Det roliga året 2011 | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 dec.

Det roliga året 2011


Datum: 2011-12-30 11:32

Så var då 2011 till ända. För mig har det var­it ett roligt år, i flera bemärkelser.

Nu vet jag mer

Ock­så i år har jag lärt mig myck­et i sam­band med mina upp­drag. Det är verk­li­gen en fröjd att få inblick i verk­samheter och bran­sch­er jag annars inte hade kom­mit i närheten av.

I jan­u­ari höll jag två effek­tivitetkurs­er för Siemens i Fin­spång och lärde mig hur en ång­turbin funger­ar. Det hade jag ingen aning om tidigare.

I feb­ru­ari och några månad­er framöver hjälpte jag genom ett enmans-ses­sion-upp­drag en osed­van­ligt målin­rik­tad pro­jek­tledare på SAAB i Linköping för­bät­tra sin struk­tur i arbetet. Sam­tidigt lärde jag mig en del om hur fly­gin­dus­trin fungerar.

Strax före som­maren fick jag se hur mån­ga trå­dar en kun­dans­varig i ett fastighets­bo­lag behöver hål­la i, genom mitt enmans-ses­sion-upp­drag för Trol­län­gen Bostads AB.

Av För­lagssys­tem lärde jag mig hur man kan få max­i­mal nyt­ta för pen­gar­na när man köper kon­sult­tjän­ster. Det noga hop­plock­ade tjän­stepaket de sat­te ihop för min kom­bin­er­ade kurs- och enmans-ses­sion-dag hos dem i augusti var briljant.

Under våren och hösten har jag sett beman­nings- och rekry­ter­ings­bran­schen från insi­dan, genom upp­drag för Prof­fice och för Experis (fd Man­pow­er Professional).

Jag lärde mig hur tätt man kan samar­be­ta med slutkun­den av det ortope­dtekniska före­taget Zim­mer (som är duk­ti­ga på det) och hur organ­i­sa­tion­er påverkas av ned­skärningar genom mitt upp­drag för Tryg­ghet­srådet (vars kun­der är just organ­i­sa­tion­er i avveckling).

I sam­band med ett kur­sup­p­drag för Kom­mer­skol­legium i sep­tem­ber hade jag gläd­jen att träf­fa Sveriges ledande expert på antidump­n­ingstullar och nu vet jag plöt­sligt en smu­la om hur det står till hos kine­siska cykeltillverkare.

Ett annat område jag vet myck­et mer om nu är hår­ersät­tningar. I okto­ber höll jag struk­turkurs för led­nings­grup­pen på Carl M Lundh, som är en del av värld­sledande japan­s­ka Ader­ans. De lärde mig dessu­tom att det het­er på Limhamn”, inte i Limhamn”.

Trygg-Hansa fick jag i novem­ber en inblick i hur före­tags­försäkringssäl­jare har det om dagar­na. Hur pro­jek­ter­ar man elin­stal­la­tion­er vid sto­ra byggen? Det fick jag erfara vid en kurs jag höll på Rowi­da i hös­tas. Grant Thorn­ton belyste för mig revi­sions­bran­schens intrika­ta utmaningar, i sam­band med ett par föreläs­ningar jag höll för dem i Stock­holm och Hels­ing­borg under året.

De senaste veck­o­r­na har jag fascin­er­ats över karl­skro­n­aföre­taget Rox­tecs fan­tastiska framgångssaga som jag fått berät­tad för mig av den medar­betare som jag hjälper i ett enmans-ses­sions-upp­drag just nu.

Trevli­ga människor

En ynnest i mitt jobb är att i varda­gen få träf­fa så otroligt mån­ga män­niskor. När det gäller trivsamhet och skön sam­varo är det några av årets upp­drag som stick­er ut.

Jag har aldrig bliv­it så väl omhän­derta­gen vid ett upp­drag som av Atten­do i sam­band med mina föreläs­ningar för dem i Nynäshamn och i Var­berg. Jag föreläs­er för en annan av deras avdel­ningar nu i jan­u­ari och ser fram emot det.

