Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 feb.

Gör detta året ett snäpp bättre


Datum: 2017-02-13 15:41

Idag är en annan dag än igår. Det­ta år är ett annat än det för­ra. Även om tiden ibland tycks vara en illu­sion, kan vi betrak­ta ett årsskifte som en övergång in i något nytt — ett nytt kapi­tel, inlett av ett oskriv­et blad.

Ett nytt år är ett utmärkt tillfälle att förän­dra något. Ock­så var­je ny dag är ett utmärkt tillfälle till förän­dring, men åtmin­stone jag upplever ett nytt år extra nytt” efter­som jag så ofta blir påmind om att det skil­jer sig från det för­ra var­je gång jag skriv­er 2017” istäl­let för 2016”.

Nu, allde­les i bör­jan, har du ett lysande läge att låta det här året bli annor­lun­da än det för­ra, ett snäpp bät­tre, ock­så när det gäller din struk­tur i arbetsvardagen.

Knap­past blankt och tomt ändå
Vi säger ett oskriv­et blad” om det nya året, men jag gis­sar att ock­så du redan nu har en hel del på agen­dan de när­maste månader­na. Utrym­met för nya för­bät­tringar är knap­past så myck­et större än det var innan årsskiftet. Låt oss där­för ha en rim­lig nivå på ambi­tio­nen och bestäm dig för en och endast en sak att för­bät­tra när det gäller din struk­tur den när­maste tiden.

Gör så här
Om du vill;

 1. Fun­dera en min­ut på vad som inte var som du önskat under för­ra året. Var det något i hur du arbe­tade som du inte trivdes med? Var det för myck­et av något? För lite av något annat? För mån­ga mail? För myck­et att göra? För mån­ga pro­jekt sam­tidigt? För lite ostörd tid? För få inslag av något nytt? För säl­lan nya utmaningar som inspir­erade dig? För myck­et dis­tra­herande pap­per och högar vid din arbet­splats? För mån­ga påmin­nelser från andra om att reseräknin­gen ska in?

 2. Välj en sak att för­bät­tra. Om du inte vet vilken, välj den förs­ta du kom att tän­ka på, även om den inte helt säk­ert är den abso­lut optimala.

 3. For­mulera för­bät­trin­gen i ter­mer av något som du ska lyckas med regel­bun­det. Det kan till exem­pel vara:
  • Arbe­ta ostörd en timme var­je dag.
  • Proces­sa mailinko­r­gen ner till noll mail var­je fredag.
  • Tes­ta något nytt eller gör på ett nytt sätt någon gång var­je månad.
  • Ha tre möten eller färre var­je dag.
  • Läm­na kon­toret med tomt skrivbord var­je eftermiddag.
  • Be någon om hjälp med något minst en gång om dagen.
  • Eller, något helt annat.
 4. För att etablera den nya vanan som gör ditt år bät­tre än det för­ra, pro­va komik­ern Jer­ry Sein­felds metod. För en annan komik­er berät­tade han för några år sedan att han skriv­er var­je dag. Efter­som det ibland känns motigt, motiver­ar han sig till att göra det genom att krys­sa i en kalen­der var­je dag han skriv­it sitt bet­ing. Efter några dagar på rak­en har han en ked­ja av dagar han lyck­ats. Ju län­gre ked­jan blir, desto mer motiver­ad blir han att skri­va var­je dag, för inte vill han bry­ta en så lång, fin ked­ja av seg­rar. Jer­ry Sein­feld krys­sar på en väg­gkalen­der i pap­per. Det kan du ock­så göra eller läg­ga in en klock­slagslös” dags­bokn­ing i din dig­i­ta­la kalen­der med lydelsen Fix­ade det!” var­je dag du lyckats.

  Eller, gör som jag och använd en vaneetab­ler­ingsapp till din smart­phone som Strides (iOS) eller Habit Streak (Android).

 5. Allt efter­som du upprepar det som ännu är ovant så mån­ga gånger att det till slut blir vant, blir din struk­tur i det avseen­det lite bät­tre och ännu lite bät­tre. Mäk­tar du med fler förfin­ingsini­tia­tiv än ett i stöten eller blir klar med det­ta enda, välj ett till och fort­sätt så.

Sak­ta men säkert
Om du väl­jer en sak att fram­förallt för­bät­tra struk­tur­mäs­sigt under det­ta året, är chansen större att du lyckas med det, efter­som du har en rim­lig ambi­tion om vad du har tid och ork att finsli­pa utöver allt annat du har att göra. Risken är min­dre att du kroknar efter ett tag och istäl­let får du lättare fira den lil­la seger i form av en etabler­ad god vana som gör så oer­hört gott för vårt väl­befinnande var dag.

Hur gör du?
Vad vill du fram­förallt för­bät­tra när det gäller din struk­tur det­ta året? Skriv en kom­men­tar och dela med dig.