Fatta ett snabbt beslut | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 mars

Fatta ett snabbt beslut


Datum: 2011-03-23 14:08

Låt säga att du står inför en möj­lighet att fat­ta ett beslut som påverkar din verk­samhet, det pro­jekt du dri­ver eller ditt jobb. 
Du tvekar och väl­jer att avvak­ta. I höst är kanske läget bät­tre.” En bit in på hösten tänker du att det är ju snart jul”, så du väl­jer att vän­ta till efter nyår med att bestäm­ma dig. Då vet du ju mer hur det nya året ser ut. 
Tiden går och för var­je dag du vän­tar, går du miste om de nya möj­ligheter beslutet skulle leda till. 
Få sak­er är så inef­fek­ti­va som att inte bestäm­ma sig alls. 
Det behöver inte vara ett ja” du bestäm­mer dig för. Ett nej” kan ock­så leda till nya möj­ligheter. Det vik­ti­ga är att du fat­tar beslutet, vilket ibland beskrivs som att släp­pa sargen”.

Mel­lan två hötappar

Effek­tivitet hand­lar ju om att nå dit vi vill med vår verk­samhet, vårt pro­jekt eller vårt jobb så enkelt som möjligt. Vi vill vidare och få sak­er gjor­da. Fat­tar vi inte beslut, hänger det område beslutet hand­lar om i luften; det stan­nar upp och hänger i lim­bo. Vi står som en åsna mel­lan två hötappar.
Att kom­ma ur lim­bo behöver inte bara hand­la om att säga ja eller nej, utan det kan ock­så hand­la om att bestäm­ma dig för att du behöver mer infor­ma­tion. Skaf­fa då det. Vän­ta inte bara på att beslutet ska mogna. Visst, det kan det göra, om något råkar hän­da som ger dig mer infor­ma­tion, men om du själv tar kom­man­dot och skaf­far dig infor­ma­tion, kom­mer du fort­are fat­ta beslut och därmed fort­are kom­ma vidare på just det område beslutet hand­lar om. Tvekar du, skaf­fa mer info, vän­ta inte bara på en bät­tre dag då du ser allt med klarare syn.

Bestäm­mer du fel” – bestäm om

Självk­lart kan man dra sig — det känns ju så defin­i­tivt att fat­ta ett beslut. Men, väldigt få beslut är oåterkalleli­ga — de all­ra fles­ta går att bestäm­ma om. Det är inte fult att ångra dig om du erfar något som får dig att göra en annan bedömn­ing. Har du god struk­tur, är det lättare att bestäm­ma om. Du kan t ex lätt göra om ett visst mate­r­i­al eller ett visst doku­ment, efter­som du har lätt att hit­ta den för­ra ver­sio­nen som du inte var så nöjd med när allt kom omkring.

Alfons Åberg-syn­dromet

Hän­der det ock­så att du tänker ska bara [göra den där sak­en] innan jag kan [fat­ta beslutet/​göra näs­ta sak]”? Tänk då: Behöver jag verk­li­gen det? Vad skulle hän­da om jag inte gjorde det först, utan direkt gick till han­dling med uppgiften?”.
När jag själv kom­mer på mig med att tän­ka ska bara först”, brukar det vara så att det egentli­gen inte är nöd­vändigt att göra det jag tror att jag måste göra först innan jag kan agera på rik­tigt, det är bara som att jag en gång bestämt mig för att jag måste det och då ten­der­ar jag hål­la jag fast vid det, istäl­let för att bara bestäm­ma om. Tills nu.

Gör så här

  1. Ta fram din över­sikt över alla pro­jekt och större bol­lar du just nu har i luften
  2. På de bol­lar som är i lim­bo, fat­ta direkt ett beslut. Du har tre och bara tre alternativ: 
    • Ja
    • Nej
    • Jag behöver mer info, näm­li­gen Hur/​vad/​när/​vem … ” och det jag kan göra just nu för att skaf­fa mig det är att “…”
  3. Om du väl­jer alter­na­tiv c, gör det du definier­at som näs­ta uppgift nu direkt eller lägg till det till din att-göra-lista

Då blir det så här

Du kom­mer att röra dig fri­are både bok­stavli­gen och bildli­gen. Du har hädanefter en extra stuns i steget. Vad dina slut­li­gen fat­tade beslut kom­mer att leda till för fan­tastiska möj­ligheter, det vet varken du eller jag, men att de nya möj­ligheter­na vis­ar sig, det är säkert.

Hur gör du?

Hur gör du för att inte förha­la beslut i onö­dan? Läm­na gär­na en kom­men­tar nedan om hur du gör.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.