Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 dec.

Det roliga året 2011


Datum: 2011-12-30 11:32

Så var då 2011 till ända. För mig har det var­it ett roligt år, i flera bemärkelser.

Nu vet jag mer

Ock­så i år har jag lärt mig myck­et i sam­band med mina upp­drag. Det är verk­li­gen en fröjd att få inblick i verk­samheter och bran­sch­er jag annars inte hade kom­mit i närheten av.

I jan­u­ari höll jag två effek­tivitetkurs­er för Siemens i Fin­spång och lärde mig hur en ång­turbin funger­ar. Det hade jag ingen aning om tidigare.

I feb­ru­ari och några månad­er framöver hjälpte jag genom ett enmans-ses­sion-upp­drag en osed­van­ligt målin­rik­tad pro­jek­tledare på SAAB i Linköping för­bät­tra sin struk­tur i arbetet. Sam­tidigt lärde jag mig en del om hur fly­gin­dus­trin fungerar.

Strax före som­maren fick jag se hur mån­ga trå­dar en kun­dans­varig i ett fastighets­bo­lag behöver hål­la i, genom mitt enmans-ses­sion-upp­drag för Trol­län­gen Bostads AB.

Av För­lagssys­tem lärde jag mig hur man kan få max­i­mal nyt­ta för pen­gar­na när man köper kon­sult­tjän­ster. Det noga hop­plock­ade tjän­stepaket de sat­te ihop för min kom­bin­er­ade kurs- och enmans-ses­sion-dag hos dem i augusti var briljant.

Under våren och hösten har jag sett beman­nings- och rekry­ter­ings­bran­schen från insi­dan, genom upp­drag för Prof­fice och för Experis (fd Man­pow­er Professional).

Jag lärde mig hur tätt man kan samar­be­ta med slutkun­den av det ortope­dtekniska före­taget Zim­mer (som är duk­ti­ga på det) och hur organ­i­sa­tion­er påverkas av ned­skärningar genom mitt upp­drag för Tryg­ghet­srådet (vars kun­der är just organ­i­sa­tion­er i avveckling).

I sam­band med ett kur­sup­p­drag för Kom­mer­skol­legium i sep­tem­ber hade jag gläd­jen att träf­fa Sveriges ledande expert på antidump­n­ingstullar och nu vet jag plöt­sligt en smu­la om hur det står till hos kine­siska cykeltillverkare.

Ett annat område jag vet myck­et mer om nu är hår­ersät­tningar. I okto­ber höll jag struk­turkurs för led­nings­grup­pen på Carl M Lundh, som är en del av värld­sledande japan­s­ka Ader­ans. De lärde mig dessu­tom att det het­er på Limhamn”, inte i Limhamn”.

Trygg-Hansa fick jag i novem­ber en inblick i hur före­tags­försäkringssäl­jare har det om dagar­na. Hur pro­jek­ter­ar man elin­stal­la­tion­er vid sto­ra byggen? Det fick jag erfara vid en kurs jag höll på Rowi­da i hös­tas. Grant Thorn­ton belyste för mig revi­sions­bran­schens intrika­ta utmaningar, i sam­band med ett par föreläs­ningar jag höll för dem i Stock­holm och Hels­ing­borg under året.

De senaste veck­o­r­na har jag fascin­er­ats över karl­skro­n­aföre­taget Rox­tecs fan­tastiska framgångssaga som jag fått berät­tad för mig av den medar­betare som jag hjälper i ett enmans-ses­sions-upp­drag just nu.

Trevli­ga människor

En ynnest i mitt jobb är att i varda­gen få träf­fa så otroligt mån­ga män­niskor. När det gäller trivsamhet och skön sam­varo är det några av årets upp­drag som stick­er ut.

Jag har aldrig bliv­it så väl omhän­derta­gen vid ett upp­drag som av Atten­do i sam­band med mina föreläs­ningar för dem i Nynäshamn och i Var­berg. Jag föreläs­er för en annan av deras avdel­ningar nu i jan­u­ari och ser fram emot det.

