Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 mars

Fru Zeigarnik och de lösa trådarna


Datum: 2021-03-22 12:56

När vi talar om att det är så myck­et nu”, är lösa trå­dar ofta något av det vi har myck­et av. Det är halvk­lara pro­jekt, halvgjor­da för­bät­tringar och halvt genom­för­da idéer som hänger i luften.

Vi kän­ner att det oavs­lu­tade hänger över oss och stör oss när vi kom­mer att tän­ka på det då och då, trots att vi just nu arbe­tar med någon annan uppgift.

Resul­tatet är att vi kän­ner oss mer stres­sade än nöd­vändigt och att vi har svårare att fokusera på våra nu högst pri­or­it­er­ade uppgifter.

Svårt att släp­pa ouppfyllt
I mit­ten av 1920-talet fann den rys­ka psykolo­gen Bluma Zeigar­nik genom sin forskn­ing att vi män­niskor har svårt att släp­pa oupp­fyll­da mål (i vårt fall ovan mål om att slut­föra pro­jek­tet, genom­föra för­bät­trin­gen och förverk­li­ga idén).

Det oavs­lu­tade hänger kvar i vårt med­ve­tande, som lösa trå­dar. Det­ta fenomen har föl­jak­tli­gen kallats Zeigarnik-effekten.

En plan kan vara nog
Vill vi ha en något lugnare och behagli­gare till­varo är allt­så en sak vi kan göra att ta hand om våra lösa trå­dar, så de slip­per tyn­ga oss. Lyck­ligtvis behöver vi inte bli helt klara med dem alla för att bli fri från dem, utan exper­i­ment utför­da för ett par år sedan av E J Masi­cam­po och Roy F Baumeis­ter vid Flori­da State Uni­ver­si­ty vis­ar att om vi gör en plan om hur vi ska nå målet (det vill säga åtmin­stone bestäm­mer oss för vad vi ska göra härnäst angående det), släp­per vi lättare tankar­na på det och blir min­dre dis­tra­her­ade i vardagen.

Låt oss där­för strä­va efter att kom­ma till avs­lut, att sät­ta punkt, att få tomt på så mån­ga områ­den som möjligt.

Gör så här

 1. Bestäm dig för ett område, en lös tråd, där du vill kom­ma till punkt härnäst. Det kan till exem­pel vara:
  • En oavs­lu­tad uppgift, där du bör­jat men inte gjort klart.
  • En pap­per­shög på ditt skrivbord som du ska ta hand om.
  • En större uppgift, till exem­pel ett pro­jekt eller en förän­dring, som bliv­it hän­gande i luften.
  • Något du vän­tat länge på från någon annan och som du påmint om igen och igen.
  • Dagens att göra-lista, där du aldrig kom­mer till bot­ten, utan där det hela tiden hänger kvar uppgifter från igår.
  • Något helt annat.

 2. Bestäm dig för vad som ska hän­da med den lösa trå­den, om det enda den inte får göra är att hän­ga fritt.
  • Kan du helt ta bort den? Har den inte bliv­it klar hit­tills och det har funger­at OK, kanske den aldrig behöver bli klar. Ta i så fall bort den, sud­da ut den, delete:a, kny­ck­la ihop och släng, låt den försvin­na ur din åsyn.
  • Kan du göra en plan? Definiera det förs­ta steget som en att göra-uppgift, det vill säga så som du brukar göra för att bli av med surdegar.
  • Kan du boka in ett block med tid i kalen­dern, då du slut­för det här?
  • Kan du göra det klart pré­cis just nu? Kanske är det så lite kvar att du nu direkt kan slut­föra det och på så sätt bli av med den lösa tråden.

 3. Vill du, ta en tråd till.

Lättare belast­ning
Om du knyter upp dina lösa trå­dar och fat­tar ett beslut om var och en, kom­mer din upplev­da arbets­be­last­ning att lät­ta. Du kon­cen­tr­erar dig enklare på den uppgift du har fram­för dig utan att bli dis­tra­her­ad av sak­er du ideli­gen kom­mer på.