Femtio nyanser av nej | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 feb.

Femtio nyanser av nej


Datum: 2022-02-23 15:08

Att säga nej till en kol­le­ga som vill ha vår hjälp är svårt för mån­ga av oss. Vi kan lätt tän­ka om oss själ­va att vi är ogen­erösa när vi väl­jer att pri­or­it­era det vi håller på med fram­för att hjäl­pa den att kom­ma vidare som kört fast.

Visst ska vi väl stöt­ta kol­le­gor­na? Vi arbe­tar ju ändå till­sam­mans mot sam­ma mål? Jo, men sam­tidigt harock­så vi uppgifter att slut­föra som är nog så vik­ti­ga för verksamheten.

Så, vi behöver ibland ändå säga nej. Eller?

Ett behagli­gare nej
Nja, lyck­ligtvis finns det nyanser av nej som vi kan ta till utan att för den skull göra våld på oss själ­va efter att på så sätt ha bun­dit ris åt egen rygg (ett sorts gym­nas­tiskt inslag i varda­gen, där).

Gör så här
När du sit­ter och arbe­tar med något som är såväl vik­tigt som bråt­tom och en kol­le­ga ber om din hjälp och du kän­ner att du helst skulle säga nej, men det bär dig emot, säg istäl­let något av detta:

  • Ja, men kan vi ta det kl 11, när jag är klar med det här?”
  • Abso­lut — maila mig om det, så fixar jag det så snart jag har möj­lighet senare idag.”

  • Japp, du kan få det på ons­dag i näs­ta vecka.”

  • Visst, jag kan visa hur du kan göra det själv, så gör du en lath­und under tiden, till näs­ta gång det inträffar.”

  • Ja, men du kan få det på det här viset:” (det vill säga ett sätt som pas­sar dig själv; till exem­pel så du kan åter­an­vän­da något du redan har eller har gjort).

eller, ta ett djupt ande­tag och säg ändå, trots allt,

  • Nej, jag har tyvärr inte möj­lighet att hjäl­pa dig med det.”

Iak­t­ta vad som hän­der. Blev det katas­trof eller gick det bra? Om du sade nej ovan, hit­tade kol­le­gan ett annat sätt att lösa prob­lemet istället?

Du, bara du, pri­or­it­er­ar för dig
Om du då och då säger någon av dessa nyanser av nej, behåller du grep­pet om din egen pri­or­i­ter­ing. Du slip­per få ta kon­sekvenser­na av andras ostruk­tur och når lättare dina mål, efter­som du enklare får gjort de uppgifter som led­er dit. Kanske lär sig din kol­le­ga rent av att det är OK att säga nej ibland, vilket kan­hän­da var det bäs­ta den kunde få höra i det läget.

Hur gör du?
Hur gör du för att säga nej med gott samvete? Jag har beskriv­it en hand­full nyanser och det finns säk­ert mån­ga fler sätt att säga nej, kanske rent av så mån­ga som fem­tio. Berät­ta för mig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.