Få hjälp av ditt historiska jag | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 juni

Få hjälp av ditt historiska jag


Datum: 2010-06-16 09:55

Upplever du att du hela tiden lig­ger litet efter med det du har att göra, att du ständigt blir klar i sista sekun­den, att dead­line alltid är ett uns för nära? 

I peri­oder kän­ner jag det så och för mig är det både stres­sande och frustrerande.

Ett pärl­band av aktiviteter

Föreställ dig alla uppgifter du gör efter varan­dra på en lång rad. Det skulle kun­na se ut som oli­ka lån­ga, cylin­driska pär­lor på ett sträckt snöre, efter­som vi gör det mes­ta vi gör i sekvens. 

Tänk dig ock­så att det längs snöret löper en tid­sax­el, där dina dead­lines är mark­er­ade. Nu blir du klar pré­cis i sista sekun­den (i bäs­ta fall), så slutet på var­je pär­la matchar pré­cis deadline. 

Om vi tänker efter, kan vi kon­stat­era att det för­mod­li­gen inte skulle ta län­gre tid att göra var­je uppgift i förväg än i sista sekun­den, så vi bor­de kun­na dra pärl­ban­det en bit bakåt i tid och ändå hin­na med pré­cis sam­ma sak­er, med den skill­naden att vi ständigt lig­ger litet före istäl­let för litet efter.

Som du förstår är det­ta en analo­gi som bara är tillämplig på de uppgifter där vi inte är beroende av andra per­son­ers insats, vars planer­ing vi inte rår över. För de fles­ta av oss är det ändå en hel del som vi kan göra helt oberoende av andra.

Ett steg före

Känslan av att lig­ga ett steg före är fan­tastisk. Att ha tid över innan dead­line är som att andas frisk, syrerik luft och du kän­ner dig han­dlingskraftig och redo för vad som än dyk­er upp.

Nu tänker du kanske: Men, det är väl inte så lätt att bara bör­ja göra allt tidi­gare? Jag har ju inte direkt tid över och jag hin­ner med nöd och näppe med det som måste vara klart nu eller till och med igår!”

Nej, du har så rätt. Det här hän­der inte med automatik, utan vi behöver bör­ja förän­drin­gen genom att ska­pa oss utrymme, om än ett litet. Visst, det är en extra kraftansträngn­ing idag, men belönin­gen är rik­lig. Gör du något i förväg idag, kom­mer du att få tid att göra något ytterli­gare i förväg den dag då du hade tänkt göra det du gör idag istället.

Gör så här

  1. Välj ut en uppgift som ska vara klar om ett bra tag, t ex först om en månad.
  2. Bestäm dig för hur stort utrymme du vill ska­pa för att göra åtmin­stone något på den uppgiften redan nu, idag. Det kan hand­la om tio minut­er eller om så myck­et som en halvtimma.
  3. Skaf­fa dig de tio minut­er eller den halv­tim­ma du bestämt dig för, genom att pri­or­it­era bort en uppgift som du ändå är sen med (en halv­tim­ma mer eller min­dre kanske inte spelar så stor roll), eller genom att säga Nej, tyvärr, jag måste pri­or­it­era en annan sak.” till någon som frå­gar om du kan stäl­la upp och fixa något, eller genom att ta hälften så lång lunchrast bara idag.
  4. Arbe­ta på uppgiften under den tid du bestämt dig för. Tillåt dig att fak­tiskt släp­pa uppgiften när tiden är ute, så du kän­ner att du har råd” att bör­ja göra sak­er långt i förväg, efter­som du själv har kon­troll över hur lång tid det tar i anspråk av ditt redan pres­sade schema.
  5. Innan du släp­per uppgiften och job­bar vidare på dagens aku­ta ting, lägg i din att-göra-lista in en uppgift som lyder unge­fär Känn efter hur det känns att sedan länge vara klar med det där jag gjort långt i förväg den här gån­gen” och låt den för­fal­la dagen före dead­line på den uppgift du tidi­gare valt ut.
  6. När den dagen kom­mer, njut.

En gåva till ditt framti­da jag

Att göra något för dig själv i framti­den är att ge ditt framti­da jag en gåva. Tänk när du öpp­nar dagens mapp på mor­gonen en dag i feb­ru­ari och där finner att du för ett bra tag sedan för­berett såväl det vik­ti­ga mötets agen­da som det mate­r­i­al du behöver. Du rik­tar en tanke av tack­samhet åt den som gjort job­bet — ditt his­toriska jag.

Hur gör du?

Hur gör du för att kom­ma ikapp och åter­ta kon­trollen över dead­lines och din långsik­ti­ga planering?

Välkom­men att kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.