Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 mars

Håll din arbetsbelastning i schack


Datum: 2013-03-20 10:17

Om du har en ten­dens att tac­ka ja till för myck­et och sedan ångrar dig, efter­som du får för myck­et att göra, då är du inte ensam.

Du är heller inte utan hjälp.

Till­hör du dem för vil­ka det ständigt kör ihop sig och som får job­ba över fler kväl­lar i veck­an än vad som är önskvärt, då är du i gott säll­skap av mån­ga jag möter dagligen.

Kanske kan dagens blog­gin­lägg pas­sa dig.

Syn­lig­gör det nu osynliga

Såvi­da du inte bara arbe­tar när du sit­ter i möte, är din veckas arbet­skvot fylld långt innan kalen­dervyn är så full av möten att den ser ut som en välka­k­lad badrumsvägg.

Tit­tar vi i vår kalen­der, blir tiden vi behöver för att göra uppgifter på egen hand täm­li­gen osyn­lig, vilket lätt led­er till att vi tackar ja till möten och aktiviteter så länge det finns en lucka.

Men, gör du ock­så på egen hand”-tiden tydlig för dig själv, ska­par du ett san­ningsen­ligt under­lag för beslut när du får erb­ju­dande om att göra något innan ett visst datum och när du får en mötesinbjudan.

Tyd­lighet gör det enklare att ta rätt beslut

Gör där­för en plan över all den tid du redan har inteck­nad för arbete, out­ta­lat eller inte. Du kan till exem­pel använ­da Excel eller något annat kalkyl­bladsverk­tyg för det här. Då ser du näm­li­gen snabbt och lätt hur myck­et du verk­li­gen har att göra framöver och mäng­den tid du har till nya åtaganden.

Gör så här

  1. Tit­ta igenom din kalen­der för det­ta år och leta efter deadlines.

  2. Om du inte redan gjort det, lista alla pro­jekt du dri­ver eller deltar i under året.

  3. Ska­pa ett kalkyl­blad med nam­nen på pro­jek­ten och dina dead­lines i kolum­nen längst till vänster.

  4. Lägg veck­on­um­ren 1 – 52 i kolum­n­er­na B och åt höger.

  5. För var­je dead­line, fun­dera på hur myck­et tid per vec­ka du behöver job­ba och när, från och med idag fram till deadline.

  6. Lägg in antalet tim­mar per vec­ka i respek­tive cell i kalkylbladet.

  7. Hur myck­et tid behöver du läg­ga var­je vec­ka i de oli­ka pro­jek­ten? Lägg ock­så in dessa tim­mar för var­je vec­ka du arbe­tar i projekten.

  8. Info­ga en rad direkt under raden med veck­on­um­mer. Gör där en formel som sum­mer­ar alla veck­ans upp­bokade tim­mar. Där ser du nu dina redan inteck­nade arbet­stim­mar för var vecka.

  9. Vill du göra det än tydli­gare för dig, lägg in en formel som automa­tiskt mark­er­ar veck­on­um­ret rik­tigt ill­rött när antalet bokade tim­mar över­stiger en lämplig sum­ma. Jag har valt att sig­nalera vid 30 bokade tim­mar, efter­som jag räk­nar med att jag behöver 10 tim­mar för att hantera mail, admin­is­tra­ti­va uppgifter och oförutsed­da händelser.

  10. Vill du, gör du lätt ett dia­gram över inteck­nade tim­mar per vec­ka, så du ock­så grafiskt får ett hum om när du kom­mer att ha myck­et att göra. I fort­sät­tnin­gen, innan du glatt säger Javisst!” när någon frå­gar om du till exem­pel kan ta ans­var för att sjösät­ta den där nya lös­nin­gen, kon­sul­tera din totaltid­plan och se om du har utrymme de veck­or det skulle vara aktuellt.

Så fort du läg­ger in några nya tim­mar i kalky­lar­ket, var upp­märk­sam på om någon vec­ka plöt­sligt passer­ar gränsvärdet för vad som är av dig önskad upp­bokad tid. Lyser det rött (eller hur du valt att sig­nalera det), bloc­ka helt soni­ka all till synes ledig tid i kalen­dern för den veck­an, så du inte frestas att läg­ga in ytterli­gare möten, fastän du egentli­gen inte har tid.

Bät­tre fördel­ning ger bät­tre utdelning

Om du i förväg sum­mer­ar den tid du vet att du kom­mer att vara upp­ta­gen var­je vec­ka framöver, kan du med god fram­förhåll­ning se när en vec­ka är full”. Även om du ännu har mötes­bokn­ings­fria luck­or i kalen­dern, kan du lätt bli varse att du inte har utrymme för ett föres­laget möte, utan att det får bli först veck­an där­på. Det­ta hel­hets­grepp gör dig till herre över din egen planer­ing istäl­let för att du råkar ut för att det ideli­gen blir mer att göra om dagar­na än du tänkt dig (och mår bra av).

Hur gör du?

Hur gör du för att förut­spå din arbets­be­last­ning? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta!