Gör detta året ett snäpp bättre | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 feb.

Gör detta året ett snäpp bättre


Datum: 2017-02-13 15:41

Idag är en annan dag än igår. Det­ta år är ett annat än det för­ra. Även om tiden ibland tycks vara en illu­sion, kan vi betrak­ta ett årsskifte som en övergång in i något nytt — ett nytt kapi­tel, inlett av ett oskriv­et blad.

Ett nytt år är ett utmärkt tillfälle att förän­dra något. Ock­så var­je ny dag är ett utmärkt tillfälle till förän­dring, men åtmin­stone jag upplever ett nytt år extra nytt” efter­som jag så ofta blir påmind om att det skil­jer sig från det för­ra var­je gång jag skriv­er 2017” istäl­let för 2016”.

Nu, allde­les i bör­jan, har du ett lysande läge att låta det här året bli annor­lun­da än det för­ra, ett snäpp bät­tre, ock­så när det gäller din struk­tur i arbetsvardagen.

Knap­past blankt och tomt ändå
Vi säger ett oskriv­et blad” om det nya året, men jag gis­sar att ock­så du redan nu har en hel del på agen­dan de när­maste månader­na. Utrym­met för nya för­bät­tringar är knap­past så myck­et större än det var innan årsskiftet. Låt oss där­för ha en rim­lig nivå på ambi­tio­nen och bestäm dig för en och endast en sak att för­bät­tra när det gäller din struk­tur den när­maste tiden.

Gör så här
Om du vill;

 1. Fun­dera en min­ut på vad som inte var som du önskat under för­ra året. Var det något i hur du arbe­tade som du inte trivdes med? Var det för myck­et av något? För lite av något annat? För mån­ga mail? För myck­et att göra? För mån­ga pro­jekt sam­tidigt? För lite ostörd tid? För få inslag av något nytt? För säl­lan nya utmaningar som inspir­erade dig? För myck­et dis­tra­herande pap­per och högar vid din arbet­splats? För mån­ga påmin­nelser från andra om att reseräknin­gen ska in?

 2. Välj en sak att för­bät­tra. Om du inte vet vilken, välj den förs­ta du kom att tän­ka på, även om den inte helt säk­ert är den abso­lut optimala.

 3. For­mulera för­bät­trin­gen i ter­mer av något som du ska lyckas med regel­bun­det. Det kan till exem­pel vara:
  • Arbe­ta ostörd en timme var­je dag.
  • Proces­sa mailinko­r­gen ner till noll mail var­je fredag.
  • Tes­ta något nytt eller gör på ett nytt sätt någon gång var­je månad.
  • Ha tre möten eller färre var­je dag.
  • Läm­na kon­toret med tomt skrivbord var­je eftermiddag.
  • Be någon om hjälp med något minst en gång om dagen.
  • Eller, något helt annat.
 4. För att etablera den nya vanan som gör ditt år bät­tre än det för­ra, pro­va komik­ern Jer­ry Sein­felds metod. För en annan komik­er berät­tade han för några år sedan att han skriv­er var­je dag. Efter­som det ibland känns motigt, motiver­ar han sig till att göra det genom att krys­sa i en kalen­der var­je dag han skriv­it sitt bet­ing. Efter några dagar på rak­en har han en ked­ja av dagar han lyck­ats. Ju län­gre ked­jan blir, desto mer motiver­ad blir han att skri­va var­je dag, för inte vill han bry­ta en så lång, fin ked­ja av seg­rar. Jer­ry Sein­feld krys­sar på en väg­gkalen­der i pap­per. Det kan du ock­så göra eller läg­ga in en klock­slagslös” dags­bokn­ing i din dig­i­ta­la kalen­der med lydelsen Fix­ade det!” var­je dag du lyckats.

  Eller, gör som jag och använd en vaneetab­ler­ingsapp till din smart­phone som Strides (iOS) eller Habit Streak (Android).

 5. Allt efter­som du upprepar det som ännu är ovant så mån­ga gånger att det till slut blir vant, blir din struk­tur i det avseen­det lite bät­tre och ännu lite bät­tre. Mäk­tar du med fler förfin­ingsini­tia­tiv än ett i stöten eller blir klar med det­ta enda, välj ett till och fort­sätt så.

Sak­ta men säkert
Om du väl­jer en sak att fram­förallt för­bät­tra struk­tur­mäs­sigt under det­ta året, är chansen större att du lyckas med det, efter­som du har en rim­lig ambi­tion om vad du har tid och ork att finsli­pa utöver allt annat du har att göra. Risken är min­dre att du kroknar efter ett tag och istäl­let får du lättare fira den lil­la seger i form av en etabler­ad god vana som gör så oer­hört gott för vårt väl­befinnande var dag.

Hur gör du?
Vad vill du fram­förallt för­bät­tra när det gäller din struk­tur det­ta året? Skriv en kom­men­tar och dela med dig. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.