Först vem, sedan vad | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 apr.

Först vem, sedan vad


Datum: 2014-04-03 11:41

Så här är det för en del: De har helt uppen­barli­gen för myck­et att göra och det tycks inte min­s­ka. De skulle behö­va delegera vis­sa uppgifter till någon annan, men det blir lik­som inte av. De job­bar på och job­bar på under obe­hagligt hög belast­ning och tänker att bara det­ta blir klart, kom­mer det att lät­ta sedan” (men det gör det inte).

Jag kän­ner igen en aspekt av det där. När jag tänker på vad jag gör på dagar­na, vad som är mina arbet­suppgifter, tänker jag på det som att det är just jag som ska göra uppgifter­na. Det krävs en extra ansträngn­ing att ploc­ka ut det som kan göras av någon annan (“det är ju ändå mina arbet­suppgifter”) och när jag är som mest tyn­gd av min arbets­bör­da ten­der­ar jag väl­ja att avstå den extra ansträngningen.

Delegera mera är hemligheten

Här­förleden följde jag upp hur det gått för en grupp delt­a­gare i en av mina öpp­na kurs­er. Mark­nad­schefen Christi­na sade: Sedan vi sågs sist har jag fått en ny kol­le­ga att delegera till och nu har jag kom­mit på en mas­sa uppgifter jag kan bli fri från!”. Så kan det verk­li­gen vara. Tit­tar vi på mäng­den av allt vi har att göra, ser vi inte sko­gen för alla träd. Men, vän­der vi på kut­tin­gen och istäl­let först tydlig­gör vil­ka vi skulle kun­na delegera till, är det ofta lättare att kom­ma på sak­er vi gör som de skulle kun­na göra istället.

Gör så här

 1. Ta nu ett blankt blad, en white­board eller den tom­ma yta du fram­förallt föredrar.

 2. Lista per­son­er du kan förestäl­la dig du skulle kun­na delegera någonting till.

  Det kan till exem­pel vara:

  • Din/​a när­maste kollega/​or
  • Dina under­ställ­da
  • Din chef
  • Andra pro­jek­t­delt­a­gare
  • Per­son­er som arbe­tar hos din leverantör
  • Kon­tak­t­per­so­n­en hos din kund
  • Andra per­son­er hos dina kunder
  • Din kon­takt på resebyrån
  • Den där trevlige man­nen du träf­fade på min­glet i för­ra veck­an, han som arbe­tar på ett bemanningsföretag
  • En kol­le­ga i en helt annan del av ditt företag
  • Kol­le­gor på ert kon­tor i en annan stad

 3. Skum­ma igenom lis­tan och för var­je namn, fun­dera en halvmin­ut på vad du gör idag som den per­so­n­en skulle kun­na göra istället.
  Om det hjälper dig, skum­ma igenom din att göra-lista (där ju allt står som du har att göra) och leta efter någon uppgift som skulle kun­na pas­sa veder­börande och som skulle vara skönt för dig att få fly­t­ta till delegerat-lis­tan istället.

 4. Då så; jag gis­sar att du hit­tat åtmin­stone någon uppgift att göra dig av med (kanske hit­tade du mån­ga). Gör då vad du behöver för att delegera den, t ex definiera vad det är den innefat­tar och vilket mate­r­i­al man behöver, frå­ga del­e­gat­en om hon har lust att ta sig an uppgiften, et c.

Frigör värde­full tid

Tydlig­gör du vil­ka du skulle kun­na delegera uppgifter till, iden­ti­fier­ar du lättare sak­er att delegera, så du kom­mer till skott med att sän­ka din arbets­be­last­ning. Då får du mer tid till det som är vik­tigt för att nå de verk­samhetsmål du ans­varar för och vad det bety­der för dig, vet bara du.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt och lätt delegera uppgifter du växt ur? Berät­ta i en kommentar!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.