Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 apr.

Gör AI-podd av nyhetsbrev du inte hinner läsa


Datum: 2024-04-23 12:02
En medelålders man springer genom ett soligt svenskt landskap.

Det är mån­ga nyhets­brev jag vill fort­sät­ta prenu­mer­era på, men min tid vid mejlen är dyr­bar, så jag har svårt att hin­na läsa dem alla. Men, när jag kör bil, cyk­lar och är på språng på annat sätt har jag gott om tid att lyssna på poddar.


(För dig som hellre tit­tar än läs­er gjorde jag en kort video av delar av det här tipset:)


Jag skulle ha hun­nit lyssna

Tänk om jag kunde lyssna på nyhets­breven jag inte hin­ner läsa”, tänk­te jag för ett tag sedan. Tyvärr är det få nyhets­brev som ock­så finns som podd (jag kän­ner inte till något annat som kom­mer i både text- och ljud­for­mat än det­ta mitt eget Klart!, fak­tiskt). Men, en enda kom­men­tar på LinkedIn från min föreläsarkol­le­ga Daniel Karls­son gav mig idén att göra en automa­tisk podd av nyhets­breven med hjälp av AI.

Det blev en podd, trots allt

Sagt och gjort. När jag nu får ett nyhets­brev i mejlen, skum­mar jag det fort, mark­er­ar avs­nit­ten som intresser­ar mig och vidare­be­for­drar dem med en knapp­tryck­n­ing till en särskild mejladress. I mot­ta­garän­den finns en AI som läs­er tex­ter­na och gör mp3-fil­er av dem (så här kan det låta, till exem­pel). När fil­er­na sparats dyk­er de upp som nya avs­nitt i den Automat­pod­cast” jag lyssnar på i appen där jag lyssnar på pod­dar. Närhelst jag vill kan jag nu lyssna på det jag inte velat läg­ga tid på för att läsa.

Låter det som något för dig? Du kan göra som jag.

Gör så här

Jag har byg­gt lös­nin­gen i automa­tis­er­ingstjän­sten Zapi­er och jag använ­der Ope­nAIs Text-to-speech-mod­ul för att omvand­la text till ljud. Där­för behöver du dels en prenu­mer­a­tion på Zapi­er (den bil­li­gaste utöver gratis-ver­sio­nen räck­er), dels en prenu­mer­a­tion på Ope­nAIs API.

  1. I Zapi­er, ska­pa en ny zap (d v s ett nytt flöde av aktiviteter igångsat­ta av en utlösare).
  2. Låt trig­gern som star­tar flödet vara att ett mejl (från dig) kom­mer till den uni­ka mejladress du får när du läg­ger till appen Email by Zapi­er” som trigger.
  3. Ska­pa sedan de aktiviteter du behöver för att ren­sa bort skräp” från mejlet med hjälp av appen For­mat­ter by Zapi­er”, så att du så långt som möjligt bara har den rena tex­ten kvar (längst ned i den här blog­g­posten hit­tar du en bild på hela flödet i Zapier).
  4. Ska­pa en aktivitet som tar tex­ten och låter appen Ope­nAI, Con­vert Text to Speech” läsa den och spot­ta ur sig en mp3-fil.
  5. Ska­pa en aktivitet som sparar mp3-filen i en molnla­gringstjänst du använ­der (jag har valt Dropbox).
  6. Ska­pa en aktivitet som efter att mp3-filen sparats ska­par en ny post i det RSS-flöde du definier­ar i aktiviteten. Nu är zap:en i Zapi­er klar.
  7. I den app du lyssnar på pod­dar i, lägg till en ny pod­cast. Där du ombeds ange feed” för pod­den, lägg in adressen till RSS-flödet som du fick i steg 6 ovan.

Klart!

(Jag är med­veten om att det­ta är ett något svår­till­gäng­ligt tips jäm­fört med mån­ga andra jag delat med mig av genom åren. Men, efter­som jag har så stor nyt­ta av den här lös­nin­gen själv, kunde jag inte låta bli att berät­ta om den här.)

En uppläst snabbgenomgång

Om du ska­par en dylik automat­pod­cast av nyhets­breven du inte hin­ner läsa, kom­mer du att kun­na hål­la dig à jour i de ämnen som är vik­ti­ga för dig i större utsträck­n­ing än annars. Du får dig server­ad en snab­bgenomgång” av vad som är nytt och du kan gå till­ba­ka till det ursprung­li­ga mejlet och läsa nog­grannare om det är något du vill förd­ju­pa dig ytterli­gare i.

Hur gör du?

Har du gjort en annan text-till-prat-lös­ning som hjälper dig i din vardag? Berät­ta gär­na för mig!


Jag visar dig mer i min föreläsning om AI

En man i kostym står med utsträckta armar mot en bakgrund av livliga, exploderande färger.

I min nya föreläsning "AI i din arbetsdag - Spara tid, bli effektivare och minska stressen" visar jag många fler AI-tillämpningar som hjälper mig enormt varje dag.

Boka föreläsningen till ert nästa möte nu.

Jag vill ha en offert!


Såhär ser flödet (“zap:en”) i Zapi­er ut

De här ste­gen består Zapi­er-flödet av i min lös­ning. Kanske kan den här bilden hjäl­pa dig att lättare få till din variant.