En groda efter frukost, kanske? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 mars

En groda efter frukost, kanske?


Datum: 2022-03-28 21:01

Du har säk­ert någon gång fått rek­om­men­da­tio­nen att äta den störs­ta gro­dan först” när det hand­lar om hur du ska läg­ga upp din arbetsdag.

Snarare än att vara en inbju­dan till en säre­gen kuli­narisk upplevelse, bety­der det­ta i klar­text att du direkt på mor­gonen när du kom­mer till job­bet ska hug­ga tag i den uppgift du drar dig mest för att göra.

Kan­hän­da har du läst Bri­an Tra­cys bok Eat that frog!” eller så har du hört det citat av Charles Dick­ens som lär vara metaforens ursprung: Start each morn­ing by eat­ing a live frog, and noth­ing worse will hap­pen to you that day.”. En av mina läsare delade för ett tag sedan med sig av det till mig. Tack för det!

Gro­dan kan ock­så få vänta
Men, det finns ock­så de som propager­ar för mot­sat­sen — att direkt på mor­gonen göra en hand­full kor­ta, enkla uppgifter som går fort att slut­föra och vil­ka vi snabbt får nju­ta av att boc­ka av. Syftet är då att tidigt på dagen få en skön kick av att vi redan fått sak­er gjort och sedan går även de värre uppgifter­na lättare.

I mun på varandra
Jaha. De här talar helt mot varan­dra. Gör det värs­ta först!” säger den ene. Gör det lät­taste först!” säger den andre.

Vilket är rätt, då?

Båda.

Åtmin­stone om du frå­gar mig och dem av mina kun­der jag reflek­ter­at kring frå­gan med. Min erfaren­het är att det beror på dags­for­men. Vis­sa dagar har vi gott självförtroende och kän­ner oss star­ka. Andra är vi inte på topp och behöver några stöt­tande klap­par på axeln från oss själva.

Ham­mare eller klubba?
Där­för är det värde­fullt för mig att kän­na till bägge förhåll­ningssät­ten. I mitt för­råd hem­ma har jag både ham­mare och gum­mik­lub­ba. Jag kan inte säga vilken som är den bäs­ta, efter­som de används för oli­ka ändamål. Båda verk­ty­gen hjälper mig slå i något, men på lite oli­ka sätt.

Båda förhåll­ningssät­ten hjälper mig kom­ma igång när jag har en seg dag och det finns uppgifter jag drar mig för att göra, men de gör det på lite oli­ka sätt.

Gör så här
Om du då och då har svårt att kom­ma igång och har uppgifter som hänger över dig, kan dessa två strate­gi­er vara knep som hjälper dig (det finns naturligtvis mån­ga fler sätt, men låt oss just nu bara tala om dessa två).

  1. Hit­ta på ett sätt att göra det lätt för dig att bli påmind om att de två verk­ty­gen finns pré­cis när du behöver dem som mest.
    • Rita en gro­da på en post it-lapp och några att göra-uppgift­sym­bol­er på en annan. Sätt upp lap­par­na där du lätt ser dem när du sit­ter fram­för skär­men. Du ska bara behö­va lyf­ta blick­en för att få syn på dem.
    • Leta upp en bild på en gro­da och en på något som rep­re­sen­ter­ar några kor­ta, lät­ta uppgifter. Ta kort på bägge bilder­na sam­tidigt och lägg bilden som start­skärm eller bak­grunds­bild på din mobil­tele­fon, så du ofta ser den.
    • Om du behöver bli påmind var­je mor­gon, lägg en återkom­mande påmin­nelse i din kalen­der som plin­gar till på det klock­slag då du brukar bör­ja job­ba. Låt påmin­nelsen lyda till exem­pel En gro­da eller några enkla?
    • Eller, hit­ta på något helt annat sätt. Vill du stil­la min nyfiken­het, maila mig och berät­ta vad du hit­tar på.

  2. Om det du bestäm­mer dig för att göra är något du inte hin­ner göra pré­cis efter att du lagt ifrån dig det här struk­tur­tipset, lägg nu direkt till en att göra-uppgift som rep­re­sen­ter­ar det du behöver göra till din att göra-lista. Då blir det lättare gjort istäl­let för något du bara tänker att ja, det där ska jag göra någon gång”.

Få upp fart snabbt oavsett dagsform
Om du tar till grod­me­to­den eller enkla uppgifter-meto­den när du har svårt att kom­ma igång, får du lättare fart. Bör­dan av att skju­ta fram obe­hagli­ga uppgifter lyfts av dig och med större till­fredsstäl­lelse arbe­tar du dig igenom din dag. Att ha fart och flyt är så myck­et behagli­gare än att motvil­ligt sit­ta fast.

Hur gör du?
Det finns säk­ert fler teori­er om vad vi bör hug­ga tag i först. Om det för dig inte är gro­dan eller de enklaste uppgifter­na, vad är det? Berät­ta gär­na för mig.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.