Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 aug.

Gör något annat!


Datum: 2011-08-31 15:37

Du har säk­ert var­it med om att du bliv­it hin­drad i det du gör på något sätt. 

Du får t ex vän­ta på att någon ska återkom­ma innan du kan job­ba vidare. Måhän­da brot­tas du med ett segt affärssys­tem där du får vän­ta på att skär­men ska upp­dat­eras, att rap­porten ska gener­eras, att datorn ska tän­ka klart” innan du kan fort­sät­ta fyl­la i det som ska fyl­las i. 

För att inte tala om alla de där köer­na vi stått i när vi ska köpa något, häm­ta ut något eller fly­ga någon­stans. Tja, du har säk­ert en hel del andra exem­pel själv.

Visst är det frustrerande?

Men, du kan helt och hål­let slip­pa den där gräs­li­ga frus­tra­tio­nen om du tar sak­en i egna hän­der och istäl­let drar nyt­ta av att det är som det är.

Istäl­let för att sit­ta och irrit­era dig på att sys­temet är långsamt eller att datorn måste star­ta om (“Stäng inte av datorn. Upp­da­teringar installeras. Datorn kom­mer att stän­gas av automa­tiskt….”), gör något annat medan du väntar.

For­mulera något, skissa på något, ring ett samtal.

Gör vad som helst redan nu som du kom­mer att behö­va göra senare. Det är inte så myck­et för att kram­pak­tigt göra något nyt­tigt av var­je sekund som för att slip­pa bli frus­tr­erad och irrit­er­ad, efter­som det verk­li­gen dräner­ar dig på ener­gi, gläd­je och handlingskraft.

Gör så här

För att vara väl för­beredd när de där tillfäl­lena inträf­far, gör så här:

  1. Bestäm dig för ett sätt att mark­era de att-göra-uppgifter som är goda kan­di­dater” för att vara sådant du kan göra i vän­tan på något annat. Det behöver vara ett sätt som pas­sar for­matet på just din lista. Har du den i Out­looks uppgifter-funk­tion, kan du läg­ga in en kol­umn som du inte använ­der till annat (t ex Fak­turering”) och där skri­va J” el dyl. Är din lista i ett annat dig­i­talt for­mat, är det möjligt att du kan läg­ga upp en särskild kat­e­gori, typ eller grupp som får sym­bol­is­era att uppgiften är lämplig som i‑vän­tan-på”- uppgift. Använ­der du en pap­per­slista — gör en särskild krumelur fram­för uppgifter­na ifrå­ga eller mark­era med en viss färg­pen­na. Eller, gör på ett helt annat sätt som pas­sar dig.
  2. Gå nu igenom din att-göra-lista och mark­era de uppgifter du kan ha i bak­fick­an, att ploc­ka fram på kort varsel då du för en stund inte kom­mer vidare med det du främst håller på med.
  3. När du är i färd med att göra något som du vet med dig kom­mer att innebära myck­et vän­tan, välj en av de mark­er­ade uppgifter­na ur din att-göra-lista och ploc­ka fram det mate­r­i­al du behöver (öpp­na doku­mentet, kalkyl­bladet el dyl i ett fön­ster som du har lig­gande i bak­grun­den), så du snabbt kan växla över till alter­na­tivuppgiften så fort du får vänta.

Det bäs­ta av byten

Gör du så här och byter frus­tra­tio­nen mot en känsla av han­dlingskraft, blir din till­varo trevli­gare och du får mer gjort på köpet, vilket bidrar till att du är min­dre stres­sad än annars. 

Det är väl ett bra byte?

Hur gör du?

Vad är en per­fekt uppgift för dig att göra under tiden du behöver vän­ta på något? Skriv en kom­men­tar och låt oss veta hur just du gör.