Fru Zeigarnik och de lösa trådarna | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 mars

Fru Zeigarnik och de lösa trådarna


Datum: 2021-03-22 12:56

När vi talar om att det är så myck­et nu”, är lösa trå­dar ofta något av det vi har myck­et av. Det är halvk­lara pro­jekt, halvgjor­da för­bät­tringar och halvt genom­för­da idéer som hänger i luften.

Vi kän­ner att det oavs­lu­tade hänger över oss och stör oss när vi kom­mer att tän­ka på det då och då, trots att vi just nu arbe­tar med någon annan uppgift.

Resul­tatet är att vi kän­ner oss mer stres­sade än nöd­vändigt och att vi har svårare att fokusera på våra nu högst pri­or­it­er­ade uppgifter.

Svårt att släp­pa ouppfyllt
I mit­ten av 1920-talet fann den rys­ka psykolo­gen Bluma Zeigar­nik genom sin forskn­ing att vi män­niskor har svårt att släp­pa oupp­fyll­da mål (i vårt fall ovan mål om att slut­föra pro­jek­tet, genom­föra för­bät­trin­gen och förverk­li­ga idén).

Det oavs­lu­tade hänger kvar i vårt med­ve­tande, som lösa trå­dar. Det­ta fenomen har föl­jak­tli­gen kallats Zeigarnik-effekten.

En plan kan vara nog
Vill vi ha en något lugnare och behagli­gare till­varo är allt­så en sak vi kan göra att ta hand om våra lösa trå­dar, så de slip­per tyn­ga oss. Lyck­ligtvis behöver vi inte bli helt klara med dem alla för att bli fri från dem, utan exper­i­ment utför­da för ett par år sedan av E J Masi­cam­po och Roy F Baumeis­ter vid Flori­da State Uni­ver­si­ty vis­ar att om vi gör en plan om hur vi ska nå målet (det vill säga åtmin­stone bestäm­mer oss för vad vi ska göra härnäst angående det), släp­per vi lättare tankar­na på det och blir min­dre dis­tra­her­ade i vardagen.

Låt oss där­för strä­va efter att kom­ma till avs­lut, att sät­ta punkt, att få tomt på så mån­ga områ­den som möjligt.

Gör så här

 1. Bestäm dig för ett område, en lös tråd, där du vill kom­ma till punkt härnäst. Det kan till exem­pel vara:
  • En oavs­lu­tad uppgift, där du bör­jat men inte gjort klart.
  • En pap­per­shög på ditt skrivbord som du ska ta hand om.
  • En större uppgift, till exem­pel ett pro­jekt eller en förän­dring, som bliv­it hän­gande i luften.
  • Något du vän­tat länge på från någon annan och som du påmint om igen och igen.
  • Dagens att göra-lista, där du aldrig kom­mer till bot­ten, utan där det hela tiden hänger kvar uppgifter från igår.
  • Något helt annat.

 2. Bestäm dig för vad som ska hän­da med den lösa trå­den, om det enda den inte får göra är att hän­ga fritt.
  • Kan du helt ta bort den? Har den inte bliv­it klar hit­tills och det har funger­at OK, kanske den aldrig behöver bli klar. Ta i så fall bort den, sud­da ut den, delete:a, kny­ck­la ihop och släng, låt den försvin­na ur din åsyn.
  • Kan du göra en plan? Definiera det förs­ta steget som en att göra-uppgift, det vill säga så som du brukar göra för att bli av med surdegar.
  • Kan du boka in ett block med tid i kalen­dern, då du slut­för det här?
  • Kan du göra det klart pré­cis just nu? Kanske är det så lite kvar att du nu direkt kan slut­föra det och på så sätt bli av med den lösa tråden.

 3. Vill du, ta en tråd till.

Lättare belast­ning
Om du knyter upp dina lösa trå­dar och fat­tar ett beslut om var och en, kom­mer din upplev­da arbets­be­last­ning att lät­ta. Du kon­cen­tr­erar dig enklare på den uppgift du har fram­för dig utan att bli dis­tra­her­ad av sak­er du ideli­gen kom­mer på.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.