Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 feb.

Femtio nyanser av nej


Datum: 2022-02-23 15:08

Att säga nej till en kol­le­ga som vill ha vår hjälp är svårt för mån­ga av oss. Vi kan lätt tän­ka om oss själ­va att vi är ogen­erösa när vi väl­jer att pri­or­it­era det vi håller på med fram­för att hjäl­pa den att kom­ma vidare som kört fast.

Visst ska vi väl stöt­ta kol­le­gor­na? Vi arbe­tar ju ändå till­sam­mans mot sam­ma mål? Jo, men sam­tidigt harock­så vi uppgifter att slut­föra som är nog så vik­ti­ga för verksamheten.

Så, vi behöver ibland ändå säga nej. Eller?

Ett behagli­gare nej
Nja, lyck­ligtvis finns det nyanser av nej som vi kan ta till utan att för den skull göra våld på oss själ­va efter att på så sätt ha bun­dit ris åt egen rygg (ett sorts gym­nas­tiskt inslag i varda­gen, där).

Gör så här
När du sit­ter och arbe­tar med något som är såväl vik­tigt som bråt­tom och en kol­le­ga ber om din hjälp och du kän­ner att du helst skulle säga nej, men det bär dig emot, säg istäl­let något av detta:

  • Ja, men kan vi ta det kl 11, när jag är klar med det här?”
  • Abso­lut — maila mig om det, så fixar jag det så snart jag har möj­lighet senare idag.”

  • Japp, du kan få det på ons­dag i näs­ta vecka.”

  • Visst, jag kan visa hur du kan göra det själv, så gör du en lath­und under tiden, till näs­ta gång det inträffar.”

  • Ja, men du kan få det på det här viset:” (det vill säga ett sätt som pas­sar dig själv; till exem­pel så du kan åter­an­vän­da något du redan har eller har gjort).

eller, ta ett djupt ande­tag och säg ändå, trots allt,

  • Nej, jag har tyvärr inte möj­lighet att hjäl­pa dig med det.”

Iak­t­ta vad som hän­der. Blev det katas­trof eller gick det bra? Om du sade nej ovan, hit­tade kol­le­gan ett annat sätt att lösa prob­lemet istället?

Du, bara du, pri­or­it­er­ar för dig
Om du då och då säger någon av dessa nyanser av nej, behåller du grep­pet om din egen pri­or­i­ter­ing. Du slip­per få ta kon­sekvenser­na av andras ostruk­tur och når lättare dina mål, efter­som du enklare får gjort de uppgifter som led­er dit. Kanske lär sig din kol­le­ga rent av att det är OK att säga nej ibland, vilket kan­hän­da var det bäs­ta den kunde få höra i det läget.

Hur gör du?
Hur gör du för att säga nej med gott samvete? Jag har beskriv­it en hand­full nyanser och det finns säk­ert mån­ga fler sätt att säga nej, kanske rent av så mån­ga som fem­tio. Berät­ta för mig!