Jag är impon­er­ad över den otroligt goda stämnin­gen bland per­son­alen jag mött på The Abso­lut Com­pa­ny vid mina kurs­er där under våren och hösten.

Att få ett så varmt mot­ta­gande som vid mina kurs­er för äldreom­sor­gen i Haninge Kom­mun i våras och för Göte­borgs Stads Intraser­vice i hös­tas för­gyller verk­li­gen en föreläsares vardag. Så här nöj­da var för­resten de sist­näm­n­da.

Och, få arranger­ar kurs­er så omsorgs­fullt som Kom­pe­ten­sutveck­ling i Var­berg.

(Det bör­jar lik­na ett tack­tal vid en Oscar­sut­del­ning det här, men allt det­ta är värt att sägas — inte bara tänkas.)

En sorts kollegor

Jag är förvis­so någon sorts social ensam­varg i det att jag tyck­er myck­et om män­niskor men arbe­tar helst ensam, men jag måste säga att de län­gre samar­beten jag haft under året (och fort­sät­ter att ha) skänkt mig de goda aspek­ter­na av att ha kollegor.

Jag fick band­känsla” när jag under hösten turn­er­ade med chef­s­nätver­ket Sell­do­ra­do och gjorde sem­i­nar­ieda­gar till­sam­mans med föreläsaren Pelle Mårtens­son.

Jes­per Lars­son och jag lärde Rik­spolis­styrelsens kom­mu­nika­tion­savdel­ning att hål­la Pecha Kucha-pre­sen­ta­tion­er strax före jul och pré­cis som när jag föreläs­er med Navid Modiri är det härligt att ha en föreläsare till på scen, att spela inläg­gsp­ing­pong med.

Jag har fått nors­ka kol­le­gor genom det en hel dag om effektivitet”-koncept jag utveck­lat med Cecilie Thunem-Saanum och Pål Stavrum.

Driv utöver det vanliga

Det sägs att man blir som man umgås. Jag hop­pas att det driv jag mött hos före­ta­gar­na som del­tog i Acad­e­my of Excel­lence under våren och hösten smit­tar av sig på mig. Får min verk­samhet lika hög tillväx­thastighet som BRP Sys­tems i Linköping, som jag följt under hal­va året, kan jag skat­ta mig lyck­lig. De var mån­ga fler när vi slu­tade än när vi bör­jade, om man säger så.

Skriv, skriv, skriv

Året har ock­så präglats av skri­vande. Jag har till­bringat mån­ga dagar i total tyst­nad, djupt ner­sjunken i min skö­na sittsäck, skri­vande min förestående bok om struk­tur. Den har ock­så kom­mit till under mån­ga tim­mar i ensamhet fram­för datorn på ett flyg, på ett tåg, på en fly­g­plats. Få platser får mig att skri­va mer kon­cen­tr­erat än de.

Reda pen­gar

Att Stiern­holm Con­sult­ing under året omsatt mer än något tidi­gare år gör naturligtvis sitt till.

Framåt med tillförsikt

Nåväl, nu vän­der vi blad och skriv­er strax 2012. Jag har en del att se fram emot, fak­tiskt. När jag för exakt ett år sedan tit­tade på vad jag kände till om 2011, var det bara en bråkdel av de fina upplevelser jag beskrev ovan. Så, där­för är jag glad att redan nu veta att:

- jag skriv­er struk­tursko­la i Dagens Nyheter under vintermånaderna
 — jag föreläs­er på en tak­läg­garkon­fer­ens i Madrid i mars
 — min förs­ta bok Klart! Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” kom­mer ut den 12 april
 — jag gör sem­i­na­r­i­eturné till åtta städer till­sam­mans med Con­fer­a­tor Kom­pe­tens i sam­band med bokut­givnin­gen i april
 — sor­ti­mentet i struk­tur­shopen kom­mer att utökas (det har redan bör­jat med Mute­watch, arm­band­suret med det tys­ta alarmet)

Jag hop­pas att ock­så 2012 blir ett roligt år — för dig, för mig, för Stiern­holm Consulting.

Gott nytt år!