Åtta steg mot ett tomt skrivbord ?varje morgon | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 jan.

Åtta steg mot ett tomt skrivbord ?varje morgon


Datum: 2011-01-19 10:10

Upplever du att du lätt blir dis­tra­her­ad av alla pap­per på ditt skrivbord när du som bäst behöver kon­cen­tr­era dig på en särskilt kom­plicer­ad eller bråd­skande uppgift?

Har de där pap­pren och högar­na att göra med andra uppgifter som du inte pri­or­it­er­ar just nu, men som vän­tar på sin tur”? 

Tänk om du istäl­let kunde få vara ifred” från alla dessa dis­trak­tion­er och job­ba fokuser­at med just den uppgift som är den rät­ta att job­ba med pré­cis nu?

Visst skulle det vara skönt att ha gott om yta att spri­da ut det mate­r­i­al som du behöver ha över­sikt över för att lösa den aktuel­la uppgiften smidigt?

Jag tror bestämt att du skulle må bra av att ha tomt på skrivbordet.

Hur tomt är tomt”?

När jag säger tomt”, menar jag inte så tomt som i utställ­nin­gen på IKEA, utan tömt på det mate­r­i­al du inte behöver just nu, d v s högar, lösa lap­par, tid­ningar du bor­de läsa, kop­par du för länge sedan druck­it ur et c.

Hade du det tomt på det sät­tet på skrivbor­det, skulle du kun­na bestäm­ma själv vad du får för syn­in­tryck när du behöver kon­cen­tr­era dig, utan att bli störd av pap­per du ändå inte vill job­ba med just nu.

De åtta stegen

Tag dessa konkre­ta steg mot att ha ett tomt skrivbord

  1. Skaf­fa en inko­rg, så allt mate­r­i­al som kom­mer till dig har en självk­lar plats att lan­da, istäl­let för litet varstans på bordet.
  2. Gör din att-göra-lista i dig­i­tal form (i datorn, allt­så), så du slip­per se allt du inte hin­ner göra nu, när du väl pri­or­it­er­at vad som är rätt sak just nu.
  3. Skaf­fa en tick­ler file (www​.stiern​holm​.com/​t​i​c​k​l​e​rfile) för alla de doku­ment du vet att du kom­mer att behö­va en viss dag framåt i tiden och som du vill slip­pa ha lig­gande fram­för dig ända till dess för att du inte ska mis­sa dem när det väl är dags.
  4. Justera ditt sys­tem för mate­r­i­al som är bra att ha, så att det är enty­digt, lät­töver­skådligt, lätt att utö­ka och lätt att lagra undan i och ploc­ka fram ur. Se till att alltid ha tom­ma map­par (eller pär­mar, för den delen) till hands, så du slip­per springa bort till kon­tors­ma­te­ri­alför­rådet för att häm­ta dyli­ka när du är uppe i någonting” och behöver få bort ett mate­r­i­al snabbt.
  5. Skaf­fa en dubbel pap­per­sko­rg, d v s en pap­per­sko­rg med två fack eller helt enkelt två pap­per­sko­r­gar. Fyll den ena, fyll den andra och töm sedan den förs­ta, som du bör­jar fyl­la igen. När ock­så den är full, töm den andra och bör­ja fyl­la i sist­näm­n­da. Efter­som du har en korgs” ånger­tid, kom­mer du att våga slän­ga myck­et mer.
  6. Var­je gång du kom­mer till skrivbor­det, töm lap­par, mötes­no­teringar och det du bär på i inko­r­gen, var­ifrån du sedan fat­tar beslut om vad var­je lapp innebär för dig och vart den egentli­gen hör hemma.
  7. Ren­sa skrivbor­det innan du går hem var­je efter­mid­dag, så det är tomt var­je mor­gon då du kom­mer till job­bet. Då kom­mer det att vara myck­et lättare att hål­la tomt under dagen. Tre ned­er­länd­s­ka forskare kom i decem­ber 2008 i en studie fram till att ande­len per­son­er som bröt mot en regel ökade med 303% när de såg att någon annan bru­tit mot den tidi­gare. Så är det ock­så med oss och våra skrivbord. Bör­jar du låta pap­per dräl­la, kom­mer högar­na snabbt att växa. Krasst, men sant.
  8. Bör­ja på nytt med din struk­tur så fort skrivbor­det blir fullt igen, hur mån­ga gånger som helst. Ge aldrig upp — ingen är ett hop­plöst fall!

Känns det inget vidare?

Ja, men … “, säger kanske du, jag behöver ha allt framme för att veta vad jag har att göra.”
Är det verk­li­gen det smidi­gaste sät­tet du kan ha över­sikt? Finns det något annat sätt för dig att se alla dina bol­lar du har i luften? En lista över alla pågående ären­den och deras näs­ta, konkre­ta uppgifter?

Fokusera lättare

Tar du dessa steg, kom­mer du att kän­na dig mer som herre över din egen planer­ing. Du kom­mer att bät­tre kun­na fokusera på den uppgift som du pri­or­it­er­ar för ögonblick­et och det kom­mer att vara med större till­fredsstäl­lelse du går hem efter en inten­siv arbetsdag.

Hur gör du?

Hur gör du för att hål­la ditt skrivbord tomt på allt du inte vill ha där? 

Välkom­men att kommentera!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.