det var dags för kon­troll och jag var beredd på ett å, det ser jät­tefint ut” sade min tan­dläkare istäl­let att det vore bra om du använ­der tandtråd regel­bun­det”. Nu har jag en annan tandläkare.

Den lät­tje­fulles räddare

Och, det där med Plack­ers vill jag verk­li­gen etablera som en vana (igen). Efter­som jag inte är så förtjust i att bara skär­pa mig”, tar jag gär­na hjälp och sedan några veck­or till­ba­ka har appen Habit List var­it min räd­dare i vaneetableringsnöden.

Habit List finns till iOS. Om du har Android eller sök­er en webtjänst kan jag rek­om­mendera Lift (där du i skri­vande stund kan göra säll­skap med 55 548 andra använ­dare som ock­så vill bli flit­i­gare med tandtrå­den). I Habit List läg­ger du lätt upp vil­ka vanor du vill etablera och hur ofta du vill utföra vanan. Var­je dag visas bara de vanor du har att utföra idag och bred­vid var­je vana ser du hur mån­ga tillfällen på rad som du utfört vanan i tid”. Skulle du vara uppe i en obruten ked­ja av sju kla­rade tillfällen, bär det emot att inte utföra vanan den här gån­gen, efter­som du då tap­par alla sju poän­gen och får bör­ja från noll igen. Du får sta­tis­tik på hur du lyckas med var­je vana per vec­ka och per månad och i en kalen­dervy kan du hit­ta mön­ster som ger dig en ledtråd till vad du kan göra för att under­lät­ta vaneetableran­det. Kanske miss­ly­ckas du att göra det rät­ta var­je ons­dag och säk­ert finns det en naturlig förk­lar­ing till det, som lätt avhjälps nu när du ser mön­stret. Gränss­nit­tet är avskalat och ljust och det finns mån­ga fler funk­tion­er än de jag beskriv­it här.

Skri­va, trå­da, sova

Det är i dagsläget tre vanor jag arbe­tar på att etablera med appens hjälp:

  • Skri­va minst 750 ord var­je dag: För tre år sedan snub­blade jag på Buster Ben­sons tjänst 750​words​.com, tes­tade hans hem­snick­rade teori om att om man skriv­er minst 750 ord var­je dag kom­mer man in i ett lät­tflö­dande skrivtill­stånd och fann att den pas­sade mig. Nu vill jag göra det igen.
  • Lig­ga i min säng för att sova senast kl 23:00: Jag tyck­er om att vara uppe sent och i en mor­gon­tidig familj där upp­stign­ing kl 6:30 betrak­tas som sov­mor­gon får jag lätt för lite sömn, vilket gör mig trött, otålig och miss­modig. Fler tim­mar sömn ger således skönare dagar.
  • Använ­da tandtråd var­je dag (men det har vi ju redan talat om)

Hur går det för mig, då?

Efter de förs­ta veck­o­r­na med Habit List måste jag säga att jag är väldigt förtjust i den. Det där mätande- och avbockande-trick­et sväl­jer jag med hull och hår. Flera kväl­lar har jag rusat genom huset vid 22:57 för hin­na i säng innan klock­an slår 23:00 så jag får sät­ta en Jag kla­rade det!”-bock i appen. Må så vara. Jag sover fler tim­mar nu än tidi­gare och är pig­gare och gladare på dagar­na. Jag skriv­er mer nu än tidi­gare och jag njuter av det. Låt oss inte gå in på fler detal­jer när det gäller min tand­hy­gien, utan låt mig bara kon­stat­era att ock­så det funkar fint.

Vill ock­så du etablera någon ny vana (kanske har du rent av avlagt ett nyårslöfte), kan jag varmt rek­om­mendera Habit List.