Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 mars

Fatta ett snabbt beslut


Datum: 2011-03-23 14:08

Låt säga att du står inför en möj­lighet att fat­ta ett beslut som påverkar din verk­samhet, det pro­jekt du dri­ver eller ditt jobb. 
Du tvekar och väl­jer att avvak­ta. I höst är kanske läget bät­tre.” En bit in på hösten tänker du att det är ju snart jul”, så du väl­jer att vän­ta till efter nyår med att bestäm­ma dig. Då vet du ju mer hur det nya året ser ut. 
Tiden går och för var­je dag du vän­tar, går du miste om de nya möj­ligheter beslutet skulle leda till. 
Få sak­er är så inef­fek­ti­va som att inte bestäm­ma sig alls. 
Det behöver inte vara ett ja” du bestäm­mer dig för. Ett nej” kan ock­så leda till nya möj­ligheter. Det vik­ti­ga är att du fat­tar beslutet, vilket ibland beskrivs som att släp­pa sargen”.

Mel­lan två hötappar

Effek­tivitet hand­lar ju om att nå dit vi vill med vår verk­samhet, vårt pro­jekt eller vårt jobb så enkelt som möjligt. Vi vill vidare och få sak­er gjor­da. Fat­tar vi inte beslut, hänger det område beslutet hand­lar om i luften; det stan­nar upp och hänger i lim­bo. Vi står som en åsna mel­lan två hötappar.
Att kom­ma ur lim­bo behöver inte bara hand­la om att säga ja eller nej, utan det kan ock­så hand­la om att bestäm­ma dig för att du behöver mer infor­ma­tion. Skaf­fa då det. Vän­ta inte bara på att beslutet ska mogna. Visst, det kan det göra, om något råkar hän­da som ger dig mer infor­ma­tion, men om du själv tar kom­man­dot och skaf­far dig infor­ma­tion, kom­mer du fort­are fat­ta beslut och därmed fort­are kom­ma vidare på just det område beslutet hand­lar om. Tvekar du, skaf­fa mer info, vän­ta inte bara på en bät­tre dag då du ser allt med klarare syn.

Bestäm­mer du fel” – bestäm om

Självk­lart kan man dra sig — det känns ju så defin­i­tivt att fat­ta ett beslut. Men, väldigt få beslut är oåterkalleli­ga — de all­ra fles­ta går att bestäm­ma om. Det är inte fult att ångra dig om du erfar något som får dig att göra en annan bedömn­ing. Har du god struk­tur, är det lättare att bestäm­ma om. Du kan t ex lätt göra om ett visst mate­r­i­al eller ett visst doku­ment, efter­som du har lätt att hit­ta den för­ra ver­sio­nen som du inte var så nöjd med när allt kom omkring.

Alfons Åberg-syn­dromet

Hän­der det ock­så att du tänker ska bara [göra den där sak­en] innan jag kan [fat­ta beslutet/​göra näs­ta sak]”? Tänk då: Behöver jag verk­li­gen det? Vad skulle hän­da om jag inte gjorde det först, utan direkt gick till han­dling med uppgiften?”.
När jag själv kom­mer på mig med att tän­ka ska bara först”, brukar det vara så att det egentli­gen inte är nöd­vändigt att göra det jag tror att jag måste göra först innan jag kan agera på rik­tigt, det är bara som att jag en gång bestämt mig för att jag måste det och då ten­der­ar jag hål­la jag fast vid det, istäl­let för att bara bestäm­ma om. Tills nu.

Gör så här

  1. Ta fram din över­sikt över alla pro­jekt och större bol­lar du just nu har i luften
  2. På de bol­lar som är i lim­bo, fat­ta direkt ett beslut. Du har tre och bara tre alternativ: 
    • Ja
    • Nej
    • Jag behöver mer info, näm­li­gen Hur/​vad/​när/​vem … ” och det jag kan göra just nu för att skaf­fa mig det är att “…”
  3. Om du väl­jer alter­na­tiv c, gör det du definier­at som näs­ta uppgift nu direkt eller lägg till det till din att-göra-lista

Då blir det så här

Du kom­mer att röra dig fri­are både bok­stavli­gen och bildli­gen. Du har hädanefter en extra stuns i steget. Vad dina slut­li­gen fat­tade beslut kom­mer att leda till för fan­tastiska möj­ligheter, det vet varken du eller jag, men att de nya möj­ligheter­na vis­ar sig, det är säkert.

Hur gör du?

Hur gör du för att inte förha­la beslut i onö­dan? Läm­na gär­na en kom­men­tar nedan om hur du gör.