Fem av tio kraftfulla saker du kan ha en mindmap… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 dec.

Fem av tio kraftfulla saker du kan ha en mindmap till


Datum: 2010-12-01 19:36

När du har myck­et infor­ma­tion som du vill struk­tur­era upp på ett över­skådligt sätt och när du behöver ska­pa klarhet i något som är väldigt kom­plext — gör en mindmap.

Men, hur?

På ett blankt ark skriv­er du i mit­ten ett ord, en fras eller ett ämne­som­råde. Från mit­ten drar du grenar till andra ord, som i sin tur delas upp i för­greningar i så mån­ga nivåer som fall­er sig naturligt.

Med fördel använ­der du ett dig­i­talt mindmap­ping-pro­gram, så ger sig det mes­ta av utseen­det självt. Själv använ­der jag Mind­Man­ag­er och det råkar vara så att efter­som jag tyck­er så myck­et om det, har jag ett samar­bete med dess sven­s­ka agent. Men, det finns självk­lart en hand­full alter­na­ti­va pro­gram­varor att väl­ja bland.

… och varför?

Med en mindmap får du plats med myck­et infor­ma­tion på liten yta. Du kan grup­pera den på ett sätt som gör det lätt för dig att kom­ma på” vad där ska stå och att hit­ta det du sök­er när du behöver det.

Fem kraft­ful­la mindmap:ar

Här kom­mer fem förslag på vad du med fördel har i mindmap-form.

 1. Visio­nen i dess oli­ka aspek­ter — Beskriv verk­samhetens vision i en mindmap, där de oli­ka grenar­na bel­yser den sit­u­a­tion ni vill upp­nå från oli­ka håll. ??En gren kan vara hur ni vill att det ska se ut inuti verk­samheten, en annan hur er organ­i­sa­tion ter sig från mark­nadens per­spek­tiv, en tred­je hur verk­samheten bidrar till den här världens väl­befinnande då ni upp­nått visio­nen. En fjärde gren, slut­li­gen, kan belysa hur visio­nen ter sig för dig som per­son när ni nått ända fram. 
  • Hur ser en typisk arbets­dag ut för dig då?
  • Hur ser det ut där du jobbar?
  • Hur har du det till­sam­mans med dina kollegor?
  • Vad job­bar du med?
 2. Pro­jek­töver­sikt — Ska­pa en över­sikt över alla de sto­ra och små pro­jekt du har igång just nu, inter­na likväl som exter­na. Gör det tydligt hur långt ni har kom­mit på var­je pro­jekt genom att använ­da sym­bol­er, pro­centsatser eller andra mark­eringar. För var­je pro­jekt, ange vad som är näs­ta, konkre­ta, detal­jer­ade steg, vem som är ans­varig för det och när det ska vara klart. ??Du kan därmed snabbt och enkelt säk­er­stäl­la att ni kom­mer framåt på alla de större ini­tia­tiv ni vill ska röra sig framåt
 3. Pro­jek­t­planer­ing — Gör en mindmap över ett visst pro­jekt, d v s de oli­ka faser­na, delfaser­na, deldelfaser­na et c ner till de konkre­ta steg som pro­jek­tet består av. Mejs­la ut pro­jek­tet genom att i mit­ten först for­mulera hur det önskade resul­tatet ser ut, d v s den sit­u­a­tion du vill att pro­jek­tet ska ska­pa. Som grenar från kar­tans cen­trum, lägg upp de större fas­er du föreställer dig att pro­jek­tet kom­mer att ha. Dela upp var­je fas i dess bestånds­de­lar. Dela upp var­je bestånds­del i sin tur och igen ända till du kom­mer till det näs­ta, konkre­ta steget du kan ta i en enda ansats, d v s en att-göra-uppgift.??Det som först tyck­tes som en oöverkom­lig uppgift, bry­ter du lätt ner till små, tydli­ga steg som är enkla att kom­ma igång med.
 4. Dina ans­var­som­rå­den — Gör en över­sikt över alla de foku­som­rå­den du har ans­var för, även om de inte är några pro­jekt. ??Det är lätt hänt att alla de där sak­er­na som bara ska fun­ka och som inte är direkt aku­ta, kom­mer på skam och för­sakas när de kri­tiska pro­jek­ten tar all din upp­märk­samhet. Med en ans­varsöver­sikt kan du kvickt scan­na av att du inte mis­sar något som hör till just din roll i organisationen.
 5. Ste­gen i en veck­ogenomgång — En gång i veck­an går du igenom din pro­jek­töver­sikt, din vision, din att-göra-lista, din vän­tar-på-lista, dina någon-gång-kanske-idéer och din kalen­der, så du vet var du står, hur långt du kom­mit, vart du är på väg och vad du har att göra.??De oli­ka ste­gen illus­tr­erar du som grenar i en mindmap och när det är dags för veck­ogenomgån­gen, betar du av steg för steg med­sols i den cirkel som bil­das kring kar­tans mittpunkt.

Den mest fascinerande effekten

Det som fascinerar mig mest med att job­ba med en dig­i­tal mindmap är att jag ömsom kan få en snabb över­sikt över ett väldigt stort område (t ex alla mina pågående inter­na och exter­na pro­jekt) och ömsom fokusera på en detalj i en av faser­na i ett av pro­jek­ten sam­tidigt som jag döl­jer allt annat i kar­tan som jag inte vill dis­tra­heras av just då.

Du kan sam­la mer på ett ställe och får färre fil­er att leta bland, så du vin­ner både tid, musklick och tangenttryckningar.

Hur gör du?

Vad innehåller din smar­taste mindmap? 

Välkom­men att kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.