Gör ett avstamp! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 dec.

Gör ett avstamp!


Datum: 2010-12-22 10:26

Vi när­mar oss ett av de där tillfäl­lena under året då de fles­ta utav oss tar en län­gre, sam­man­hän­gande ledighet. Det skulle kun­na vara som­marledigheten, men just nu är det julledigheten. 

Under de här ledigheter­na, fall­er det sig naturligt att stan­na upp och smäl­ta allt vi gjort den senaste tiden.

Ta chansen att ta sikte

När vi sedan är till­ba­ka på job­bet igen, är det ett ypperligt tillfälle att göra ett avstamp för det inten­si­va arbete som lig­ger fram­för oss, tills det är dags för ny ledighet. När vi är mitt uppe mel­lan två ledigheter, är det lätt att job­ba helt och hål­let med detal­jer­na för ögo­nen. Det kan vara svårt att lyf­ta blick­en när det är så myck­et som vi behöver få gjort. 

Så, ta chansen att ska­pa en tydlig rik­t­ning för det när­maste halvåret fram till som­maren, när du är till­ba­ka på job­bet efter nyår.

Gör så här

 1. Om du inte redan gjort det, boka in en eller ett par tim­mar för dig själv förs­ta dagen till­ba­ka på job­bet efter ledigheten.
 2. Då, stud­era den vision som du satt upp tidi­gare. Kanske hand­lar den om den verk­samhet du dri­ver, kanske rör den vart du vill i ditt yrkesliv. Fun­dera på om du verk­li­gen vill dit fort­farande eller om du hellre vill någon annanstans. Vill du finsli­pa den på något sätt? Är ni på väg dit eller är verk­samheten på väg i en annan rik­t­ning? Vad behöver du göra det när­maste halvåret för att ni än mer ska röra er ditåt ni vill komma?
 3. Gör det ock­så tydligt för dig vil­ka mål, nyck­eltal eller mil­stol­par som avgör vad som är vik­tigt det när­maste halvåret. Det är först när du vet vartåt du sik­tar och hur ni föreställer er vägen dit som du kan göra rätt pri­or­i­ter­ing mel­lan allt du har att göra och det som ovän­tat dyk­er upp.
 4. Fun­dera på vil­ka större pro­jekt eller ini­tia­tiv du behöver dri­va det när­maste halvåret för att verk­samheten ska nå visio­nen på lång sikt. Om de inte redan finns på din pro­jek­töver­sikt, sätt upp dem där och definiera förs­ta, konkre­ta steget på var­je utav de här bol­lar­na du har i luften”.
 5. Tänk till­ba­ka på halvåret som har passer­at och hur du har job­bat. Om du skulle förän­dra något när det gäller din per­son­li­ga struk­tur och göra någonting på ett annat sätt det när­maste halvåret, vad skulle det kun­na vara? ??Det skulle kun­na hand­la om: 
  • hur du lagrar allt det mate­r­i­al du inte vet när du behöver, men som du vill hit­ta så fort som möjligt utan att leta efter det, när du väl behöver det.
  • hur du frag­menter­ar och konkre­tis­er­ar dina att-göra-uppgifter eller hur du lagrar dem så du har dem på ett och endast ett ställe och därmed lätt får en över­sikt över vil­ka de är och pri­or­it­er­ar med lät­thet bland dem.
  • hur du job­bar med dina mail, t ex hur du i fort­sät­tnin­gen ska job­ba mer aktivt med att se till att ären­der­aden är upp­dat­er­ad även i lån­ga mailkon­ver­sa­tion­er, så att ären­der­aden verk­li­gen beskriv­er det som mailet hand­lar om.
  • hur du lagrar undan de mail som du vill ha kvar, på sam­ma plats som de andra dig­i­ta­la doku­menten som rör sam­ma pro­jekt, kund eller ämne.
  • hur du en gång i veck­an gör en grundlig genomgång för att få ett grepp om var du står någon­stans, hur långt du har kom­mit, vad du har att göra, vad du har för mate­r­i­al och vil­ka bol­lar du har i luften. 
  • hur du i din kalen­der avsät­ter tid för eget arbete med sådana uppgifter som verk­li­gen behöver göras innan en viss deadline. 
 6. Reflek­tera ock­så över den verk­samhet du job­bar i. Vad skulle du vil­ja att ni gjorde annor­lun­da näs­ta halvår, jäm­fört med det just passer­ade halvåret?

Konkre­tis­era och kom till skott

Om du bestäm­mer dig för en förän­dring, gör den konkret genom att ska­pa att-göra-uppgifter, kalen­der­bokningar, check­lis­tor, påmin­nelser eller något annat, så det inte bara blir en god tanke. Gör det lätt för dig att kom­ma till skott och genom­föra de förän­dringar du tänker dig just nu.

Hur gör du?

Hur gör du för att få en bra start på ett nytt halvår?

Berät­ta i en kom­men­tar nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.