Jag är impon­er­ad över den otroligt goda stämnin­gen bland per­son­alen jag mött på The Abso­lut Com­pa­ny vid mina kurs­er där under våren och hösten.

Att få ett så varmt mot­ta­gande som vid mina kurs­er för äldreom­sor­gen i Haninge Kom­mun i våras och för Göte­borgs Stads Intraser­vice i hös­tas för­gyller verk­li­gen en föreläsares vardag. Så här nöj­da var för­resten de sist­näm­n­da.

Och, få arranger­ar kurs­er så omsorgs­fullt som Kom­pe­ten­sutveck­ling i Var­berg.

(Det bör­jar lik­na ett tack­tal vid en Oscar­sut­del­ning det här, men allt det­ta är värt att sägas — inte bara tänkas.)

En sorts kollegor

Jag är förvis­so någon sorts social ensam­varg i det att jag tyck­er myck­et om män­niskor men arbe­tar helst ensam, men jag måste säga att de län­gre samar­beten jag haft under året (och fort­sät­ter att ha) skänkt mig de goda aspek­ter­na av att ha kollegor.

Jag fick band­känsla” när jag under hösten turn­er­ade med chef­s­nätver­ket Sell­do­ra­do och gjorde sem­i­nar­ieda­gar till­sam­mans med föreläsaren Pelle Mårtens­son.

Jes­per Lars­son och jag lärde Rik­spolis­styrelsens kom­mu­nika­tion­savdel­ning att hål­la Pecha Kucha-pre­sen­ta­tion­er strax före jul och pré­cis som när jag föreläs­er med Navid Modiri är det härligt att ha en föreläsare till på scen, att spela inläg­gsp­ing­pong med.

Jag har fått nors­ka kol­le­gor genom det en hel dag om effektivitet”-koncept jag utveck­lat med Cecilie Thunem-Saanum och Pål Stavrum.

Driv utöver det vanliga

Det sägs att man blir som man umgås. Jag hop­pas att det driv jag mött hos före­ta­gar­na som del­tog i Acad­e­my of Excel­lence under våren och hösten smit­tar av sig på mig. Får min verk­samhet lika hög tillväx­thastighet som BRP Sys­tems i Linköping, som jag följt under hal­va året, kan jag skat­ta mig lyck­lig. De var mån­ga fler när vi slu­tade än när vi bör­jade, om man säger så.

Skriv, skriv, skriv

Året har ock­så präglats av skri­vande. Jag har till­bringat mån­ga dagar i total tyst­nad, djupt ner­sjunken i min skö­na sittsäck, skri­vande min förestående bok om struk­tur. Den har ock­så kom­mit till under mån­ga tim­mar i ensamhet fram­för datorn på ett flyg, på ett tåg, på en fly­g­plats. Få platser får mig att skri­va mer kon­cen­tr­erat än de.

Reda pen­gar

Att Stiern­holm Con­sult­ing under året omsatt mer än något tidi­gare år gör naturligtvis sitt till.

Framåt med tillförsikt

Nåväl, nu vän­der vi blad och skriv­er strax 2012. Jag har en del att se fram emot, fak­tiskt. När jag för exakt ett år sedan tit­tade på vad jag kände till om 2011, var det bara en bråkdel av de fina upplevelser jag beskrev ovan. Så, där­för är jag glad att redan nu veta att:

- jag skriv­er struk­tursko­la i Dagens Nyheter under vintermånaderna
 — jag föreläs­er på en tak­läg­garkon­fer­ens i Madrid i mars
 — min förs­ta bok Klart! Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” kom­mer ut den 12 april
 — jag gör sem­i­na­r­i­eturné till åtta städer till­sam­mans med Con­fer­a­tor Kom­pe­tens i sam­band med bokut­givnin­gen i april
 — sor­ti­mentet i struk­tur­shopen kom­mer att utökas (det har redan bör­jat med Mute­watch, arm­band­suret med det tys­ta alarmet)

Jag hop­pas att ock­så 2012 blir ett roligt år — för dig, för mig, för Stiern­holm Consulting.

Gott nytt år!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.