Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 mars

En groda efter frukost, kanske?


Datum: 2022-03-28 21:01

Du har säk­ert någon gång fått rek­om­men­da­tio­nen att äta den störs­ta gro­dan först” när det hand­lar om hur du ska läg­ga upp din arbetsdag.

Snarare än att vara en inbju­dan till en säre­gen kuli­narisk upplevelse, bety­der det­ta i klar­text att du direkt på mor­gonen när du kom­mer till job­bet ska hug­ga tag i den uppgift du drar dig mest för att göra.

Kan­hän­da har du läst Bri­an Tra­cys bok Eat that frog!” eller så har du hört det citat av Charles Dick­ens som lär vara metaforens ursprung: Start each morn­ing by eat­ing a live frog, and noth­ing worse will hap­pen to you that day.”. En av mina läsare delade för ett tag sedan med sig av det till mig. Tack för det!

Gro­dan kan ock­så få vänta
Men, det finns ock­så de som propager­ar för mot­sat­sen — att direkt på mor­gonen göra en hand­full kor­ta, enkla uppgifter som går fort att slut­föra och vil­ka vi snabbt får nju­ta av att boc­ka av. Syftet är då att tidigt på dagen få en skön kick av att vi redan fått sak­er gjort och sedan går även de värre uppgifter­na lättare.

I mun på varandra
Jaha. De här talar helt mot varan­dra. Gör det värs­ta först!” säger den ene. Gör det lät­taste först!” säger den andre.

Vilket är rätt, då?

Båda.

Åtmin­stone om du frå­gar mig och dem av mina kun­der jag reflek­ter­at kring frå­gan med. Min erfaren­het är att det beror på dags­for­men. Vis­sa dagar har vi gott självförtroende och kän­ner oss star­ka. Andra är vi inte på topp och behöver några stöt­tande klap­par på axeln från oss själva.

Ham­mare eller klubba?
Där­för är det värde­fullt för mig att kän­na till bägge förhåll­ningssät­ten. I mitt för­råd hem­ma har jag både ham­mare och gum­mik­lub­ba. Jag kan inte säga vilken som är den bäs­ta, efter­som de används för oli­ka ändamål. Båda verk­ty­gen hjälper mig slå i något, men på lite oli­ka sätt.

Båda förhåll­ningssät­ten hjälper mig kom­ma igång när jag har en seg dag och det finns uppgifter jag drar mig för att göra, men de gör det på lite oli­ka sätt.

Gör så här
Om du då och då har svårt att kom­ma igång och har uppgifter som hänger över dig, kan dessa två strate­gi­er vara knep som hjälper dig (det finns naturligtvis mån­ga fler sätt, men låt oss just nu bara tala om dessa två).

  1. Hit­ta på ett sätt att göra det lätt för dig att bli påmind om att de två verk­ty­gen finns pré­cis när du behöver dem som mest.
    • Rita en gro­da på en post it-lapp och några att göra-uppgift­sym­bol­er på en annan. Sätt upp lap­par­na där du lätt ser dem när du sit­ter fram­för skär­men. Du ska bara behö­va lyf­ta blick­en för att få syn på dem.
    • Leta upp en bild på en gro­da och en på något som rep­re­sen­ter­ar några kor­ta, lät­ta uppgifter. Ta kort på bägge bilder­na sam­tidigt och lägg bilden som start­skärm eller bak­grunds­bild på din mobil­tele­fon, så du ofta ser den.
    • Om du behöver bli påmind var­je mor­gon, lägg en återkom­mande påmin­nelse i din kalen­der som plin­gar till på det klock­slag då du brukar bör­ja job­ba. Låt påmin­nelsen lyda till exem­pel En gro­da eller några enkla?
    • Eller, hit­ta på något helt annat sätt. Vill du stil­la min nyfiken­het, maila mig och berät­ta vad du hit­tar på.

  2. Om det du bestäm­mer dig för att göra är något du inte hin­ner göra pré­cis efter att du lagt ifrån dig det här struk­tur­tipset, lägg nu direkt till en att göra-uppgift som rep­re­sen­ter­ar det du behöver göra till din att göra-lista. Då blir det lättare gjort istäl­let för något du bara tänker att ja, det där ska jag göra någon gång”.

Få upp fart snabbt oavsett dagsform
Om du tar till grod­me­to­den eller enkla uppgifter-meto­den när du har svårt att kom­ma igång, får du lättare fart. Bör­dan av att skju­ta fram obe­hagli­ga uppgifter lyfts av dig och med större till­fredsstäl­lelse arbe­tar du dig igenom din dag. Att ha fart och flyt är så myck­et behagli­gare än att motvil­ligt sit­ta fast.

Hur gör du?
Det finns säk­ert fler teori­er om vad vi bör hug­ga tag i först. Om det för dig inte är gro­dan eller de enklaste uppgifter­na, vad är det? Berät­ta gär­na för mig.