Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 mars

Går det att fånga strukturens essens?


Datum: 2011-03-25 09:58

Häromda­gen fick jag ett tele­fon­sam­tal från Mai-Li Ham­mar­gren, grun­dare och VD för urutveck­lings­före­taget Mute­watch.

I en snar framtid lanser­ar Mute­watch sitt avskalade och sin­nri­ka arm­band­sur (som du kom­mer att kun­na köpa i vår web­shop), vars tys­ta alarm jag själv ser fram emot att använ­da ofta.

Mai-Li frå­gade mig om jag hade lust att skri­va några kor­ta inlägg till deras blog Timetank. Just det här med kor­ta” inspir­erade mig särskilt. Jag sporrades av idén att fån­ga några aspek­ter av struk­turens essens i bara ett par, tre meningar.

Det blev fem tex­ter, av vil­ka hit­tills två pub­licer­ats här.