Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 maj

Bort med det, bara!


Datum: 2011-05-04 15:36

Har du dagar då du påtagligt kän­ner att du har för myck­et omkring dig, i luften och på ditt skrivbord? 

Har du då så myck­et fram­för dig att du bävar inför att hug­ga tag i något, för det är så myck­et och det är så rörigt?

Då är det dags att ren­sa upp och skala bort.

Gör du det, kom­mer det du har att göra te sig enklare, för det består inte av så mån­ga och så mycket. 

Du ser klarare, efter­som bara det som behövs finns — du behöver inte se för­bi allt det som inte behövs (efter­som det inte finns kvar).

Gör så här

Frå­ga dig:

  1. Vad för sak­er har jag mån­ga av sam­ma av, där jag skulle kun­na slän­ga alla utom en? Släng.
  2. Vad för doku­ment är så gam­la att jag aldrig kom­mer att behö­va dem igen? Radera, släng eller strimla.
  3. Vil­ka möten skulle jag kun­na avstå ifrån de när­maste veck­o­r­na? Avboka.
  4. Vad har jag för böck­er i min bokhyl­la jag inte kom­mer att läsa igen eller inte kom­mer att läsa alls? Skänk bort.
  5. Vad för att-göra-sak­er ska­par egentli­gen inte så myck­et värde, utan mest är sån’t som jag för länge sedan bestäm mig för att göra (efter­som det verkade vet­tigt då), men som jag nu lika gär­na skulle kun­na strun­ta i? Ta bort.
  6. Vil­ka pro­duk­ter eller tjän­ster i mitt före­tag funger­ar mer som bar­last än som motor för att dri­va verk­samheten framåt? Låt dem tac­ka för sig och avveck­la dem.
  7. Vad för bra-att-ha-uti­fall-att-sak­er kan jag med störs­ta säk­er­het göra mig av med utan att det får några som helst kon­sekvenser? I bin­gen, med dem.
  8. Vil­ka bilder på min anslagstavla ovan­för skrivbor­det skulle jag kun­na ta ner, efter­som de inte län­gre är fullt lika inspirerande och roli­ga som när jag sat­te upp dem? Släng dem, klipp ut nya som nu inspir­erar dig och sätt upp dem istället.
  9. Hit­ta på åtmin­stone en till frå­ga som kan hjäl­pa dig få syn på vad du dessu­tom skulle kun­na ren­sa upp och skala bort. T ex Vil­ka slad­dar har jag kvar, fast man­ick­en de hör till är borta/​slängd/​trasig?” eller Kom­mer jag verk­li­gen bläd­dra igenom alla broschyr­erna från för­ra årets mäs­sa, som lig­ger i kassen bakom dörren?”

Enklare och klarare

Men var­för då något så banalt som att stä­da? Jo, du kom­mer att uppl­e­va en större enkel­het och klarhet, efter­som det mate­r­i­al du har är det du behöver utan att det skyms av sådant som inte har något värde för dig längre.

Om du är som jag, kom­mer du ock­så kän­na det som att bör­dan lät­tat, efter­som du inte har en ryg­gsäck” av för­legade sak­er och du kän­ner dig då ock­så fri­are efter­som du gjort dig av med onödi­ga möten och uppgifter, så att du har mer tid över till att job­ba med det som verk­li­gen tar dig och verk­samheten framåt.

Hur gör du?

Hur gör du för att ha pré­cis lagom av det du behöver, varken mer eller min­dre? Välkom­men att kom­mentera nedan.