Bort med det, bara! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 maj

Bort med det, bara!


Datum: 2011-05-04 15:36

Har du dagar då du påtagligt kän­ner att du har för myck­et omkring dig, i luften och på ditt skrivbord? 

Har du då så myck­et fram­för dig att du bävar inför att hug­ga tag i något, för det är så myck­et och det är så rörigt?

Då är det dags att ren­sa upp och skala bort.

Gör du det, kom­mer det du har att göra te sig enklare, för det består inte av så mån­ga och så mycket. 

Du ser klarare, efter­som bara det som behövs finns — du behöver inte se för­bi allt det som inte behövs (efter­som det inte finns kvar).

Gör så här

Frå­ga dig:

  1. Vad för sak­er har jag mån­ga av sam­ma av, där jag skulle kun­na slän­ga alla utom en? Släng.
  2. Vad för doku­ment är så gam­la att jag aldrig kom­mer att behö­va dem igen? Radera, släng eller strimla.
  3. Vil­ka möten skulle jag kun­na avstå ifrån de när­maste veck­o­r­na? Avboka.
  4. Vad har jag för böck­er i min bokhyl­la jag inte kom­mer att läsa igen eller inte kom­mer att läsa alls? Skänk bort.
  5. Vad för att-göra-sak­er ska­par egentli­gen inte så myck­et värde, utan mest är sån’t som jag för länge sedan bestäm mig för att göra (efter­som det verkade vet­tigt då), men som jag nu lika gär­na skulle kun­na strun­ta i? Ta bort.
  6. Vil­ka pro­duk­ter eller tjän­ster i mitt före­tag funger­ar mer som bar­last än som motor för att dri­va verk­samheten framåt? Låt dem tac­ka för sig och avveck­la dem.
  7. Vad för bra-att-ha-uti­fall-att-sak­er kan jag med störs­ta säk­er­het göra mig av med utan att det får några som helst kon­sekvenser? I bin­gen, med dem.
  8. Vil­ka bilder på min anslagstavla ovan­för skrivbor­det skulle jag kun­na ta ner, efter­som de inte län­gre är fullt lika inspirerande och roli­ga som när jag sat­te upp dem? Släng dem, klipp ut nya som nu inspir­erar dig och sätt upp dem istället.
  9. Hit­ta på åtmin­stone en till frå­ga som kan hjäl­pa dig få syn på vad du dessu­tom skulle kun­na ren­sa upp och skala bort. T ex Vil­ka slad­dar har jag kvar, fast man­ick­en de hör till är borta/​slängd/​trasig?” eller Kom­mer jag verk­li­gen bläd­dra igenom alla broschyr­erna från för­ra årets mäs­sa, som lig­ger i kassen bakom dörren?”

Enklare och klarare

Men var­för då något så banalt som att stä­da? Jo, du kom­mer att uppl­e­va en större enkel­het och klarhet, efter­som det mate­r­i­al du har är det du behöver utan att det skyms av sådant som inte har något värde för dig längre.

Om du är som jag, kom­mer du ock­så kän­na det som att bör­dan lät­tat, efter­som du inte har en ryg­gsäck” av för­legade sak­er och du kän­ner dig då ock­så fri­are efter­som du gjort dig av med onödi­ga möten och uppgifter, så att du har mer tid över till att job­ba med det som verk­li­gen tar dig och verk­samheten framåt.

Hur gör du?

Hur gör du för att ha pré­cis lagom av det du behöver, varken mer eller min­dre? Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.