Framförhållning sänker stressen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 dec.

Framförhållning sänker stressen


Datum: 2014-12-01 10:16

Ett utmärkt sätt att skaf­fa oss större fram­förhåll­ning är att då och då stan­na upp och skum­ma en månad bakåt och en månad framåt i kalen­dern. En gång i veck­an är för mig ett lagom intervall.

Då tit­tar jag igenom den passer­ade månadens kalen­der­bokningar och gör mig påmind om vil­ka möten jag haft och vil­ka per­son­er jag träf­fat. Syftet är att kom­ma på sak­er jag lovat att göra eller återkom­ma med, så inget blir bortglömt.

Jag bläd­drar sedan igenom kalen­dern en månad framåt i tiden för att se vil­ka dead­lines som bör­jar när­ma sig och för att upp­dat­era mig på var jag kom­mer att vara när och hur jag tänkt ta mig dit.

Utan struk­tur så är mer att göra” = mer stress”
Pré­cis det här sade jag när jag häromveck­an föreläste för tju­go före­ta­gare i Ljus­dal. En av dem tog sig då för pan­nan och sade: Her­regud, då skulle jag bara bli mer ostrukturerad.”
Hur menar du?”, frå­gade jag. Jag skulle kom­ma på så myck­et gre­jer jag behöver göra att jag skulle kän­na mig helt stres­sad. Det är bät­tre att bara köra på.”, sva­rade han.

Tack för det svaret. Där­för, så är det verk­li­gen. Om vi bara gör oss påmin­da om sådant vi lovat att göra och sådant vi behöver göra framöver, utan att göra något av infor­ma­tio­nen, fyller vi bara huvudet med ännu mer bor­den och får inte glömma”-saker.

Vi blir stres­sade och split­trade istäl­let för lugna och fokuserade.

Kanalis­er­ad infor­ma­tion är använd­bar information
Det är där­för det är så avgörande att vi tar det vi kom­mer på och för­fly­t­tar det utan­för vårt med­ve­tande, till exem­pel genom att skri­va ned det någon­stans. Ju mer struk­tur­erat vi skriv­er ned det, desto lättare att hit­ta infor­ma­tio­nen eller gå vidare med det vi ska göra senare.

Gör så här
Om du vill, öva där­för under den här veck­an på just ned­skri­van­det av allt mat­nyt­tigt du kom­mer att tän­ka på.

  1. Så fort du kom­mer på något du behöver göra eller har lovat göra, for­mulera det som en konkret och utförlig att göra-uppgift i din att göra-lista. Se till att du bara har en lista (eller två, om du vill ha pri­vat­sak­er för sig) och att den är i en form som är porta­bel nog. Den kan vara i fysisk pap­pers­form lika gär­na som i form av en dig­i­tal app.

  2. Direkt när du kom­mer på något som inte är en att göra-uppgift, utan infor­ma­tion som du inte vet när du behöver, skriv ner det på ett ställe där du lätt hit­tar det senare. Tänk allt­så till på var du skriv­er ner sådant idag. Du behöver ha ett självk­lart ställe för var­je kund, var­je pro­jekt, var­je upp­drag, var­je ans­var­som­råde, var­je lever­an­tör, var­je anställd, var­je kon­tak­t­per­son rent av.

    Jag träf­fade idag en nyvun­nen bekant som berät­tade att han på senare tid valt att direkt skri­va ner alla idéer, tips och annan bra att ha”-information i ett dig­i­talt verk­tyg och att det gjort att han snab­bare och enklare gjort slag i sak­en med sådant han velat göra i sitt liv. All nyt­tig infor­ma­tion han sam­lat på sig finns nu lät­thit­tad på ett självk­lart ställe, i vän­tan på att rätt tillfälle ska infinna sig.

  3. Låt oss nöja oss med det. Näs­ta måndag, tänk till­ba­ka på veck­an som gått. Har du min­dre än van­ligt tänkt om och om igen på något du inte får glöm­ma och har du fått mer utrymme att tän­ka på den uppgift du job­bar med just nu? Har du dis­tra­her­ats min­dre och fokuser­at mer? Då delar vi sam­ma erfarenhet.

Omedel­bart är underbart
Om du direkt skriv­er ned allt du kom­mer på när du skum­mar framåt och till­ba­ka i kalen­dern (och i varda­gen, för den delen) som att göra-uppgifter eller ref­er­ensin­for­ma­tion kom­mer den­na metod för bät­tre fram­förhåll­ning att kän­nas befriande istäl­let för stres­sande. Du går igenom his­to­rien och den nära förestående framti­den så du kan släp­pa dem och istäl­let vara mer fokuser­ad på den uppgift du arbe­tar med just nu.

Hur gör du?
Hur gör du för att ska­pa bät­tre fram­förhåll­ning? Skriv en kom­men­tar och dela med dig. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.