Fyra farliga ord till | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 mars

Fyra farliga ord till


Datum: 2022-03-29 16:42

En struk­turaspekt som roar mig särskilt myck­et nu är detal­jer­na i hur vi for­muler­ar noterin­gen om det vi har att göra — hur vi skriv­er att göra-uppgifter, kort sagt. Som barn fast­nade jag aldrig rik­tigt för filateli, men det vis­ar sig att jag finner stor gläd­je i att sam­la på ord. Särskilt farli­ga sådana.

När jag sit­ter med en adept och proces­sar mail (det vill säga vaskar fram att göra-uppgifter­na), töm­mer huvudet på allt de går omkring och tänker att de har att göra eller skum­mar igenom anteck­n­ings­block i jakt på sådant de lovat att kom­ma till­ba­ka med, hän­der det att jag hajar till. Jag säger unge­fär: Stopp! Är inte det där väl lud­digt? Kan du vara tydli­gare med vad som ska göras? Kom­mer du sedan verk­li­gen att förstå hur du tänk­te nu?”.

Jag har skriv­it om ett struk­turellt farligt ord tidi­gare (då löpande”), men på senaste tiden har jag upp­täckt fyra till.

Vil­ka och varför?
De fyras gäng är:

  • Kol­la” (… om, … med, … upp, … in): Det här kan bety­da helt oli­ka sak­er vi gör, i oli­ka kon­tex­ter (med oli­ka verk­tyg). Det kan vara att vi ska leta upp något på inter­net och då behöver vi ha en sta­bil inter­ne­tanslut­ning (kon­tex­ten @internet). Det kan vara att vi ska maila någon och kol­la med denne om … . Om mailet är unset kom­plext vill vi ha möj­lighet att slå upp datorn, så vi kan då inte vara utomhus i regn eller snöoväder och vi behöver kun­na sit­ta ned (@kafé, @kontoret, @flyget, @tåget, @hemma, @datorn). Det kan bety­da att vi ska ringa någon och då behöver vi förhål­lan­de­vis tyst omkring oss, vi vill kun­na ha bägge hän­der­na på rat­ten om vi kör och är ären­det en smu­la känsligt, vill vi vara i avskild­het (@kontoret, @ostörd, @dagtid, @telefon). Som du ser, kan kol­la” innebära att vi ska befinna oss i skil­da kon­tex­ter. Använ­der vi ver­bet och ser i vår att göra-lista att vi ska kol­la något, är det risk att vi ändå inte är i den kon­text vi behöver vara för att göra det kol­la” bety­dde den här gån­gen. Vi blir split­trade, tap­par fokus och stres­sas av att bli påmind om sådant vi har att göra som vi just där inte kan göra något åt.

  • Se till att”: Det­ta är ett syskonord till kol­la”. Ock­så det här kan innebära mån­ga sak­er, det vill säga ringa någon, maila en mötes­för­frå­gan, skic­ka ett mail, ta upp något med någon när du träf­far den eller annat. Därutöver har det åtmin­stone för mig en strän­gare ton. Jag har lätt att förestäl­la mig en skug­g­bild av mig själv som höt­tande med pekf­in­gret säger åt mig att se till att…”. Jag har då när­mare till dåligt samvete och risker­ar bör­ja skju­ta upp uppgiften bara för att jag kän­ner skuld.

  • För­bere­da” (… ett möte, … inför något): Prob­lemet med det här ordet är inte att det döl­jer skil­da kon­tex­ter, utan snarare att det finns så mån­ga oli­ka sätt att för­bere­da sig. Ibland är det att vi ska läsa in oss på något (som vi sparat undan där”). Andra gånger ska vi sät­ta agen­da för mötet. Vid ett annat tillfälle ska vi upp­dat­era oss på läget i pro­jek­tet genom att stäm­ma av med en hand­full per­son­er. Vi ska sät­ta sam­man en snit­sig pre­sen­ta­tion och pla­nen för det fort­sat­ta framåt­skri­dan­det ska definieras. Det kan innefat­ta så mån­ga oli­ka uppgifter att om vi kän­ner oss osäkra på hur vi ska för­bere­da (eller vad som förvän­tas), risker­ar vi bör­ja skju­ta för­beredan­det fram­för oss och så sit­ter vi där sent på kvällen före kick­of­fen och filar på det sista. För­bere­da mötet” är ock­så så myck­et svårare att boc­ka av än sätt sam­man ett förslag på agenda”.

  • Fixa”: Det­ta är ett vitt begrepp som skulle kun­na innehål­la ett helt pro­jekt (“Fixa upp­graderin­gen av alla instal­la­tion­er.”). Efter­som det är så innehåll­srikt, kan en del av det som ska göras vara sådant andra ska göra och som du då vän­tar på innan du slut­li­gen kan säga att nu är det fix­at”. Det är allt­så inte säk­ert att det innebär att du ska göra något och då hör det knap­past hem­ma på din att göra-lista? Snarare finner det sin plats på över­sik­ten över de sto­ra uppgifter­na du arbe­tar på över tid, var­ifrån du bry­ter ut de näs­ta ste­gen som att göra-uppgifter i ter­mer av ringa någon”, maila något”, skic­ka något till någon” et c.

Gör så här
När du skriv­er din att göra-lista, und­vik lud­di­ga verb som dessa. Strä­va istäl­let efter enty­di­ga ord som skriv”, skic­ka”, ring”, tala med”, köp” och andra.
Det är egentli­gen det enda du behöver göra när det gäller de här för­rädiska orden.

Konkre­tis­era mera
Om du for­muler­ar att göra-uppgifter med konkre­ta och speci­fi­ka verb, blir din att göra-lista lättare att läsa. Fort­are hit­tar du rätt sak att göra nu och du ten­der­ar inte att skju­ta upp sådant som är oty­dligt till dess det bara måste göras, fem i tolv. Du får helt enkelt lättare gjort det du har att göra. Är det inte det vi har struk­turen för, så säg?

Hur skriv­er inte du?
Vad kom­mer du att tän­ka på för struk­turellt farli­ga ord som jag inte näm­nt? Berät­ta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.