Gör något annat! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 aug.

Gör något annat!


Datum: 2011-08-31 15:37

Du har säk­ert var­it med om att du bliv­it hin­drad i det du gör på något sätt. 

Du får t ex vän­ta på att någon ska återkom­ma innan du kan job­ba vidare. Måhän­da brot­tas du med ett segt affärssys­tem där du får vän­ta på att skär­men ska upp­dat­eras, att rap­porten ska gener­eras, att datorn ska tän­ka klart” innan du kan fort­sät­ta fyl­la i det som ska fyl­las i. 

För att inte tala om alla de där köer­na vi stått i när vi ska köpa något, häm­ta ut något eller fly­ga någon­stans. Tja, du har säk­ert en hel del andra exem­pel själv.

Visst är det frustrerande?

Men, du kan helt och hål­let slip­pa den där gräs­li­ga frus­tra­tio­nen om du tar sak­en i egna hän­der och istäl­let drar nyt­ta av att det är som det är.

Istäl­let för att sit­ta och irrit­era dig på att sys­temet är långsamt eller att datorn måste star­ta om (“Stäng inte av datorn. Upp­da­teringar installeras. Datorn kom­mer att stän­gas av automa­tiskt….”), gör något annat medan du väntar.

For­mulera något, skissa på något, ring ett samtal.

Gör vad som helst redan nu som du kom­mer att behö­va göra senare. Det är inte så myck­et för att kram­pak­tigt göra något nyt­tigt av var­je sekund som för att slip­pa bli frus­tr­erad och irrit­er­ad, efter­som det verk­li­gen dräner­ar dig på ener­gi, gläd­je och handlingskraft.

Gör så här

För att vara väl för­beredd när de där tillfäl­lena inträf­far, gör så här:

  1. Bestäm dig för ett sätt att mark­era de att-göra-uppgifter som är goda kan­di­dater” för att vara sådant du kan göra i vän­tan på något annat. Det behöver vara ett sätt som pas­sar for­matet på just din lista. Har du den i Out­looks uppgifter-funk­tion, kan du läg­ga in en kol­umn som du inte använ­der till annat (t ex Fak­turering”) och där skri­va J” el dyl. Är din lista i ett annat dig­i­talt for­mat, är det möjligt att du kan läg­ga upp en särskild kat­e­gori, typ eller grupp som får sym­bol­is­era att uppgiften är lämplig som i‑vän­tan-på”- uppgift. Använ­der du en pap­per­slista — gör en särskild krumelur fram­för uppgifter­na ifrå­ga eller mark­era med en viss färg­pen­na. Eller, gör på ett helt annat sätt som pas­sar dig.
  2. Gå nu igenom din att-göra-lista och mark­era de uppgifter du kan ha i bak­fick­an, att ploc­ka fram på kort varsel då du för en stund inte kom­mer vidare med det du främst håller på med.
  3. När du är i färd med att göra något som du vet med dig kom­mer att innebära myck­et vän­tan, välj en av de mark­er­ade uppgifter­na ur din att-göra-lista och ploc­ka fram det mate­r­i­al du behöver (öpp­na doku­mentet, kalkyl­bladet el dyl i ett fön­ster som du har lig­gande i bak­grun­den), så du snabbt kan växla över till alter­na­tivuppgiften så fort du får vänta.

Det bäs­ta av byten

Gör du så här och byter frus­tra­tio­nen mot en känsla av han­dlingskraft, blir din till­varo trevli­gare och du får mer gjort på köpet, vilket bidrar till att du är min­dre stres­sad än annars. 

Det är väl ett bra byte?

Hur gör du?

Vad är en per­fekt uppgift för dig att göra under tiden du behöver vän­ta på något? Skriv en kom­men­tar och låt oss veta hur just du gör. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.