Fyra saker du gör bäst i att göra med en gång | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 maj

Fyra saker du gör bäst i att göra med en gång


Datum: 2011-05-11 15:52

Vis­sa sak­er är det lätt att dra sig för att göra. Det är både förståeligt och det kan defin­i­tivt finnas goda anled­ningar att göra det.

Men, här kom­mer fyra sak­er du gör bäst i att göra med en gång, så fort som möjligt och du får ock­så veta varför.

Var­för då just dessa fyra? Jo, alli­hop rep­re­sen­ter­ar dyrköp­ta erfaren­heter jag själv har gjort genom åren.

I och med det­ta struk­tur­tips hyser jag förhopp­nin­gen att du ska slip­pa göra sam­ma bit­tra mis­stag som jag.

De fyras gäng

  1. Bestäl­la tåg-/flyg-bil­jet­ter & hotell­rum. Bokar du tidigt, har du större chans att få ett förde­lak­tigt pris. San­no­likheten är större att du får plats på en avgång som pas­sar dig opti­malt. Visst är det skönt att få bo på det hotell som lig­ger när­mast? Du trans­porter­ar dig väl nog myck­et ändå? Boka tidigt, så ska­par du det smidi­gaste ress­chemat. Var hellre öppen för att om- eller avbo­ka än att vara ute i sista minuten.
  2. Skic­ka över det mate­r­i­al du lovat på mötet nyss (mate­r­i­al du redan har framme, allt­så). Först och främst ger det ett strå­lande intryck. Dessu­tom är det fort ur världen, så du kan för­bere­da dig inför näs­ta möte. Om mot­ta­garen behöver det för att kom­ma vidare med de uppgifter hon tog med sig att genom­föra från mötet, är hon dig evigt tack­sam över att få det fort.
  3. Plan­era in egen tid för att-göra-uppgifter som verk­li­gen måste bli klara innan… Direkt när du definier­ar uppgiften som har en skarp” dead­line, boka upp tid i kalen­dern för att utföra den. Kalen­dern ten­der­ar annars fyl­las på av möten och där­för risker­ar du att få sit­ta uppe sent på nat­ten för att göra det som egentli­gen hade högs­ta pri­or­itet under dagen.
  4. Boka om det möte du vet behöver ombokas (även om det känns pin­samt att det är andra gån­gen du fly­t­tar det). Gör det direkt, så ökar san­no­likheten att ni hit­tar en ny mötestid snart igen, så inte tiden går i onö­dan. Gör det direkt, efter­som det kom­mer att kän­nas än mer pin­samt ju när­mare den ordi­nar­ie tiden du ringer för att omboka.

Nix vån­da

Gör du de här uppgifter­na och uppgifter som lik­nar dem direkt, besparar du dig myck­et vån­da, förs­eningar och slit­igt övertidsarbete. 

Vis­sa sådana här uppgifter ten­der­ar att gener­era andra obekvä­ma uppgifter om de ini­tieras för sent (en sen ombokn­ing av ett bråd­skande möte kan t ex orsa­ka en ytterli­gare ombokn­ing av ett lägre pri­or­it­er­at möte). 

Domi­no­ef­fekt” var ordet.

Hur gör du?

Hur gör du för att ständigt lig­ga ett steg före i din planer­ing? Tip­sa mig och andra genom att läm­na en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.