Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 maj

Fyra saker du gör bäst i att göra med en gång


Datum: 2011-05-11 15:52

Vis­sa sak­er är det lätt att dra sig för att göra. Det är både förståeligt och det kan defin­i­tivt finnas goda anled­ningar att göra det.

Men, här kom­mer fyra sak­er du gör bäst i att göra med en gång, så fort som möjligt och du får ock­så veta varför.

Var­för då just dessa fyra? Jo, alli­hop rep­re­sen­ter­ar dyrköp­ta erfaren­heter jag själv har gjort genom åren.

I och med det­ta struk­tur­tips hyser jag förhopp­nin­gen att du ska slip­pa göra sam­ma bit­tra mis­stag som jag.

De fyras gäng

  1. Bestäl­la tåg-/flyg-bil­jet­ter & hotell­rum. Bokar du tidigt, har du större chans att få ett förde­lak­tigt pris. San­no­likheten är större att du får plats på en avgång som pas­sar dig opti­malt. Visst är det skönt att få bo på det hotell som lig­ger när­mast? Du trans­porter­ar dig väl nog myck­et ändå? Boka tidigt, så ska­par du det smidi­gaste ress­chemat. Var hellre öppen för att om- eller avbo­ka än att vara ute i sista minuten.
  2. Skic­ka över det mate­r­i­al du lovat på mötet nyss (mate­r­i­al du redan har framme, allt­så). Först och främst ger det ett strå­lande intryck. Dessu­tom är det fort ur världen, så du kan för­bere­da dig inför näs­ta möte. Om mot­ta­garen behöver det för att kom­ma vidare med de uppgifter hon tog med sig att genom­föra från mötet, är hon dig evigt tack­sam över att få det fort.
  3. Plan­era in egen tid för att-göra-uppgifter som verk­li­gen måste bli klara innan… Direkt när du definier­ar uppgiften som har en skarp” dead­line, boka upp tid i kalen­dern för att utföra den. Kalen­dern ten­der­ar annars fyl­las på av möten och där­för risker­ar du att få sit­ta uppe sent på nat­ten för att göra det som egentli­gen hade högs­ta pri­or­itet under dagen.
  4. Boka om det möte du vet behöver ombokas (även om det känns pin­samt att det är andra gån­gen du fly­t­tar det). Gör det direkt, så ökar san­no­likheten att ni hit­tar en ny mötestid snart igen, så inte tiden går i onö­dan. Gör det direkt, efter­som det kom­mer att kän­nas än mer pin­samt ju när­mare den ordi­nar­ie tiden du ringer för att omboka.

Nix vån­da

Gör du de här uppgifter­na och uppgifter som lik­nar dem direkt, besparar du dig myck­et vån­da, förs­eningar och slit­igt övertidsarbete. 

Vis­sa sådana här uppgifter ten­der­ar att gener­era andra obekvä­ma uppgifter om de ini­tieras för sent (en sen ombokn­ing av ett bråd­skande möte kan t ex orsa­ka en ytterli­gare ombokn­ing av ett lägre pri­or­it­er­at möte). 

Domi­no­ef­fekt” var ordet.

Hur gör du?

Hur gör du för att ständigt lig­ga ett steg före i din planer­ing? Tip­sa mig och andra genom att läm­na en kommentar.