Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 dec.

Fem av tio kraftfulla saker du kan ha en mindmap till


Datum: 2010-12-01 19:36

När du har myck­et infor­ma­tion som du vill struk­tur­era upp på ett över­skådligt sätt och när du behöver ska­pa klarhet i något som är väldigt kom­plext — gör en mindmap.

Men, hur?

På ett blankt ark skriv­er du i mit­ten ett ord, en fras eller ett ämne­som­råde. Från mit­ten drar du grenar till andra ord, som i sin tur delas upp i för­greningar i så mån­ga nivåer som fall­er sig naturligt.

Med fördel använ­der du ett dig­i­talt mindmap­ping-pro­gram, så ger sig det mes­ta av utseen­det självt. Själv använ­der jag Mind­Man­ag­er och det råkar vara så att efter­som jag tyck­er så myck­et om det, har jag ett samar­bete med dess sven­s­ka agent. Men, det finns självk­lart en hand­full alter­na­ti­va pro­gram­varor att väl­ja bland.

… och varför?

Med en mindmap får du plats med myck­et infor­ma­tion på liten yta. Du kan grup­pera den på ett sätt som gör det lätt för dig att kom­ma på” vad där ska stå och att hit­ta det du sök­er när du behöver det.

Fem kraft­ful­la mindmap:ar

Här kom­mer fem förslag på vad du med fördel har i mindmap-form.

 1. Visio­nen i dess oli­ka aspek­ter — Beskriv verk­samhetens vision i en mindmap, där de oli­ka grenar­na bel­yser den sit­u­a­tion ni vill upp­nå från oli­ka håll. ??En gren kan vara hur ni vill att det ska se ut inuti verk­samheten, en annan hur er organ­i­sa­tion ter sig från mark­nadens per­spek­tiv, en tred­je hur verk­samheten bidrar till den här världens väl­befinnande då ni upp­nått visio­nen. En fjärde gren, slut­li­gen, kan belysa hur visio­nen ter sig för dig som per­son när ni nått ända fram. 
  • Hur ser en typisk arbets­dag ut för dig då?
  • Hur ser det ut där du jobbar?
  • Hur har du det till­sam­mans med dina kollegor?
  • Vad job­bar du med?
 2. Pro­jek­töver­sikt — Ska­pa en över­sikt över alla de sto­ra och små pro­jekt du har igång just nu, inter­na likväl som exter­na. Gör det tydligt hur långt ni har kom­mit på var­je pro­jekt genom att använ­da sym­bol­er, pro­centsatser eller andra mark­eringar. För var­je pro­jekt, ange vad som är näs­ta, konkre­ta, detal­jer­ade steg, vem som är ans­varig för det och när det ska vara klart. ??Du kan därmed snabbt och enkelt säk­er­stäl­la att ni kom­mer framåt på alla de större ini­tia­tiv ni vill ska röra sig framåt
 3. Pro­jek­t­planer­ing — Gör en mindmap över ett visst pro­jekt, d v s de oli­ka faser­na, delfaser­na, deldelfaser­na et c ner till de konkre­ta steg som pro­jek­tet består av. Mejs­la ut pro­jek­tet genom att i mit­ten först for­mulera hur det önskade resul­tatet ser ut, d v s den sit­u­a­tion du vill att pro­jek­tet ska ska­pa. Som grenar från kar­tans cen­trum, lägg upp de större fas­er du föreställer dig att pro­jek­tet kom­mer att ha. Dela upp var­je fas i dess bestånds­de­lar. Dela upp var­je bestånds­del i sin tur och igen ända till du kom­mer till det näs­ta, konkre­ta steget du kan ta i en enda ansats, d v s en att-göra-uppgift.??Det som först tyck­tes som en oöverkom­lig uppgift, bry­ter du lätt ner till små, tydli­ga steg som är enkla att kom­ma igång med.
 4. Dina ans­var­som­rå­den — Gör en över­sikt över alla de foku­som­rå­den du har ans­var för, även om de inte är några pro­jekt. ??Det är lätt hänt att alla de där sak­er­na som bara ska fun­ka och som inte är direkt aku­ta, kom­mer på skam och för­sakas när de kri­tiska pro­jek­ten tar all din upp­märk­samhet. Med en ans­varsöver­sikt kan du kvickt scan­na av att du inte mis­sar något som hör till just din roll i organisationen.
 5. Ste­gen i en veck­ogenomgång — En gång i veck­an går du igenom din pro­jek­töver­sikt, din vision, din att-göra-lista, din vän­tar-på-lista, dina någon-gång-kanske-idéer och din kalen­der, så du vet var du står, hur långt du kom­mit, vart du är på väg och vad du har att göra.??De oli­ka ste­gen illus­tr­erar du som grenar i en mindmap och när det är dags för veck­ogenomgån­gen, betar du av steg för steg med­sols i den cirkel som bil­das kring kar­tans mittpunkt.

Den mest fascinerande effekten

Det som fascinerar mig mest med att job­ba med en dig­i­tal mindmap är att jag ömsom kan få en snabb över­sikt över ett väldigt stort område (t ex alla mina pågående inter­na och exter­na pro­jekt) och ömsom fokusera på en detalj i en av faser­na i ett av pro­jek­ten sam­tidigt som jag döl­jer allt annat i kar­tan som jag inte vill dis­tra­heras av just då.

Du kan sam­la mer på ett ställe och får färre fil­er att leta bland, så du vin­ner både tid, musklick och tangenttryckningar.

Hur gör du?

Vad innehåller din smar­taste mindmap? 

Välkom­men att kom­mentera nedan!