Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 dec.

Gör ett avstamp!


Datum: 2010-12-22 10:26

Vi när­mar oss ett av de där tillfäl­lena under året då de fles­ta utav oss tar en län­gre, sam­man­hän­gande ledighet. Det skulle kun­na vara som­marledigheten, men just nu är det julledigheten. 

Under de här ledigheter­na, fall­er det sig naturligt att stan­na upp och smäl­ta allt vi gjort den senaste tiden.

Ta chansen att ta sikte

När vi sedan är till­ba­ka på job­bet igen, är det ett ypperligt tillfälle att göra ett avstamp för det inten­si­va arbete som lig­ger fram­för oss, tills det är dags för ny ledighet. När vi är mitt uppe mel­lan två ledigheter, är det lätt att job­ba helt och hål­let med detal­jer­na för ögo­nen. Det kan vara svårt att lyf­ta blick­en när det är så myck­et som vi behöver få gjort. 

Så, ta chansen att ska­pa en tydlig rik­t­ning för det när­maste halvåret fram till som­maren, när du är till­ba­ka på job­bet efter nyår.

Gör så här

 1. Om du inte redan gjort det, boka in en eller ett par tim­mar för dig själv förs­ta dagen till­ba­ka på job­bet efter ledigheten.
 2. Då, stud­era den vision som du satt upp tidi­gare. Kanske hand­lar den om den verk­samhet du dri­ver, kanske rör den vart du vill i ditt yrkesliv. Fun­dera på om du verk­li­gen vill dit fort­farande eller om du hellre vill någon annanstans. Vill du finsli­pa den på något sätt? Är ni på väg dit eller är verk­samheten på väg i en annan rik­t­ning? Vad behöver du göra det när­maste halvåret för att ni än mer ska röra er ditåt ni vill komma?
 3. Gör det ock­så tydligt för dig vil­ka mål, nyck­eltal eller mil­stol­par som avgör vad som är vik­tigt det när­maste halvåret. Det är först när du vet vartåt du sik­tar och hur ni föreställer er vägen dit som du kan göra rätt pri­or­i­ter­ing mel­lan allt du har att göra och det som ovän­tat dyk­er upp.
 4. Fun­dera på vil­ka större pro­jekt eller ini­tia­tiv du behöver dri­va det när­maste halvåret för att verk­samheten ska nå visio­nen på lång sikt. Om de inte redan finns på din pro­jek­töver­sikt, sätt upp dem där och definiera förs­ta, konkre­ta steget på var­je utav de här bol­lar­na du har i luften”.
 5. Tänk till­ba­ka på halvåret som har passer­at och hur du har job­bat. Om du skulle förän­dra något när det gäller din per­son­li­ga struk­tur och göra någonting på ett annat sätt det när­maste halvåret, vad skulle det kun­na vara? ??Det skulle kun­na hand­la om: 
  • hur du lagrar allt det mate­r­i­al du inte vet när du behöver, men som du vill hit­ta så fort som möjligt utan att leta efter det, när du väl behöver det.
  • hur du frag­menter­ar och konkre­tis­er­ar dina att-göra-uppgifter eller hur du lagrar dem så du har dem på ett och endast ett ställe och därmed lätt får en över­sikt över vil­ka de är och pri­or­it­er­ar med lät­thet bland dem.
  • hur du job­bar med dina mail, t ex hur du i fort­sät­tnin­gen ska job­ba mer aktivt med att se till att ären­der­aden är upp­dat­er­ad även i lån­ga mailkon­ver­sa­tion­er, så att ären­der­aden verk­li­gen beskriv­er det som mailet hand­lar om.
  • hur du lagrar undan de mail som du vill ha kvar, på sam­ma plats som de andra dig­i­ta­la doku­menten som rör sam­ma pro­jekt, kund eller ämne.
  • hur du en gång i veck­an gör en grundlig genomgång för att få ett grepp om var du står någon­stans, hur långt du har kom­mit, vad du har att göra, vad du har för mate­r­i­al och vil­ka bol­lar du har i luften. 
  • hur du i din kalen­der avsät­ter tid för eget arbete med sådana uppgifter som verk­li­gen behöver göras innan en viss deadline. 
 6. Reflek­tera ock­så över den verk­samhet du job­bar i. Vad skulle du vil­ja att ni gjorde annor­lun­da näs­ta halvår, jäm­fört med det just passer­ade halvåret?

Konkre­tis­era och kom till skott

Om du bestäm­mer dig för en förän­dring, gör den konkret genom att ska­pa att-göra-uppgifter, kalen­der­bokningar, check­lis­tor, påmin­nelser eller något annat, så det inte bara blir en god tanke. Gör det lätt för dig att kom­ma till skott och genom­föra de förän­dringar du tänker dig just nu.

Hur gör du?

Hur gör du för att få en bra start på ett nytt halvår?

Berät­ta i en kom­men­tar nedan!